Certyfikacja systemów i produktów - Quality Austria Polska

Audity z wartością dodaną

Certyfikacja systemów i produktów

Wykorzystaj swoje zasoby i potencjał, aby zoptymalizować wzrost przychodów oraz zmniejszyć wskaźniki błędów i koszty.

Kroki do Twojego Certyfikatu qualityaustria
Wspieramy Cię w drodze do Twojej certyfikacji. Tutaj (PDF) można znaleźć więcej informacji na temat procesu certyfikacji.

1. Pierwsze informacje
Klient kładzie podwaliny pod ustanowienie systemu zarządzania, kupując standardy i przepisy, uczestnicząc w wydarzeniach informacyjnych i pytając organizacje, które już uzyskały certyfikat, o swoje doświadczenia. Podczas poniższego osobistego briefingu z Quality Austria potrzeby Klienta są analizowane, a organizacja jest szczegółowo informowana o całym procesie auditu. Jako pierwszy krok firma identyfikuje konkretne aspekty planowania certyfikacji. Na podstawie zebranych danych dokonuje się oszacowania wymaganego czasu auditu na podstawie specyfikacji międzynarodowych. Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu) są następujące:
 • Wielkość organizacji wyrażona stanem zatrudnienia i zmianowością pracy oraz liczbą lokalizacji poddanych auditowi
 • Złożoność systemu i stopień jego integracji
 • Specyfika obszaru poddanego certyfikacji
 • Czy wszystkie elementy systemu mają zastosowanie, np. projektowanie wyrobu lub usługi
 • „Dojrzałość” systemu
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe przy zintegrowanych systemach zarządzania.
2. Podejmowanie decyzji
Teraz powody ustanowienia systemu muszą być dostosowane do korporacyjnych celów biznesowych. Powinno to zaowocować planem projektu: Ocena zasobów wewnętrznych jest tak samo ważna, jak określenie kosztów zewnętrznych (jeśli jest to konieczne do konsultacji, szkoleń i certyfikacji). Zaleca się również przygotowanie harmonogramu. Na podstawie tego planowania można teraz podjąć decyzję o certyfikacji.
3. Stwórz i zaimplementuj koncepcję
Na tym etapie można wyznaczyć następujące priorytety:
 • Zbuduj know-how na temat wybranego systemu zarządzania (np. szkolenie qualityaustria dla Managerów ds. Jakości lub Środowiska)
 • Analizy wymagań standardowych i planowanie wdrożenia w firmie
 • Szkolenie pracowników z podstaw Systemów Zarządzania (szkolenia zamknięte qualityaustria) oraz ze zmienionych procesów i procedur
 • Wprowadzanie w życie nowo zaprojektowanych procesów i zakotwiczenie ich w firmie
Na tym etapie powinno uczestniczyć i angażować się Kierownictwo firmy.
4. Short audit (opcjonalnie)
Short audit może pomóc w identyfikacji postępów we wdrażaniu systemu zarządzania w poszczególnych obszarach, funkcjach, procesach czy konkretnych wymaganiach normy lub regulacji. Celowość określonych specyfikacji i środków wykonawczych należy ocenić w odpowiednim czasie w celu zidentyfikowania błędnych interpretacji norm i przepisów, a tym samym zapobieżenia dodatkowym wydatkom/kosztom. Promowane będą przekonania i motywacje pracowników.
5. Audit Certyfikacyjny Faza 1
Audit ten jest już częścią procesu certyfikacji i służy do oceny dojrzałości certyfikacyjnej systemu zarządzania. Obejmuje on następujące cele:
 • Identyfikacja kluczowych procesów, celów i odpowiednich wymogów prawnych
 • Ocena aspektów specyficznych dla przedsiębiorstwa
 • Ocena dokumentacji zarządczej
 • Decyzja o gotowości do Auditu Certyfikacyjnego Faza 2
 • Określenie dalszej procedury i planowanie auditu dla Auditu Certyfikacyjnego Faza 2
6. Audit Certyfikacyjny Faza 2
W fazie 2 Auditu - w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy - procesy i wymagania są auditowane na podstawie losowych próbek. Punktami centralnymi są:
 • Weryfikacja zgodności z modelami wymagań na podstawie wcześniej określonego planu auditu
 • Prezentacja rozwoju systemu: Mocnych stron i potencjału systemu
 • Identyfikacja możliwości poprawy
 • Ocena odpowiedniości i adekwatności systemu zarządzania w odniesieniu do celów przedsiębiorstwa
Wyniki auditu wraz z odniesieniami, zaleceniami i odchyleniami zostaną podsumowane w raporcie z auditu/oceny.
7. Twój Certyfikat
Ze względu na akredytację Quality Austria jest uprawniona do wydawania certyfikatów lub zaświadczeń zgodności, które są uznawane na całym świecie. Prawa użytkowania są przenoszone wraz z wydanym certyfikatem. Certyfikat qualityaustria jest uważany za dowód zgodności i jest wykorzystywany do wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji udanej certyfikacji w celu zapewnienia lepszych możliwości na rynku i w zaproszeniach do składania ofert.
8. Ciągły dalszy rozwój i doskonalenie systemu
W trosce o ciągłe doskonalenie, system zarządzania ma być stale rozwijany zgodnie z orientacją strategiczną. W tym celu, Audit Nadzoru zostanie przeprowadzony w ciągu dwóch lat po certyfikacji (I audit nadzoru - w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji; II audit nadzoru - w terminie nie późniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji). W trzecim roku po wstępnej certyfikacji, przeprowadzany jest Audit Recertyfikacyjny z wnioskiem o ponowne wydanie istniejących certyfikatów.

Wspieramy Cię koncentrując się na Twoich długoterminowych celach!

Twoi Klienci ufają naszym certyfikatom.

Dzięki naszej akredytacji jesteśmy uprawnieni do wydawania certyfikatów lub zaświadczeń o zgodności, które są uznawane na całym świecie. Prawa użytkowania są przenoszone wraz z wydanym certyfikatem. Certyfikat qualityaustria może być wykorzystywany na przykład do wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji udanej certyfikacji.

Korzyści dla Klienta

Nasze audity qualityaustria koncentrują się na tworzeniu wartości dla naszych Klientów:

 • W ramach auditu badamy, czy spełnione są odpowiednie niezbędne wymagania.
 • Jesteśmy zdania, że oczekiwania Klientów znacząco wpływają na cele i korzyści płynące z auditu,
 • że kompetencje auditora mają najwyższy priorytet oraz
 • że wyniki i wpływ skontrolowanego systemu zarządzania mają kluczowe znaczenie.

Jesteśmy akredytowani przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki w zakresie systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021-01 oraz dla produktów zgodnie z ISO/IEC 17065 i posiadamy najbardziej kompleksowy zakres akredytacji w zakresie systemów zarządzania w Austrii.

Jako akredytowana jednostka certyfikująca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wartości niezależności i obiektywizmu. Dlatego nasze kompetencje są regularnie sprawdzane i certyfikowane.

Jako krajowy przedstawiciel IQNet, jesteśmy również uprawnieni do wydawania certyfikatów IQNet, które są cenione na całym świecie.

Kompetencje auditora mają ogromne znaczenie

Stawiamy na solidną wiedzę i kompetencje w zakresie systemów zarządzania, dążąc do zabezpieczenia i podniesienia jakości biznesowej naszych Klientów.

 • Auditorzy qualityaustria mają te kompetencje i zróżnicowaną wiedzę na temat branży, ponieważ oprócz codziennej pracy pracują jako eksperci, menedżerowie lub konsultanci.
 • Posiadają dogłębną wiedzę na temat odpowiednich norm i stale przechodzą rozległe szkolenia zawodowe i metodologiczne.
 • Istotne jest wyraźne zrozumienie przez auditorów qualityaustria związków między przyczyną a skutkiem, a także możliwych konsekwencji - zamierzonych i niezamierzonych.

Ponadto uważamy zorientowaną na wartość postawę auditorów za centralny element i wzmacniamy tę postawę kolegialnym osadzeniem w społeczności ekspertów qualityaustria oraz w środowisku organizacyjnym wspierającym kompetencje organizacyjne i zarządcze.

„Efektywny system zarządzania przewyższa jego koszty, ponieważ korzyści są zauważalne w każdym dziale i poziomie organizacji. Sieć tworzy strukturę i przejrzystość. Można wykorzystać ukryte potencjały, co ostatecznie ma pozytywny wpływ na wartość Twojej firmy.”

Konrad Scheiber, CEO Quality Austria

Koncentracja na oczekiwaniach Klientów

Projekt auditu qualityaustria

 

Filozofia naszego auditu

 • Oczekiwania Klientów znacząco wpływają na cele i korzyści auditu.
 • Kompetencje auditora mają ogromne znaczenie.
 • Wydajność i efekt kontrolowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma kluczowe znaczenie.
 • Ludzie spotykają się podczas auditu.
 • Audit z właściwym nastawieniem i wartościami prowadzi do pożądanej jakości auditu.

Cechy takie jak niezależność, przejrzystość, zrozumiałość, profesjonalna należyta staranność, ilustracja faktów, uczciwość i poufność są oczywiste dla auditów qualityaustria. Audity qualityaustria w zrozumiały sposób przyczyniają się do sukcesu firmy w kontekście tej filozofii.

Kategorie auditu qualityaustria

Nasze usługi auditorskie dzielimy na kilka kategorii. Struktura jest bezstronna; największa wartość powstaje, gdy przeprowadzony audit jest również zgodny z celami danego Klienta zgodnie z najlepszym możliwym stosunkiem wydatków do korzyści. Oczywiście audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania są wyraźnie zgodne ze specyfikacjami normatywnymi (na przykład ISO/IEC 17021-01 lub ISO 19011). Kategorie auditu qualityaustria nie są ściśle oddzielone od siebie, a struktura jest wybierana biorąc pod rozwagę pragmatyczne względy - różnią się one pod względem cech i celów, co skutkuje różnymi zakresami działań zarówno w odniesieniu do metodycznego projektowania auditu, jak i określania celów.

Przegląd kategorii audytu

Focus audit
Quality Austria definiuje Focus audity jako audity z całkowicie konkretnymi, zalecanymi tematami lub akcentami. Celem Focus auditu nie jest obserwowanie wszystkich aspektów lub całości systemu w przeciwieństwie do akredytowanego auditu certyfikacyjnego. Nacisk może być np. położony na konkretny produkt (audit produktu), proces (audit procesu), konkretny temat lub również na funkcję (zaopatrzenie, sprzedaż). Focus audit może być przeprowadzony jako niezależny audit lub zintegrowany z inną formą auditu jako uzupełnienie. Ten rodzaj auditu można w ograniczonym zakresie połączyć z akredytowanym auditem certyfikacyjnym lub auditem kontraktowym, pod warunkiem że określony cel nie jest sprzeczny z zasadami akredytacji i przewidziano wystarczająco dużo czasu.
Audit innowacyjnego podejścia
Innowacja oznacza odnowę, zmianę i rynkowe wdrażanie zmian. Innowacje mogą dotyczyć produktów, procesów, metod, ale także strategii i modeli biznesowych. Następujące pytania są istotne dla auditów innowacyjnego podejścia: Jakie impulsy do odnowienia i zmiany może zapewnić audit? Jakie szanse i przyszły potencjał – dla produktu, procesu, metod czy modeli biznesowych – można zidentyfikować podczas auditu? Audit innowacyjnego podejścia wyraźnie różni się od klasycznego auditu systemu zarządzania w celu weryfikacji zgodności. Tak więc tematy takie jak zmienność, uczenie się, odwaga, strategia, zwinność, kultura i zarządzanie są traktowane priorytetowo w audicie innowacyjnego podejścia.
Audit wspólnie ustalanych kryteriów
Audity wspólnie ustalanych kryteriów są terminem zbiorowym i opierają się na współpracy z organizacjami takimi jak grupy rzecznicze, organy rządowe, stowarzyszenia lub firmy (np. „Audit pracy i rodziny”, „Etykieta dla przedsiębiorstw integracji społecznej”, „Audit ze Stowarzyszeniem Firm Utylizacyjnych/ÖVGW Techniczne Stowarzyszenie ds. Gazu i Wody”). Kryteria auditu i procesy auditu są zwykle opracowywane wspólnie z partnerami współpracującymi, którzy zwykle wnoszą wkład w kompetencje branżowe i techniczne; Quality Austria zapewnia wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania i wykonywania auditów. Projekt współpracy jest specyficzny dla partnera. Wspólny audit to audit, w którym dwie lub więcej organizacji auditorskich współpracuje ze sobą w celu zorganizowania auditu. Ten rodzaj auditu jest wykonywany, gdy jedna z tych organizacji nie może zapewnić wszystkich akredytacji pożądanych przez Klienta lub nie jest reprezentowana w regionie Klienta. Zasada jednego kontaktu z Klientem pozostaje w mocy.
Audit badawczy
Audity badawcze badają, odkrywają i wyjaśniają. W wyniku tych auditów wykrywa się ewentualne luki lub deficyty w celu poprawy bezpieczeństwa (na przykład pewności prawa).
Audit kontraktowy
Quality Austria definiuje audity kontraktowe jako audity przeprowadzane na podstawie umowy z agencją regulacyjną lub stowarzyszeniem. Typowe przykłady auditów kontraktowych można znaleźć w branży motoryzacyjnej (partner umowny VDA-QMC), bezpieczeństwie żywności czy kolejnictwie (standard IRIS w umowie z UNIFE).
Akredytowany audit certyfikacyjny
Ta kategoria obejmuje te audity, które zostały przetworzone w ramach krajowej akredytacji zgodnie z międzynarodowymi standardami (takimi jak ISO/IEC 17021-01). Audity te obejmują wstępną certyfikację i monitorowanie lub służą jako podstawa do rozszerzeń (ponownej certyfikacji). Zezwolenia rządowe, takie jak w odniesieniu do rozporządzenia EMAS lub certyfikacji związanych z produktem z akredytacją, są również częścią tej kategorii.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?