Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001:2018)

O SZKOLENIU

  Szkolenie pozwoli przygotować kandydatów do prowadzenia auditów wewnętrznych wg normy ISO 50001:2018Czas trwania szkolenia:

2 dni / 16 godzinDokument potwierdzający:

Certyfikaty "Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018"

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem edukacyjnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami norm serii ISO 50000 i możliwościami praktycznego zastosowania tych wymagań w organizacjach

Cel biznesowy szkolenia to efektywne zarządzanie energią w organizacji, wykorzystanie dostępnych możliwości optymalizacji zużycia energii oraz wykorzystania energii odnawialnej.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Kandydaci na auditorów
 • Osoby, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osoby mające 2-3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jenergią, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Pełnomocnicy SZE ISO 50001 odpowiedzialni za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie ze znowelizowaną normą, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerowie, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania energią
 • Konsultanci i doradcy chcący poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanej normy ISO 50001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie jej wdrażania w organizacji

Dzień 1:

 • Kontekst organizacji w odniesieniu do zarządzania energią:
  • Wymagania prawne UE i polskie dotyczące zarządzania energią
  • Zainteresowane strony
  • Zakres i granice systemu zarządzania energią
 • Odniesienie do wymagań ISO 19011 – planowanie auditów wewnętrznych
 • Warsztat – potwierdzenie spełniania wymagań. Źródła informacji dla auditora, dokumentowanie dowodów z auditu (wymagania ISO 19011)
 • Ocena użytkowania i zużycia energii – wymagania ISO 50001:
  • Audyt energetyczny
  • Przegląd energetyczny
  • Ocena efektywności energetycznej
 • Planowanie działań w zakresie zarządzania energią w oparciu o wymagania PN-EN ISO 50001:
  • Działania w odniesieniu do ryzyk i szans
  • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
  • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Cele i zadania związane z zarządzaniem energią.
 • Planowanie oceny efektów podjętych działań.
 • Działania wspierające zarządzanie energią:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Dokumentowanie informacji
 • Planowanie i realizacja procesów związanych z zarządzaniem energią:
  • Procesy biznesowe
  • Projektowanie i planowanie nowych rozwiązań zakupy
 • Monitorowanie i pomiary.
 • Ocena osiąganych wyników
 • Ocena wyników:
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
  • audity wewnętrzne
  • przegląd systemu zarządzania
 • Doskonalenie:
  • stwierdzanie niezgodności
  • analiza przyczyn i planowanie działań korygujących
  • weryfikacja wyników
  • działania związane z doskonaleniem
 • Integracja z innymi systemami zarządzania i procesami biznesowymi firmy.
 • Zlecanie nadzoru nad procesami, outsourcing w zarządzaniu energią.

Dzień 2:

 • Działania wspierające zarządzanie energią:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Dokumentowanie informacji
 • Kompetencje i ocena auditorów wg ISO 19011
 • Warsztat – potwierdzenie spełniania wymagań. Źródła informacji dla auditora, dokumentowanie dowodów z auditu (wymagania ISO 19011).
 • Ocena wyników. Doskonalenie. Ćwiczenie praktyczne – dowody z auditu, opracowanie i ocena wyników auditów
 • Zasady auditowania szj wg ISO 19011. Formułowanie niezgodności.
 • Zasady auditowania szj wg ISO 19011.
 • Raport z auditu i działania poauditowe
 • Egzamin końcowy

Korzyści z udziału w szkoleniu: uzyskanie wiedzy na temat audytowania systemu zarządzania energią w organizacji oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności przydatnych dla auditorów wewnętrznych.

Efekty uczenia się/ kształcenia: zastosowanie wymagań ISO 50001 i ISO 19011 w praktyce. Planowanie i realizacja auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22