Polityka prywatności - Quality Austria Polska

Polityka prywatności

O Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH (Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd.)

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH (Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd.) (w skrócie „Quality Austria”) z siedzibą w Wiedniu w Austrii jest wiodącym partnerem w zakresie certyfikacji systemów i produktów, weryfikacji i walidacji, ocen, szkoleń i certyfikacji osób, a także Austria Quality Seal (zwane dalej „usługami qualityaustria”). Podstawą są akredytacje BMDW („Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort” – „Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki”). Ponadto od 1996 roku we współpracy z BMDW firma przyznaje austriacką nagrodę Austrian Excellence Award. Kluczowym atutem Quality Austria są jej kompetencje jako lidera na rynku krajowym w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania, który pomaga zapewnić i zwiększyć doskonałość biznesową. Tak więc Quality Austria jest ważnym motorem w wyznaczaniu trendów dla gospodarki Austrii i dla zapewnienia „Sukcesu z jakością”.

QUALITY AUSTRIA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (w skrócie „Quality Austria – Polska Sp. z o.o.”) jest córką spółki Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH i reprezentuje ją na terenie Polski i Ukrainy w pełnym przedmiotowym zakresie jej działalności.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest:
QUALITY AUSTRIA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(Quality Austria – Polska Sp. z o.o.)
Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów, Polska, Europa
Tel.: (+48 32) 226 60 07
Fax: (+48 32) 216 26 41
E-Mail: iod(at)qualityaustria.com.pl

Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Świadcząc nasze usługi w zakresie certyfikacji, weryfikacji i walidacji systemów, a także certyfikacji i szkoleń osób oraz dalszego kształcenia, przetwarzamy dane osobowe, które Klient (strona zamawiająca usługę qualityaustria, w tym jej osoba do kontaktu, lub osoba uczestnicząca w usłudze qualityaustria) udostępnia nam, rozumiane jako dane, które sami pozyskujemy podczas świadczenia usług qualityaustria (np. w trakcie auditu lub egzaminu). Z reguły Quality Austria nie może świadczyć pożądanych usług bez tych danych.

Odpowiednie dane osobowe obejmują dane szczegółowe (np. imię i nazwisko, adres i inne dane do kontaktu, dzień i miejsce urodzenia), dane uprawomocniające, dane dotyczące umowy (np. dokumentacja auditowa, dokumentacja zdarzeń, dane o certyfikatach, dane księgowe, dane bankowe).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania danych)? I na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe, które pozyskamy przy okazji świadczenia usługi qualityaustria będą przetwarzane w celu realizacji umów zgodnie z najważniejszymi dokumentami umownymi i naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz Regulaminem Sklepu Internetowego, a także w celu wymaganej dokumentacji zgodnej z wymaganiami normatywnymi (przede wszystkim ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065 oraz ewentualne dodatkowe wymagania, które mają być auditowane na zlecenie Klienta), do prowadzenia ksiąg rachunkowych i księgowych, do ustalania i obrony roszczeń prawnych, a także do zarządzania relacjami z Klientami, w tym sporządzania ofert na kolejne usługi qualityaustria (np. recertyfikacji i rozszerzenie certyfikacji lub odpowiednich szkoleń). Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (wykonanie umowy i kroki przed zawarciem umowy) (o ile dana osoba sama jest stroną umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy w świadczeniu przyjętych usług qualityaustria służące zwiększeniu doskonałości biznesowej, które są realizowane przez Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Klienta) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (ustanowienie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych). Częściowe przetwarzanie jest również przewidziane przez prawo (np. reguły podatkowe, księgowość i rachunkowość; wymogi prawne określone w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku).
Twoje dane przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa, m.in. polegającego na:

 • W celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów
 • Obsługa zapytań ofertowych w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych poprzez wykorzystanie formularzy na stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl/
 • Przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkolenie, zakupem szkolenia przez sklep internetowy, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu
 • Wystawienie faktur za realizowane usługi
 • Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych

W celu zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim dla naszego zakresu usług, wykorzystujemy dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, tytuł, adres, dane do kontaktu, szczegóły zamówienia, poprzednie zamówienia) do naszych własnych celów reklamowych i marketingowych, w celu wysyłania Klientom informacji i reklam o usługach i produktach, wiadomości i innych informacji, które mogą być interesujące dla Klienta, o ile Klient nie sprzeciwił się przetwarzaniu do celów marketingowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w określonych celach (np. udział w wydarzeniach, przekazywanie informacji), zgodność z prawem tego przetwarzania zostanie podana na podstawie Twojej zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały złożone przed wejściem w życie RODO.
Twoje dane przetwarzamy, ponieważ wyraziłeś na to uprzednio zgodę, w celu m.in.:

 • Przesyłanie informacji w zakresie systemów zarządzania opartych o standardy ISO – informacji mających na celu rozwój wiedzy
 • Przesyłanie newsletterów z aktualnościami i informacjami, które mogą być dla Ciebie istotne
 • Informowanie o organizowanych szkoleniach stacjonarnych i online oraz promocjach z nimi związanych (generowanie kodów zniżek ilościowych, ceny promocyjne, wczesne zgłoszenie)
 • Obsługa zakupu szkoleń poprzez wykorzystanie formularza rejestracji „Mój profil” na stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl/ (założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym)
 • W celach związanych z działaniami promocyjnymi Quality Austria – Polska Sp. z o.o., w szczególności przez e-mail i telefon, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Kto otrzyma moje dane?

W ramach Quality Austria – Polska Sp. z o.o. tylko departamenty i oddziały, które potrzebują Twoich danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do przetwarzania ze względu na prawnie uzasadniony interes, otrzymają dostęp do Twoich danych.

To właśnie w celu świadczenia usług qualityaustria, którymi Klient jest zainteresowany, Quality Austria – Polska Sp. z o.o. przekaże dane zewnętrznym auditorom qualityaustria, trenerom, asesorom i ekspertom technicznym działającym jako podmioty współpracujące z Quality Austria – Polska Sp. z o.o.. Ponadto Quality Austria – Polska Sp. z o.o. korzysta z usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców IT.

Zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz odpowiednimi normami (w szczególności ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17024), Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia publicznie dostępnej listy zrealizowanych certyfikacji. Na liście, która jest dostępna na stronie internetowej Quality Austria, wymienione są odpowiednio obowiązujące certyfikaty i ich posiadacze.

W oparciu o wymagania normatywne, Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jest ponadto zobowiązana do udostępniania informacji na temat usług qualityaustria jednostkom akredytującym i/lub udzielania tym organom dostępu na ich wniosek. W tym procesie są to również dane osobowe, które mogą być przekazywane jednostkom akredytującym i certyfikującym. Ponadto Quality Austria – Polska Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe dodatkowym odbiorcom (np. organom publicznym) w celu wypełnienia prawnych obowiązków sprawozdawczych.

Podczas rezerwacji produktów certyfikacyjnych i/lub szkoleniowych, które są oznaczone jako takie, dane osobowe są przekazywane partnerom.
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności Quality Austria – Polska Sp. z o.o. są:

 • Działy Certyfikacji, Szkoleń i Marketingu oraz Centrum Obsługi Klienta w ramach struktury organizacyjnej Quality Austria – Polska Sp. z o.o.
 • Auditorzy, trenerzy, asesorzy i eksperci zewnętrzni jako podmioty współpracujące z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria
 • Podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych, a także dostawcy usług płatniczych
 • Jednostka certyfikująca i szkoleniowa CIS Certification & Information Security Services Sp. z o.o. w obszarach będących uzupełnieniem usług qualityaustria
 • Macierzysta spółka Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH oraz spółka CIS Certification & Information Security Services GmbH, które tworzą grupę kapitałową

Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówień przez Quality Austria – Polska Sp. z o.o. (np. jeśli auditowany ma siedzibę w państwie trzecim), zgodnie z prawem lub wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Dane będą przechowywane przez okres, w którym jest to konieczne, aby umożliwić Quality Austria – Polska Sp. z o.o. wypełnienie zobowiązań umownych i prawnych. Dane podstawowe dotyczące Klienta (w tym organów, które mają ogólne uprawnienia do reprezentowania i osób do kontaktu u Klienta), a także historia zamówień będą archiwizowane do końca relacji biznesowej, a ponadto do wygaśnięcia okresów gwarancji, okresów przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania. Dokumenty aplikacyjne, raporty z auditu i weryfikacji, a także inne dokumenty związane z certyfikacją będą zasadniczo przechowywane przez 12 lat, o ile wymogi normatywne lub prawne nie wymagają dłuższego okresu przechowywania. Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z umów jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

W zakresie przysyłanej informacji marketingowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez Qualitya Austria – Polska Sp. z o.o. informacji i aktualnościach w newsletterze znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych.

Jakie przysługują mi prawa do ochrony danych?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych na jej temat, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto osoby zainteresowane mogą, z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych, które odnoszą się do nich w przyszłości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto mogą w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu wykorzystywaniu ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bezpłatnie i bez podania przyczyny. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już wykorzystywać Twoich danych osobowych do tych celów.

Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie ( https://uodo.gov.pl ). Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą oraz w przypadku pytań dotyczących ochrony danych gwarantowanej przez Quality Austria – Polska Sp. z o.o., osoby zainteresowane mogą skontaktować się z iod(at)qualityaustria.com.pl.

W jakim stopniu decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany?

W ogóle nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany!

Czy profilowanie ma miejsce?

Aby móc konkretnie informować i konsultować się z Państwem w zakresie produktów, korzystamy z narzędzi oceny. Narzędzia te umożliwiają zorientowaną na potrzeby komunikację i reklamę, w tym badania rynku i opinii. W każdej chwili możesz sprzeciwić się profilowaniu wykorzystywanemu do celów marketingu bezpośredniego.

Czy analizowane jest zachowanie użytkownika na stronie internetowej?

Jeśli odwiedzisz tę stronę internetową, będziemy śledzić niektóre z Twoich danych osobowych w związku z Twoją wizytą. W tej sekcji informujemy o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kategorie przetwarzanych danych i cel przetwarzania danych
Odwiedzając naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • data i godzina wizyty na niektórych stronach naszej witryny
 • Twój adres IP
 • rodzaj i wersja przeglądarki internetowej używanej do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej
 • poprzednio odwiedzana strona internetowa (URL)
 • niektóre pliki cookies (patrz poniżej)

Podanie informacji i danych wymaganych na naszej stronie internetowej nie jest obowiązkowe. Jednak podanie tych informacji pomoże nam poprawić Twoje doświadczenie z korzystania z Internetu. Bez podania tych danych nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:

 • aby zapewnić ci jak najlepsze doświadczenie podczas wizyty na stronie internetowej oraz aby dalej ulepszać i rozwijać naszą stronę internetową
 • aby móc tworzyć statystyki dotyczące aktywności użytkowników
 • w celu identyfikacji, zapobiegania i badania potencjalnych ataków lub oszustw na naszej stronie internetowej, oraz
 • w celu zapewnienia użytkownikom konta użytkownika na naszej stronie internetowej, jeśli to konieczne

Podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 • Twoja zgoda wyrażona poprzez akceptację banera cookies (w zakresie Twojego wyboru), zgodnie z zasadą „Domyślna prywatność”
 • nasze prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zapewnia przyjazną dla użytkownika stronę internetową i chroni naszą stronę internetową przed oszustwami

Okres przechowywania
Zazwyczaj Twoje dane są przechowywane przez 1 godzinę. Jeśli korzystasz z naszego koszyka w Sklepie internetowym, Twoje dane mogą być przechowywane do 30 dni. Twój adres IP, zanonimizowany i odesłany do nas na przykład przez Google Analytics, jest przechowywany tylko tak długo, jak jest to konieczne do poprawy komfortu użytkowania (takie dane nie są już danymi osobowymi). Dane będą przechowywane dłużej tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do zbadania nadużyć lub oszustw na naszej stronie internetowej. Poza tym dane są przechowywane tylko do czasu wygaśnięcia odpowiednich okresów przedawnienia, ustawowych okresów przechowywania lub wszelkich sporów prawnych, w których dane są wymagane jako dowód. Ponadto przechowujemy zebrane dane w celu zapewnienia konta użytkownika w Sklepie internetowym tak długo, jak długo istnieje konto.

Pliki cookies
Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki przechowywane na komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Zazwyczaj pliki cookies są używane w celu zapewnienia odwiedzającym dodatkowych funkcji na stronie internetowej. Na przykład pliki cookies ułatwiają nawigację na stronie internetowej i pomagają zapamiętać informacje o Twojej wizycie, takie jak preferencje i ustawienia po powrocie na stronę. Pliki cookies nie mogą uzyskiwać dostępu, odczytywać i zmieniać ani żadnych innych danych ani informacji na komputerze użytkownika.

Większość plików cookies używanych na naszej stronie internetowej to tak zwane sesyjne pliki cookies. Są to tymczasowe pliki cookies, które są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Z drugiej strony, trwałe pliki cookies pozostają na komputerze, dopóki nie usuniesz ich ręcznie w przeglądarce. Używamy trwałych plików cookies, aby rozpoznać Cię, gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę internetową.

Jeśli chcesz kontrolować pliki cookies na swoim komputerze, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia, gdy strona internetowa chce przechowywać pliki cookies. Możesz również zablokować lub usunąć pliki cookies, jeśli są już przechowywane na Twoim komputerze. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, przejdź do funkcji „Pomoc” w przeglądarce. Aby zapewnić najbardziej przyjazną dla użytkownika obsługę plików cookies, używamy tak zwanego „Menedżera plików cookies” (baner plików cookies), który jeszcze bardziej ułatwia zarządzanie ustawieniami plików cookies. Należy pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność naszej strony internetowej i korzystanie z Internetu.

Prawo do sprzeciwu
Ustawienia cookies

Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analityki internetowej „Google Analytics”, należącej do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do pomiaru sposobu interakcji z treścią naszej strony internetowej.

Informacje generowane przez taki plik cookies na temat aktywności użytkownika na tej stronie internetowej (w tym adres IP i adresy URL odwiedzanych stron oraz atrybuty witryny) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Nie przechowujemy żadnych Twoich danych zebranych w związku z Google Analytics.

Nasza strona internetowa korzysta z opcji anonimizacji IP oferowanej przez Google Analytics. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany i anonimizowany przez Google, gdy tylko Google otrzyma Twój adres IP. W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie łączy adresu IP przekazanego przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics z żadnymi innymi danymi.

Więcej informacji na temat Warunków korzystania z Google i Polityki prywatności znajdziesz na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl i https://policies.google.com/?hl=at&gl=at.

Prawo do sprzeciwu wobec przekazywania danych do krajów spoza UE i przetwarzania danych: Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie za pośrednictwem naszego Ustawienia cookies, a plik cookies rezygnacji jest ustawiony, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny).

UWAGA: W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) „Schrems II” (C-311/18), który klasyfikuje odpowiedni poziom ochrony danych niektórych amerykańskich dostawców usług w chmurze, w tym Google Analytics, jako niezgodny z przepisami o ochronie danych. Nasz zespół ds. ochrony danych z przyjemnością odpowie na wszelkie Twoje pytania (iod(at)qualityaustria.com.pl) lub w dowolnym momencie Ty możesz wyłączyć śledzenie za pośrednictwem Google Analytics na naszej stronie (Ustawienia cookies).

Śledzenie wskaźnika myszy
Naszą troską w zakresie RODO (prawnie uzasadnione interesy) jest ulepszanie naszych usług i naszej strony internetowej. W ten sposób używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, które linki klikają, co użytkownicy robią, a czego nie lubią itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać naszą usługę na podstawie opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookies (patrz wyżej) do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Jest umownie zabronione wykorzystywanie lub sprzedawanie przez Hotjar jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Obecność w sieciach społecznościowych (media społecznościowe)

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jest obecna online w różnych sieciach społecznościowych. Dane użytkownika przetwarzane na tych stronach są wykorzystywane do komunikacji z tamtejszymi użytkownikami lub do oferowania informacji o Quality Austria – Polska Sp. z o.o.i naszych usługach.

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. wyraźnie zaznacza, że dane użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W celu szczegółowego przedstawienia odpowiednich czynności przetwarzania i prawa do sprzeciwu (rezygnacji) odnosimy się do danych prywatności danej sieci.

Facebook
Quality Austria – Polska Sp. z o.o. wraz z Facebook Ireland Ltd. jest odpowiedzialna za gromadzenie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych naszych gości na stronie Facebookowej (tzw. „Fanpage”). Ta wspólna odpowiedzialność oznacza, że obie strony są odpowiedzialne prawnie. Dane, których to dotyczy, obejmują treści przeglądane przez wyżej wymienionych użytkowników, a także treści, z którymi ci aktywni użytkownicy wchodzą w interakcje. W ramach tej wspólnej relacji istnieje również wspólne porozumienie w sprawie warunków przetwarzania. Niniejsza umowa została wydana przez Facebook Ireland Ltd.

Używane usługi i usługodawcy:
Facebook:
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland - Irlandia
Spółka dominująca: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Strona internetowa: https://www.facebook.com
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy
Prawo do sprzeciwu (rezygnacja): w przypadku reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland - Irlandia
Strona internetowa: https://www.linkedin.com
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Prawo do sprzeciwu (rezygnacja): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?