IATF 16949:2016 – najważniejsze informacje - Quality Austria Polska
24. lip 2022

International Automotive Task Force

IATF 16949:2016 –najważniejsze informacje

Nowa wersja normy ISO/TS 16949:2009 ma teraz nazwę IATF 16949:2016. Zobacz, co się zmieniło i zacznij przygotowania już teraz. Aktualna norma jeszcze bardziej oparta jest o strukturę i zasady ISO 9001:2015. Cały artykuł możesz pobrać w postaci PDF w wygodnej formie do druku.

Spis treści

 • Wstęp
 • Ewolucja specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 do IATF 16949 i zależność z innymi normami
 • Przyczyny zmian w ISO/TS 16949 i prace z nią związane
 • Zakres zmian w najnowszej specyfikacji technicznej ISO/TS16949:2016
 • Annex SL w ISO/TS 16949
 • Korzyści płynące z wdrożenia ISO/TS IATF 16949

Wstęp

Zmiany gospodarcze sprawiają, że jakość produktów i usług staje się kluczowym kryterium wpływającym na sukces naszego przedsiębiorstwa. Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów Europy a branża motoryzacyjna jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce – reprezentuje 10% wartości produkcji sprzedanej tej części gospodarki.
Pod względem wartości produkcji sprzedanej, motoryzacja zajmuje drugie miejsce po przemyśle spożywczym, wyprzedzając wszystkie pozostałe segmenty przemysłu produkcyjnego. Rynek motoryzacyjny w Polsce i na świecie cały czas się rozwija.
Nie posiadamy własnego koncernu produkującego pojazdy, ale sukcesywnie znacząco umacniamy się pod względem produkcji między innymi części i akcesoriów. Zamówienia na części samochodowe stale się zwiększają, ponieważ większość koncernów motoryzacyjnych ma wpisane w planach biznesowych na najbliższe lata zwiększanie sprzedaży o min. 20% rocznie.
Rekordy bije segment marek premium. Dynamiczny wzrost rejestracji w tym segmencie obserwowany jest już od kilku lat. Gwałtowne zmiany technologiczne, rosnąca popularność strategii nastawionych na tzw. „zrównoważony rozwój” czy zmieniające się preferencje konsumentów (samochody elektryczne, pulpit połączony z Internetem, czy pojazdy bezobsługowe) to czynniki, które rewolucjonizują światowe rynki motoryzacyjne. Sukces zależy od odpowiedniej wiedzy kadry zarządzającej na temat możliwości podwyższania tej wiedzy w zakresie tychże technologii, w doskonaleniu działalności przedsiębiorstwa. Komitet IATF pomaga nam, jako organizacjom produkcyjnym z tej branży, w realizacji tych zamierzeń, wydając najnowszy standard globalny, jakim jest IATF 16949:2016.

Ewolucja specyfikacji technicznej IATFISO/TS 16949 i zależność z innymi normami

Ewolucja normy ISO TS 16949 do IATF 16949

Specyfikacja techniczna ISO TS 16949 dla systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, została poprawiona. W związku z tym międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu – International Automotive Task Force / IATF / opublikowało nowe wydanie standardu.
Znowelizowany standard nosi nazwę IATF 16949:2016.
Jest ona nawiązaniem do najnowszej normy ISO dotyczącej systemów zarządzania jakością tj. ISO 9001:2015.
IATF 16949:2016 w pełni respektuje strukturę i wymagania globalnej normy ISO 9001:2015.
IATF 16949:2016 nie jest samodzielną normą dotyczącą zarządzania jakością. Jest ona wdrażana jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 w obszarze motoryzacji.
IATF zachowuje związek z ISO 9001, utrzymując współpracę z ISO, poprzez swój udział w ISO/TC 176.

Przyczyny zmian w ISO/TS 16949 i prace z nią związane

Nowa wersja standardu ISO/TS IATF 16949:2016 dotycząca jakości w przemyśle motoryzacyjnym została wydana w październiku 2016 roku i zastąpiła wtedy używany standard ISO/TS 16949:2009.
Zmiana podyktowana jest wydaniem nowego globalnego standardu ISO 9001:2015, który zastąpił ISO 9001:2008.
IATF 16949 bazuje na ISO 9001, przez co zmiana w ISO 9001 pociąga za sobą modyfikacje ISO/TS IATF 16949. Wszystkie firmy, które posiadały certyfikat ISO/TS 16949, musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy. W przeciwnym razie utraciłyby swoje certyfikaty.
W kwietniu 2016 roku International Automotive Task Force (IATF) zatwierdził pierwszy projekt nowej normy ISO/TS 16949, która uwzględniała dodatkowo opinie wszystkich zainteresowanych stron (producentów motoryzacyjnych - OEM, certyfikowanych dostawców motoryzacyjnych i jednostek certyfikujących).
W kwietniu 2016 roku odbyła się konferencja mająca na celu uzyskanie opinii i wkładu zainteresowanych stron na temat nowej normy.
W konferencji wzięło udział 200 przedstawicieli z 44 uznanych przez IATF jednostek certyfikujących (w tym auditorów), przedstawiciele 41 globalnych firm motoryzacyjnych oraz członkowie IATF.
W tym samym czasie została zaprezentowana przez IATF strategia przejścia na nowe wydanie normy ISO/TS 16949 w sierpniu 2016 r.
Ponadto nowa norma ma uwzględniać wspólne specyficzne wymagania producentów samochodowych (CSR - Customer Specifics Requirements). Od maja do czerwca 2016 roku, prowadzone były na całym świecie pilotażowe oceny kwestii pominiętych /braków / luk w nowym wydaniu ISO/TS 16949:2016. Informacje zwrotne z tej pilotażowej oceny zostały wykorzystane przez IATF do udoskonalenia nowej normy i spełnienia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron.
Projekt ISO/TS 16949:2016 został rozesłany do jednostek certyfikujących oraz kluczowych dostawców w branży motoryzacyjnej. 89% recenzentów oceniło pierwszą rewizję jako dobrą lub doskonałą.
Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 106 dodatkowych klauzul w ISO/TS IATF 16949:2016.
Klauzula, która jest najbardziej dotknięta to klauzula 8 w 59 dodatkowych podpunktach. Zmiany te spowodowały konieczność usprawnienia procesów oraz realizacji CQI-14 „Zarządzanie gwarancjami” i „CQI-19 Zarządzanie poddostawcami”.

Zakres zmian w najnowszej specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2016

Kwestie związane z aktualizacją normy IATF 16949:2016

Porównanie wymagań w ISO 9001:2015 oraz projekcie IATF 16949:2016

11 kluczowych zmian w IATF 16949:2016
1) Uwzględnienie niektórych specyficznych wymagań producentów OEM w celu zmniejszenia złożoności i liczby Specyficznych Wymagań Klientów CSR do wdrożenia dla dostawców oraz do weryfikacji dla jednostek certyfikujących.
2) Zrozumienie i zdefiniowanie kontekstu organizacji oraz związanych z tym problemów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do kontekstu, w wyniku identyfikacji ryzyk i szans.
3) Identyfikacja wszystkich zainteresowanych odnoszących się organizacji.
4) Zaangażowanie Przywództwa w SZJ.
5) Uwzględnienie wymagań dotyczących wyrobów i procesów związanych z bezpieczeństwem - zagrożenia i możliwości.
6) Zwiększenie wymogów dotyczących możliwości śledzenia wyrobów i ich identyfikowalności w celu wspierania najnowszych zmian w przepisach.
7) Uwzględnienie wymagań dla wyrobów z w budowanym oprogramowaniem.
8) Uwzględnienie procesu zarządzania zgłoszeniami gwarancyjnymi ocenionymi, jako nieuzasadnione z uwagi na prawidłowe działanie wyrobu (No Trouble Found - NTF) oraz korzystania z wytycznych branży motoryzacyjnej w tym zakresie.
9) Uszczegółowienie procesu zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem. Dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.
10) Dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.
11) Wprowadzenie struktury wysokiego poziomu zarządzania dla nowej normy ISO/TS 16949 IATF:2016 (Annex SL - ramy rodzajowe systemu zarządzania oraz wzorzec dla wszystkich nowych i zmienionych norm dotyczących systemów zarządzania w przyszłości), który jest już wprowadzony w ISO 9001:2015.

IATF opublikował dodatkowo pewne informacje, które dotyczą ISO 9001:2015, ale mają również zastosowanie przy IATF:2016.
Główne z nich dotyczą tego, że muszą istnieć plany zapewniające realizację podstawowych celów każdego ze zidentyfikowanych procesów klienta oraz plany działań naprawczych w przypadku, gdy cele nie zostały osiągnięte.
W przypadku braku planu działań lub gdy działania nie są realizowane w terminie oraz jeżeli działania nie są skuteczne, jednostka certyfikująca musi określić to jako duża niezgodność.
Kolejnym istotnym elementem, który uległ zmianie jest to, że od 1 kwietnia 2016 roku, nie ma obowiązku posiadania osobnego certyfikatu dla każdego zakładu produkcyjnego funkcjonującego w ramach korporacji. Wystarczy jeden certyfikat dla danej firmy.

Annex SL w ISO/TS 16949

Załącznik SL stosuje się do wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania, takich jak normy ISO, specyfikacje publicznie dostępne (PAS) i specyfikacje techniczne (TS).
Nowa struktura przedstawia się następująco:
Paragraf 0 – wprowadzenie.
Paragraf 1 – zakres – określa zamierzone rezultaty w stosunku do systemu zarządzania. Wyniki są specyficzne dla danego rodzaju przemysłu i powinny być dostosowane do kontekstu organizacji (paragraf 4).
Paragraf 2 – powołania normatywne – zawiera szczegółowe informacje o wzorcach i publikacjach związanych z daną normą.
Paragraf 3 – pojęcia i definicje – szczegółowe pojęcia i definicje odnoszą się do danego standardu w uzupełnieniu do formalnie określonych pojęć i definicji.
Paragraf 4 – kontekst organizacyjny – ten paragraf składa się z czterech podpunktów:

 • 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • 4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania,
 • 4.4 System zarządzania.

Jako główny filar systemu zarządzania, paragraf 4 określa, dlaczego organizacja istnieje.
W ramach odpowiedzi na to pytanie, organizacja musi zidentyfikować problemy wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzonych celów, a także wszystkich zainteresowanych stron i ich wymagań.
Organizacja musi również udokumentować zakres systemu zarządzania i ustalić jego granice - wszystko w zgodzie z celami biznesowymi.
Paragraf 5 – przywództwo – ten paragraf składa się z trzech podpunktów:

 • 5.1 Przywództwo i zaangażowanie,
 • 5.2 Polityka,
 • 5.3 Role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia.

Nowa struktura norm kładzie szczególny nacisk na przywództwo, a nie tylko na zarządzanie, tak jak to było w poprzednich standardach.
Oznacza to, że najwyższe kierownictwo ma teraz większą odpowiedzialność i zaangażowanie w system zarządzania organizacji. Kierownictwo musi zintegrować wymagania systemu zarządzania z podstawowymi procesami biznesowymi organizacji, zapewnić osiągnięcie zamierzonych rezultatów systemu zarządzania i niezbędne do tego zasoby.
Najwyższe kierownictwo jest również odpowiedzialne za komunikowanie znaczenia systemu zarządzania oraz zwiększanie świadomości i zaangażowania pracowników.
Paragraf 6 – planowanie – ten paragraf składa się z dwóch podpunktów:

 • 6.1 Działania zmierzające do zaadresowania zagrożeń i możliwości,
 • 6.2 Cele systemu zarządzania i plan ich osiągnięcia.

Paragraf 6 promuje myślenie o potencjalnym ryzyku. Gdy organizacja określiła zagrożenia i możliwości w punkcie 4, musi przewidzieć, jak nimi zarządzać poprzez planowanie. Faza planowania określa, co, kto, jak i kiedy ma się zająć danym zagrożeniem. To proaktywne podejście zastępuje działania prewencyjne i zmniejsza potrzebę podejmowania późniejszych działań naprawczych. Szczególny nacisk jest również położony na cele systemu zarządzania.
Powinny być one mierzalne, monitorowane, przekazywane i dostosowane do zasad systemu zarządzania oraz uaktualniane w razie potrzeby.
Paragraf 7 – wsparcie – ten paragraf składa się z pięciu podpunktów:

 • 7.1 Zasoby,
 • 7.2 Kompetencje,
 • 7.3 Świadomość,
 • 7.4 Komunikacja,
 • 7.5 Udokumentowane informacje.

Po zapewnieniu spełnienia wymagań z poprzednich punktów, organizacja musi zapewnić wsparcie potrzebne do zaspokojenia realizacji celów i zadań organizacji. Obejmuje to zasoby, ukierunkowaną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, a także udokumentowane informacje, które zastępują wcześniej używane terminy, takie jak: dokumenty, dokumentacja i zapisy.
Paragraf 8 – działania – ten paragraf ma jeden podpunkt:

 • 8.1 Planowanie operacyjne i kontrola.

Większość wymagań systemu zarządzania znajduje się w tym jednym punkcie. Ten paragraf zawiera zarówno procesy wewnętrzne jak i te zlecone na zewnątrz, podczas gdy ogólny proces zarządzania obejmuje odpowiednie kryteria, aby kontrolować te procesy, a także sposoby zarządzania zaplanowaną lub niezamierzoną zmianą.
Paragraf 9 – ocena wyników – ten paragraf składa się z trzech podpunktów:

 • 9.1 Monitorowanie, pomiary, analizy i oceny,
 • 9.2 Audit wewnętrzny,
 • 9.3 Przegląd zarządzania.

Tutaj organizacje muszą określić, co, jak i kiedy ma być monitorowane, mierzone, analizowane i oceniane. Audit wewnętrzny jest również częścią tego procesu, aby upewnić się, że system zarządzania jest zgodny z wymogami danej organizacji, jak również standardu oraz, że jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Ostatnim krokiem jest tutaj przegląd zarządzania, który sprawdza, czy system zarządzania jest odpowiedni, wystarczający i skuteczny.
Paragraf 10 – doskonalenie – ten paragraf składa się z dwóch podpunktów:

 • 10.1 Niezgodności i działania korygujące,
 • 10.2 Ciągłe doskonalenie.

W ciągle zmieniającym się świecie biznesu, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Paragraf 10 rozpatruje sposoby rozwiązywania niezgodności i podejmowania działań korygujących, a także strategię ciągłego doskonalenia.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO/TS IATF 16949

Wdrożenie normy ISO/TS 16949:

 • pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu,
 • zwiększa reputację,
 • umożliwia dostosowanie się do wymagań branży motoryzacyjnej,
 • zwiększa konkurencyjność i wiarygodność,
 • zwiększa zaufanie klientów i ich zadowolenie,
 • gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów,
 • obniża koszty wytwarzania,
 • zwiększa efektywność i produktywność,
 • poprawia rentowność i wyniki operacyjne,
 • usprawnia zarządzanie procesowe organizacji,
 • zapobiega niezgodnościom i ogranicza straty związane z niezadowoleniem klienta, reklamacjami,
 • podnosi poziom kwalifikacji pracowników,
 • poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy,
 • eliminuje złożoność auditów certyfikujących.

Wdrożenie znowelizowanej normy IATF 16949 pomaga nam:

 • zrozumieć w łatwiejszy sposób wymagania specyficzne CSR,
 • zrozumieć kontekst organizacji i związanych z tym problemów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do sytuacji, w wyniku zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i szans,
 • otrzymać wsparcie Kierownictwa, które będzie odpowiadać za poziom utrzymywania SZJ w firmie,
 • poznać wymagania dotyczące wyrobów i procesów związanych z bezpieczeństwem,
 • łatwiej identyfikować wyroby,
 • w procesie zarządzania zgłoszeniami gwarancyjnymi ocenionymi jako nieuzasadnione z uwagi na prawidłowe działanie wyrobu (No Trouble Found - NTF) - uszczegółowienie procesu zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem,
 • dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną,
 • pracować w oparciu o wymagania wprowadzone w najnowszej normie ISO 9001:2015.

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?