ISO 14001 - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Istnieje ponad 440 000 organizacji certyfikowanych na całym świecie zgodnie z ISO 14001, a liczba ta rośnie z każdym rokiem. W Austrii ilość certyfikatów ISO 14001 równa się ponad 2 200.

Ogólnie rzecz biorąc, ISO 14001:2015 również podąża za strukturą wysokiego poziomu (HLS), podobnie jak ISO 9001. Ważne tematy tych rewizji są już określone przez odpowiednie wymagania: Nowe priorytety w związku z tematami myślenia opartego na ryzyku, przywództwa, biorąc pod uwagę kontekst organizacji, koncentrując się na kompetencjach i ujednoliconym terminie udokumentowanych informacji, są tematami określonymi przez tę wspólną strukturę i odpowiednie kluczowe treści. HLS wspiera integrację specyficznych wymagań w Zintegrowany System Zarządzania.

Cele
 • Ochrona środowiska poprzez eliminację lub redukcję szkodliwych skutków
 • Ograniczenie możliwych negatywnych skutków dla organizacji
 • Wsparcie organizacji w wypełnianiu wiążących zobowiązań
 • Poprawa efektywności środowiskowej
 • Kontrolowanie lub wpływanie na sposób, w jaki produkty i usługi są opracowywane, produkowane, dystrybuowane, konsumowane lub usuwane przez organizację
 • Osiągnięcie możliwych korzyści finansowych i operacyjnych w celu wzmocnienia pozycji rynkowej
 • Przekazywanie informacji o środowisku odpowiednim i zainteresowanym stronom w celu promowania zaufania
Struktura

Zgodnie z rewizją 2015 ISO 14001 ma nową strukturę:

 1. Zakres
 2. Odniesienia normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Kontekst organizacji
 5. Przywództwo
 6. Planowanie
 7. Wsparcie
 8. Działanie
 9. Ocena działania
 10. Poprawa
Najważniejsze wymagania

Przegląd najważniejszych wymagań normy ISO 14001:2015.

Klauzula 4 – Kontekst 
Wymóg analizy kontekstu organizacji ma na celu lepsze zrozumienie własnej organizacji koncepcyjnie i bardziej kompleksowo, np. pod względem wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, ich potrzeb i oczekiwań, a także możliwych czynników wpływających. Kontekst oznacza również, że należy wziąć pod uwagę stan środowiska. Ten warunek wpływa na organizację, podczas gdy organizacja wpływa na stan środowiska z powodu działalności, produktów i usług organizacji.

Klauzula 5 - Przywództwo 
Zarządzanie jest zobowiązane do wykazania się przywództwem jeszcze bardziej. Oznacza to, że aspekty środowiskowe muszą być zintegrowane z procesami biznesowymi, planowaniem strategicznym i podejmowaniem decyzji. Najwyższe kierownictwo otrzymuje bardziej znaczącą rolę, nie tylko dlatego, że najwyższe kierownictwo ma działać jako wzór do naśladowania (aktywna rola przywódcza), ale także dlatego, że klasyczny Przedstawiciel ds. Środowiska nie jest już wymagany. W praktyce jednak osoba ta będzie nadal tam, aby sprostać kompleksowym i zróżnicowanym wymaganiom technicznym, prawnym, normatywnym i ekologicznym na co dzień.

Klauzula 6 – Planowanie
W związku ze strukturą wysokiego szczebla podejście oparte na ryzyku można znaleźć w ISO 14001:2015. Podejście to obejmuje określenie ryzyka i szans z perspektywy analizy kontekstu, aspektów środowiskowych i wpływu, wymogów prawnych oraz gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe. Z tego mogą wynikać szanse i zagrożenia. Odpowiednie działania będą musiały zostać zaplanowane, wdrożone i poddane przeglądowi pod kątem ich skuteczności. Organizacja będzie musiała określić aspekty środowiskowe działalności, produktów i usług organizacji, które organizacja może kontrolować i na które może wpływać. Na podstawie kryteriów, które zostaną ustalone, konieczne będzie określenie powiązanego wpływu na środowisko. Termin „wymogi prawne” staje się „obowiązkiem w zakresie zgodności”. Oznacza to zgodność z wymogami prawnymi, dodatkowymi warunkami, a także dobrowolne samozaangażowanie. Tutaj zasadniczo zmieniło się sformułowanie.

Klauzula 7 – Wsparcie 
Świadomość i kompetencje są oddzielnymi podpunktami w klauzuli 7. Oznacza to, że są one ulepszane w porównaniu z poprzednimi czasami. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna staje się ważniejsza. Komunikacja wewnętrzna jest ściśle związana z kontekstem wewnętrznym. W sposób analogiczny komunikacja zewnętrzna jest ściśle związana z zewnętrznym kontekstem. Komunikacja zewnętrzna jest niezbędna do zwiększenia zaufania poprzez dialog na temat efektywności środowiskowej z zewnętrznymi grupami docelowymi. W klauzuli 7 ustanowiono również wymagania dotyczące udokumentowanych informacji.

Klauzula 8 – Działanie 
Klauzula 8 poświęcona jest głównie planowaniu operacyjnemu i kontroli, przede wszystkim kontroli procesów, w tym procesów zleconych na zewnątrz. Wymóg dotyczący perspektywy cyklu życia produktów i usług rysuje ścieżkę jako nowe wymaganie w całej normie i jest obszernie opisany w klauzuli 8.1. Prawdą jest, że nie jest wymagana szczegółowa analiza cyklu życia w rozumieniu ISO 14044. Niemniej jednak wszystkie fazy życia będą musiały zostać wzięte pod uwagę, a organizacje są zobowiązane do sprawdzenia, w jakim stopniu mogą je kontrolować i wpływać na nie. W pkt 8.2, „Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowanie”, punkt 8 określa również wymagania dotyczące gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne.

Klauzula 9 – Ocena wydajności
Wydolność środowiskowa wymaga poprawy. Zasadniczo termin ten nie jest nowy. Efektywność środowiskowa jest mierzalnym wynikiem zarządzania aspektami środowiskowymi w organizacji. W rewizji wskaźniki odgrywają teraz pewną rolę. Ocena wyników w zakresie nakładów obejmuje również przegląd zgodności z obowiązkami w zakresie zgodności, audit wewnętrzny, a także przegląd zarządzania. W ten sposób krąg zostaje ponownie zamknięty dla najwyższego kierownictwa.

Akredytacja

Zgodnie z Federalnym Dziennikiem Ustaw, 182. rozporządzeniem, które zostało opublikowane w dniu 4 maja 2006 r., Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest akredytowana do certyfikowania organizacji zgodnie z ISO 14001.

Inne powiązane standardy

EMAS, ISO 50001, ISO 9001, ISO 45001, SCC, Sustainability Reports

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?