ISO Trend 2022 – podsumowanie - Quality Austria Polska
28. paź 2022

Standardization Foresight Framework

ISO Trend 2022 – podsumowanie

Świat wokół nas się zmienia, a tempo zmian jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przyszłość stoi przed nami otworem i wszyscy, którzy nie chcą pozostać w tyle, muszą zapewnić sobie zdolność patrzenia w przyszłość. Dlatego ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) opracowała Standardization Foresight Framework – swego rodzaju wnioskowanie ze znanego o nieznanym, aby pomóc nam bardziej systematycznie przyjrzeć się długoterminowej perspektywie oraz zachęcić do dyskusji na temat przyszłych możliwości w zakresie normalizacji międzynarodowej.

Ten raport o trendach jest wynikiem pierwszej fazy Standardization Foresight Framework: Skanowania środowiskowego. Ma on na celu wspieranie społeczności ISO w poruszaniu się po światowych trendach podczas pracy nad osiągnięciem celów i priorytetów Strategii ISO 2030. W niniejszym raporcie przedstawione są czynniki napędzające zmiany zidentyfikowane w Strategii, z podziałem na mniejsze trendy, w powiązaniu z istniejącymi pracami ISO i pytaniami, jakie mogą być ich konsekwencje dla normalizacji. Nadrzędnym celem jest lepsze zrozumienie kontekstu, w którym organizacja ISO działa, tak aby mogła skutecznie zaspokajać pojawiające się potrzeby rynku i pomagać w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wiele przyszłych trendów przedstawionych w tym raporcie będzie znanych. Czytelnicy rozpoznają na przykład kryzys klimatyczny, przyspieszające i zbieżne technologie, zmieniającą się siłę geopolityczną i gospodarczą, zmieniającą się demografię i zmieniające się preferencje konsumentów. Choć treść może nie być niespodzianką, mamy nadzieję, że zebranie tych informacji da czytelnikom nową, makro perspektywę na otaczający nas świat i miejsce w nim standaryzacji. Ta szeroka perspektywa powinna pomóc w informowaniu o strategii i podejmowaniu decyzji oraz w prowadzeniu dyskusji na temat przyszłości wśród członków ISO i komitetów technicznych, choć nie tylko.

Ten raport o trendach nie jest kompleksowy – prezentowane tutaj trendy są na wysokim poziomie i zostały wybrane ze względu na ich znaczenie dla normalizacji lub międzynarodowego krajobrazu, w którym działa ISO. Są to długofalowe siły napędowe, które już wywierają widoczny wpływ na poziomie globalnym.

Czerpiąc inspirację z analizy STEEPS (znaną również jako analiza PEST lub PESTLE), która jest narzędziem wykorzystywanym w strategii do oceny zewnętrznych czynników wpływających na organizację, zdecydowano się na klasyfikację wybranych trendów za pomocą kategorii STEEPS: społeczeństwo, technologia, środowisko, gospodarka, polityka i nauka.

W ramach kategorii STEEPS wysokiego poziomu trendy zostały pogrupowane w 15 podkategorii, które podsumowano poniżej. Aby przeglądać poszczególne trendy i uzyskać bardziej interaktywne doświadczenia z linkami do komitetów technicznych ISO, norm i innych zasobów, zapraszamy do zapoznania się z internetową wersją raportu: www.iso.org/foresight.html.

Oto kolejno prezentuje trendy pogrupowane w poszczególne kategorie.

SPOŁECZEŃSTWO

Grupy wiekowe
Starzejąca się populacja | Wpływy młodego pokolenia

Trendy te dotyczą zmian demograficznych na obu końcach spektrum. Ogólnie rzecz biorąc, światowa populacja starzeje się, ale są jednak regiony, w których rosnąca młoda populacja będzie mieć znaczący wpływ. Podczas gdy starzejące się populacje będą mieć wpływ na trwałość modeli finansowania publicznego i opieki zdrowotnej, rosnące młode populacje będą mieć wpływ na zachowania polityczne i systemy edukacyjne. Oba trendy będą mieć głęboki wpływ na modele siły roboczej i zatrudnienia.

SPOŁECZEŃSTWO

Konsumpcja
Gospodarka doświadczeń | Zrównoważona produkcja | Produkty na zamówienie

Postawy i preferencje konsumentów nieustannie się zmieniają w wyniku megatrendów, takich jak rosnąca łączność (bycie podłączonym do sieci), degradacja środowiska, zmiany demograficzne, przesuwające się nierówności i inne.

Trendy te wpływają na to, jak firmy myślą dziś o tworzeniu wartości – nie chodzi już tylko o produkt końcowy, ale o wkład, który w niego włożono w całym łańcuchu wartości, jak ten produkt jest wytwarzany i na ile jest wyjątkowy (dostosowany do specyficznych potrzeb klienta). Rzeczywiście, może już wcale nie dotyczyć produktu, ponieważ konsumenci odchodzą od pragnienia „rzeczy” do pragnienia doświadczeń, które przynoszą im rozwój osobisty i więcej niż satysfakcję materialną.

SPOŁECZEŃSTWO

Przemieszczanie się ludzi
Urbanizacja | Rosnąca migracja

Czy to wewnątrz krajów, czy między krajami, z wyboru lub siłą, ludzie się przemieszczają. Wraz ze wzrostem globalnej populacji rosną wskaźniki urbanizacji i migracji, co może mieć potencjalnie istotne konsekwencje społeczne, polityczne i środowiskowe. Istnieje wiele czynników, które skłaniają ludzi do przemieszczania się, takie jak mi.in. rozwój gospodarczy, konflikty, niestabilność polityczna i, w coraz większym stopniu, skutki zmiany klimatu. Więcej ludzi mieszka poza krajem urodzenia niż kiedykolwiek wcześniej i wielu z nich osiada w miastach. Dobrze zarządzane ośrodki miejskie będą sprzyjać rozwojowi społecznemu i gospodarczemu oraz bardziej zrównoważonemu życiu. Jednak w miejscach, w których tempo wzrostu przewyższa dostępne zasoby, tendencja ta może pogłębiać nierówności społeczne i prowadzić do większych konfliktów.

SPOŁECZEŃSTWO

Dobrobyt
Dywersyfikacja nierówności | Powstanie klasy średniej | Poziomy szczęścia w stagnacji

Świat jest dziś bez wątpienia bardziej zamożny niż kiedykolwiek wcześniej. Ale sposób, w jaki dobrobyt jest dzielony na całym świecie, wciąż nie jest równy, a trendy, które wpływają na dobrobyt, są dalekie od prostych. Nierówność (i to nie tylko w sensie ekonomicznym) rośnie, mimo że ogólne ubóstwo maleje, a klasa średnia rośnie. Jednak powiększająca się klasa średnia niekoniecznie jest szczęśliwsza. Wzrost gospodarczy, zmiany demograficzne i postęp technologiczny to tylko niektóre ze złożonych sił napędzających te trendy dobrobytu.

SPOŁECZEŃSTWO

Ryzyko technologiczne
Etyka technologii | Prywatność danych | Podatność cybernetyczna

W miarę jak technologia integruje się z coraz większą liczbą aspektów naszego życia, poszerza się również profil zagrożeń związanych z technologią. Nowe postępy w wielu rodzajach technologii stwarzają potencjalnie istotne wyzwania etyczne (np. sztuczna inteligencja, biotechnologia czy technologie dekarbonizacji). Zbiega się to z naszym rosnącym wykorzystaniem tych technologii, tworząc potencjalne zagrożenia na poziomie makro (np. cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej kraju) i na poziomie mikro (np. bezpieczeństwo danych osobowych i podatność osób na manipulacje online). Niezbędne będzie skuteczne ograniczanie tego ryzyka, abyśmy mogli w pełni korzystać z nowych technologii.

SPOŁECZEŃSTWO

Zmieniający się charakter pracy
Efekty automatyzacji | Nowe oblicze miejsca pracy

Historia była świadkiem kilku rewolucji przemysłowych, z których każda radykalnie zmieniła rynek pracy, ponieważ środki produkcji i poziomy produktywności nieustannie ewoluowały wraz z wprowadzaniem nowych technologii. Obecnie nowe technologie łączą się, aby zapewnić jeszcze szybsze postępy i bardziej przełomowe zmiany w charakterze i sposobie pracy.

Automatyzacja zmieni rodzaje zawodów potrzebnych w przyszłości, podczas gdy technologie cyfrowe i preferencje społeczne zmienią sposób i miejsce pracy. W związku z tym zmienia się nie tylko definicja „siły roboczej”, ale zasięg i zakres działań działu zasobów ludzkich może zmieniać się ze „skoncentrowanego na sile roboczej” na „skoncentrowany na kapitale ludzkim”.

TECHNOLOGIA

Przetwarzanie danych
Sztuczna inteligencja | Rzeczywistość rozszerzona | Łańcuch bloków | Przetwarzanie brzegowe | Technologie kwantowe

Świat szybko zmierza w kierunku ery post-cyfrowej. Rozproszona księga główna (DLT – Distributed ledger technology), sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i obliczenia kwantowe (technologie DARQ) będą kolejnym zestawem wschodzących technologii, które wywołają głębokie zmiany, pozwalając firmom na nowe spojrzenie na całe branże. Łącznie technologie DARQ będą napędzać innowacje i możliwości jednoznacznie związane z nadchodzącą erą post-cyfrową. Ponieważ krajobraz biznesowy staje się coraz bardziej zdominowany przez cyfrowych tubylców (ang. digital natives) i firmy, które przeszły pomyślną transformację cyfrową, DARQ jest kluczem, który otworzy niewyobrażalne nowe ścieżki w przyszłość.

TECHNOLOGIA

Łączność
Rozprzestrzenianie się Internetu | 5G | Usługi przenoszone do online

Łączność działa jako jeden z czynników prowadzących do bardziej pluralistycznego świata, pogłębiając połączenia na całym świecie. Technologie mobilne, czyli bezprzewodowe, stały się podstawowymi narzędziami komunikacji codziennego życia, a dla wielu osób telefonia komórkowa jest podstawowym (czasem jedynym) kanałem dostępu do Internetu i korzyści, jakie on niesie. Przewiduje się, że od 2025 r. liczba urządzeń podłączonych do Internetu osiągnie 50 miliardów. Przewidywany wzrost ruchu, wzrost liczby urządzeń i usług, a także zapotrzebowanie na większą przystępność cenową i wygodę użytkownika będą wymagać innowacyjnych rozwiązań.

TECHNOLOGIA

Systemy cyberfizyczne
Robotyka | Pojazdy autonomiczne | Internet Rzeczy | Inteligentne miasta

Systemy cyberfizyczne integrują komponenty obliczeniowe z procesami fizycznymi, które oddziałują poprzez sieć. Postęp technologiczny w zakresie Internetu Rzeczy, robotyki i pojazdów autonomicznych umożliwia tworzenie systemów cyber-fizycznych, a dziś wszędzie można znaleźć udane przykłady takich systemów… od pociągów bez maszynistów po inteligentne budynki i urządzenia do noszenia na ciele. Chociaż oferują one możliwości poprawy jakości życia w wielu dziedzinach, prawdopodobne jest, że w przyszłości pojawią się niezamierzone konsekwencje integracji systemów cyberfizycznych. Dlatego ważne jest, aby myśleć z wyprzedzeniem o etyce otaczającej te systemy oraz o tym, jak przyszłe regulacje mogą ograniczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością, prywatnością i innymi.

TECHNOLOGIA

Inteligentna produkcja
Tworzywa sztuczne nowej generacji | Produkcja dodatkowa

Inteligentna produkcja odnosi się do tego, w jaki sposób nowe przełomowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze, robotyka, produkcja addytywna (druk 3D), edytowanie genów i Internet rzeczy, zostaną wykorzystane przez przemysł, aby zmienić oblicze tradycyjnej produkcji. Została opisana jako „fuzja świata cyfrowego, biologicznego i fizycznego” i reprezentuje zmianę, która jest tak znacząca, że czasami nazywa się ją „czwartą rewolucją przemysłową”. Inteligentna produkcja może stanowić ważną okazję do pobudzenia zrównoważonej produkcji, a wraz z rozwojem jej wdrażania niezbędne będzie lepsze zrozumienie, w jaki sposób może ona przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

ŚRODOWISKO

Energia
Źródła energii | Magazynowanie i dystrybucja energii

Globalne zużycie energii dramatycznie wzrasta w czasie, gdy redukcja emisji CO2 jest pilnym międzynarodowym priorytetem. Jedyną drogą do sukcesu będą innowacje technologiczne prowadzące do oszczędności energii, źródeł energii o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla, jego wychwytywania oraz większej efektywności energetycznej.

Oczekuje się, że liczba potencjalnych źródeł zasilania wzrośnie w ciągu najbliższych 30 lat, ponieważ innowacje technologiczne w produkcji i magazynowaniu energii powodują, że odnawialne źródła energii i akumulatory nowej generacji są tańsze i wydajniejsze. Zmiany na rynkach energii elektrycznej, takie jak wzrost w krajach rozwijających się i regionalizacja systemów energetycznych, przygotują podwaliny pod przyszłe zmiany w tym sektorze.

ŚRODOWISKO

Degradacja środowiska
Niedobór zasobów naturalnych | Zagrożone ekosystemy

Świat przyrody został nieodwracalnie zmieniony przez działania człowieka, co doprowadziło do długofalowych trendów w kierunku coraz większego niedoboru zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Wraz z rosnącą liczbą ludności na świecie oczekuje się wzrostu zapotrzebowania na świeżą wodę i grunty orne dla rolnictwa. Rozwój nowych technologii (takich jak inteligentne rolnictwo) będzie miał zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia niektórych z tych wyzwań. Aby utrzymać poziom usług ekosystemowych niezbędnych dla dobrobytu ludzi, konieczne będą znaczne wysiłki zarówno w zakresie łagodzenia (redukcja emisji dwutlenku węgla), jak i adaptacji (zmiana zachowań, wzorców konsumpcji, zarządzania zasobami i inne).

GOSPODARKA

Handel
Zmiana wzorców handlowych | Nowe modele biznesowe

W ostatnich dziesięcioleciach handel był coraz bardziej zglobalizowany, ale tendencja ta obecnie słabnie, a w nadchodzących latach może nastąpić coraz większa fragmentacja i przejście w kierunku regionalizacji i lokalizacji. Czynnikami napędowymi tych zmieniających się wzorców handlu będą zmieniające się wzorce konsumpcji (na przykład towary produkowane w Chinach coraz częściej konsumowane w Azji Południowo-Wschodniej), zmiany w środowisku politycznym, zmieniające się preferencje konsumentów oraz rozwój nowych modeli biznesowych, które stają się możliwe dzięki nowym technologiom (takie jak blockchain i produkcja addytywna).

POLITYKA

Zmiana sił
Wielobiegunowość | Spadek multilateralizmu | Regionalizacja

W miarę, jak świat zmierza w kierunku wielobiegunowości, niektórzy przewidują upadek multilateralizmu, ponieważ koordynacja międzynarodowa staje się coraz trudniejsza. Inni postrzegają wielobiegunowość jako potencjalną siłę napędową zwiększonej współpracy międzypaństwowej, zmuszającą kraje do zawierania sojuszy w celu przeciwdziałania fragmentacji. W obu przypadkach sojusze regionalne prawdopodobnie staną się silniejsze, a regionalizacja, która jest już widoczna w handlu, będzie kontynuowana.

NAUKI ŚCISŁE

Biotechnologia
Edytowanie genów | Biologia syntetyczna

Biotechnologia wykorzystuje żywe organizmy i systemy biologiczne do tworzenia nowych produktów. W ciągu ostatnich 50 lat dziedzina ta szybko się rozwijała dzięki postępom w inżynierii genetycznej, które umożliwiają naukowcom wprowadzanie zmian w DNA organizmów. Nowe metody modyfikacji genetycznej doprowadziły do szybkich postępów w edytowaniu i testowaniu genów, które stały się również znacznie bardziej ukierunkowane, szybsze i tańsze.

Według amerykańskiej Narodowej Rady Wywiadu (ang. US National Itelligence Council) „biotechnologie są w punkcie zwrotnym […] przekształcając science fiction w rzeczywistość”. W szerokiej kategorii biotechnologii pojawia się wiele nowych rozwiązań, które doprowadzą do znacznej poprawy zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju i nie tylko. Po drodze mogą jednak rodzić pewne dylematy etyczne.

Podsumowując, celem omawianego raportu jest skłonienie Cię do myślenia o trendach, które będą kształtować przyszłość. Przedstawiliśmy ogólny przegląd tego, jak zmienia się świat i jak wyłania się przyszłość, łącząc to z pracami, które są obecnie prowadzone w komitetach technicznych ISO. Omówione przez nas trendy są zróżnicowane, a jednak liczba powiązań między nimi pokazuje, że wszystkie są ze sobą powiązane. Jasne jest, że nie możemy zrozumieć przyszłości, myśląc w silosach; to właśnie interakcje między tymi siłami napędowymi zmian będą kształtować świat w nadchodzących latach i zapewnią zarówno wyzwania, jak i możliwości standaryzacji.

Źródło: www.iso.org

Masz pytania?
Daj nam znać, jeśli masz jakieś pytania.
Skontaktuj się z nami!

Twoja osoba do kontaktu

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?