04. Сер 2020

Сертифікація FSC® та PEFC з дерев’яних виробів

Twój klient wymaga od Ciebie certyfikatu FSC®/PEFC? Nie wiesz, jak się za to zabrać? Przeczytaj poniższy artykuł i rozwiej wątpliwości dotyczące wymagań oraz wytycznych certyfikacji FSC®/PEFC.

Certyfikat FSC® / PEFC to ochrona i korzyści

Lasy są jednymi z najcenniejszych i najbardziej zróżnicowanych ekosystemów naszej planety.
To właśnie lasy:

 • Zapewniają drewno i energię, surowce lecznicze i żywność;
 • Zapewniają siedliska wielu gatunkom;
 • Stanowią kluczowy element w globalnym obiegu wody i węgla;
 • Zapobiegają pustynnieniu i odgrywają istotną rolę w regulacji klimatu.

Bez lasów stracilibyśmy wiele z tych dóbr, a miliony ludzi na całym świecie straciłoby podstawę egzystencji. Leśnictwo i przemysł drzewny stanowią również ważny element gospodarki. Jednakże lasy to jeden z wrażliwszych ekosystemów. Jeśli chcemy by lasy nadal pełniły swoje funkcje, musimy je chronić i mądrze nimi zarządzać.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktów. Chcą podejmować odpowiedzialne decyzje podczas zakupów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty społeczne i ekologiczne. Takie podejście znajduje również w coraz większym stopniu odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących działalności gospodarczej.

Prawo wymaga od Ciebie ochrony lasu. Jakie wymagania w zakresie obrotu produktami z drewna stawia Państwo?

Od 3 marca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 (tak zwany EU TimberRegulation -EUTR), które nakłada na firmy wprowadzające drewno na rynek krajów UE obowiązek wdrożenia Systemu Zasad Należytej Staranności.

Główne zasady i wymagania dla FSC® i PEFC są następujące:

 • zakaz wprowadzania nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna na rynek Wspólnoty Europejskiej.
 • obowiązek weryfikacji legalności wprowadzanych produktów z drewna nałożony na firmy oraz obowiązek oceny ryzyka z tym związanego
 • obowiązek prowadzenia ewidencji dostawców i klientów, czyli od kogo firma kupiła i komu sprzedała drewno lub wyroby z drewna.

Najtrudniejszym do spełnienia dla firm obowiązkiem jest weryfikacja legalności pozyskanego drewna. By to zrobić firma musi uzyskać odpowiednie informacje od swoich dostawców, a w tym kraj pozyskania drewna, dane dostawców i informacje / deklaracje dotyczące zgodności drewna z prawem krajowym. Ponadto firma wprowadzająca na rynek unijny surowiec leśny musi przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z daną dostawą, czy np. drewno nie zostało pozyskane ze źródeł nielegalnych a następnie przetworzone i sprzedane z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego. W tej ocenie należy uwzględnić cały łańcuch przepływu surowca. Jeżeli z oceny wynika, że ryzyko pozyskania nielegalnego drewna jest wysokie, należy powziąć odpowiednie środki, by to ryzyko ograniczyć np. poprzez wyegzekwowanie od dostawcy dodatkowych informacji i ponowną weryfikację surowców.

Coraz więcej firm używających lokalnych surowców leśnych jest również zachęcanych przez swoich klientów / kontrahentów do wprowadzenia Systemu Zasad Należytej Staranności potwierdzającej, że użyty do produkcji surowiec pochodzi z wiarygodnych źródeł. System taki można zbudować samodzielnie na własne potrzeby, jednakże bardziej rozpowszechnionym i ekonomicznie uzasadnionym jest system certyfikacji w oparciu o powszechnie rozpoznawalne certyfikaty FSC® i PEFC, gdzie niezależna jednostka certyfikująca potwierdza zgodność działania firmy z w/w standardami.

Certyfikacja FSC®/PEFC przychodzi z pomocą.

Na świecie funkcjonują dwa uznane systemy / standardy certyfikacji lasów i łańcuchów dostaw opracowane i wdrożone przez międzynarodowe organizacje promujące odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata:

 • Na początku lat 90-tych, na bazie publicznej debaty o potrzebie wprowadzenia zasad zrównoważonej gospodarki leśnej powstał system FSC® (ForestStewardshipCouncil), który skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
 • W 1999 w Europie powstaje analogiczny system PEFC (Programme for the Endorsement of ForestCertificationSchemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) wspierany przez przemysł drzewny, papierniczy, organizacje handlowe i organizacje działające dla ochrony środowiska naturalnego.

Obie organizacje to niezależne, pozarządowe organizacje non-profit, których głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki.

Systemy certyfikacji w gospodarce leśnej i łańcuchu dostaw funkcjonują na dwóch poziomach:

 • Certyfikacja gospodarki leśnej FM  (Forest Management)

  której celem jest zapewnienie, że las zarządzany jest z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i wartości społecznych. System ten adresowany jest do  właścicieli i zarządców obszarów leśnych.

 • Certyfikacja łańcucha dostaw CoC (Chain of Custody)

  której celem jest zapewnienie, że produkty leśne w zakładach przetwórstwa drewna pochodzą z wiarygodnych źródeł. System ten adresowany jest do wszystkich zakładów przetwarzających drewno lub surowce pochodzące z drewna np.: tartaki, przemysł meblowy, przemysł papierniczy, drukarnie itp.

Obowiązuje zasada:

Certyfikowany las - Certyfikowana firma - Certyfikowany produkt

Co muszę zrobić by uzyskać certyfikat FSC®?

Aby uzyskać certyfikat łańcucha dostaw FSC® CoC należy wdrożyć odpowiedni system zarządzania, by spełnić wymagania normy FSC-STD-40-004 v3 Standard FSC dotyczący kontroli pochodzenia produktu.

Дізнайтеся більше про сертифікацію FSC® CoC.

Хотіли б ви дізнатись більше про FSC® CoC. Перегляньте нашу статтю: Що таке сертифікація FSC® CoC?

Co muszę zrobić by uzyskać certyfikat FSC®?

Aby uzyskać certyfikat łańcucha dostaw FSC® CoC należy wdrożyć odpowiedni system zarządzania, by spełnić wymagania normy FSC-STD-40-004 v3 Standard FSC dotyczący kontroli pochodzenia produktu.

Podstawowe wymagania normy FSC® brzmią następująco:

Pierwsza część standardu opisuje wymagania dotyczące zarządzania jakością w ramach systemu FSC® CoC. Wytyczne opisane w tej sekcji odnoszą się do roli kierownictwa i pozostałych pracowników we wdrażaniu i utrzymaniu systemu, szkoleń, w zakresie wymagań standardu FSC®, procedur, które należy opracować i wdrożyć, a także obowiązkowej dokumentacji. Wymagania związane z zarządzaniem jakością obejmują również kwestie związane z przestrzeganiem zasad i przepisów bhp.

Kolejne wytyczne opisane w standardzie FSC® odnoszą się do zakresu systemu łańcucha kontroli pochodzenia produktu. W tym rozdziale, standard nakreśla wymagania dotyczące grup wyrobów objętych certyfikacją, takie jak np. obowiązek odpowiedniej klasyfikacji każdego produktu. Określenie zakresu systemu wymaga również wzięcia pod uwagę usług zlecanych na zewnątrz (outsourcing)

Podstawowy standard FSC® przedstawia także wymagania związane z całym procesem produkcji, uwzględniając przy tym zakup surowca, przechowywanie i sprzedaż gotowego wyrobu. W przypadku zakupu jakichkolwiek surowców, poza identyfikacją i zaklasyfikowaniem materiału, każda firma musi także weryfikować swoich dostawców.

Surowce i gotowe wyroby muszą być również nadzorowane w procesie produkcji. Każda firma ma obowiązek odnotowywać w postaci odpowiednich zapisów informacje na temat ilości materiałów wykorzystanych w produkcji i magazynowanych, a także o ilości wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów (musi prowadzić tzw. bilans materiałowy).

Wymagania FSC® dotyczące sprzedaży określają przede wszystkim jakie informacje należy umieścić na dokumentach sprzedażowych. Przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących całego cyklu produkcji pozwala firmom na utrzymanie czystości łańcucha dostaw (wszyscy uczestnicy łańcucha posiadają certyfikaty) umożliwia stosowanie odpowiednich oświadczeń o produktach.

Poza wytycznymi związanymi z zarządzaniem i procesem produkcji, standard FSC® określa również podstawowe wymagania dotyczące etykietowania wyrobów. Organizacje mogą stosować etykiety, które w przejrzysty sposób informują odbiorców o zgodności danych produktów ze standardami FSC®. Podstawowe wytyczne skupiają się głównie na określeniu zawartości procentowej materiałów certyfikowanych w danym wyrobie.

Dodatkowe informacje, które zostały zawarte w podstawowym standardzie FSC® dotyczą systemów kontroli łańcucha dostaw, które mogą być stosowane przez certyfikowane firmy. FSC® wyróżnia trzy systemy kontroli:

 • transferowy,
 • procentowy,
 • kredytowy.

Które pozwalają nadzorować oświadczenia o produktach. Dla każdej grupy wyrobów organizacja ma obowiązek wybrać jeden z systemów. Wybór systemu kontroli zależy od rodzaju stosowanego materiału i od rodzaju prowadzonej działalności.

Opisany powyżej FSC® Standard for Chain of Custody jest podstawą normatywną dla firm, które chcą wdrożyć i certyfikować swój system łańcucha kontroli pochodzenia produktu.

Co muszę zrobić by uzyskać certyfikat PEFC?

Firmy, które chcą posiadać certyfikat PEFC i etykietować swoje wyroby, muszą spełniać wymagania dotyczące systemu zarządzania, procesu produkcji, sprzedaży i stosowania znaków towarowych, opisane w dokumencie „Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne - Wymagania. PEFC ST 2002:2013”.

Podstawowe wymagania normy PEFC

Pierwsza część tego standardu koncentruje się na kwestii identyfikacji wyrobów i materiałów. Opisane zostały zasady przeprowadzania weryfikacji dostaw materiału, który ma zostać wykorzystany do produkcji certyfikowanych wyrobów. Wymagana przez PEFC kontrola certyfikatu dostawcy i odpowiednich dokumentów dostawy surowców jest jednym z najważniejszych etapów kontroli łańcucha dostaw.

Kolejnym krokiem weryfikacji surowców, mającym zapobiec stosowaniu nielegalnie pozyskanych materiałów do produkcji wyrobów certyfikowanych, jest System Należytej Staranności, który został opisany w następnej części standardu PEFC. Przedstawione wymagania odnoszą się głównie do kwestii gromadzenia informacji o surowcach, przeprowadzania oceny ryzyka dostawców a także działań, które należy podjąć w przypadku dostaw, które mogą pochodzić z nielegalnych źródeł.

Następna część standardu opisuje w jaki sposób certyfikowane firmy powinny postępować z materiałem, który już został zweryfikowany i przekazany do produkcji. Standard opisuje dwie metody kontroli certyfikowanego surowca i wyrobów, które mogą być stosowane przez firmy:

 • metodę separacji fizycznej,
 • metodę procentową.

Przedstawione zostały zasady doboru metody najbardziej odpowiedniej dla danej organizacji i szczegółowy opis każdej z metod.

Zasady PEFC dotyczą również sprzedaży certyfikowanych wyrobów. Standard dotyczący łańcucha dostaw określa dokładnie jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentach sprzedażowych certyfikowanych wyrobów, a także nakreśla podsta

wowe zasady stosowania logotypów i etykiet na gotowych produktach.

Kolejna część standardu PEFC opisuje minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania, który powinien funkcjonować w każdej firmie starającej się o certyfikat PEFC. System zarządzania obejmuje takie kwestie jak rola pracowników w utrzymaniu zgodności z normami PEFC czy obowiązkowe. procedury i dokumenty, które należy opracować i utrzymywać. Standard określa również zasady przeprowadzania wewnętrznych audytów firmy, a także przedstawia zasady kontroli podwykonawców. Wdrożenie i utrzymanie poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami PEFC, umożliwi każdej organizacji właściwe przeprowadzenie całego procesu zakupu, produkcji i sprzedaży certyfikowanych materiałów.

W całym systemie kontroli pochodzenia produktu, niezwykle ważna jest troska o ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i praw pracowników. W związku z tym, PEFC opracowało wymagania odnoszące się do zagadnień społecznych, które obowiązują posiadaczy certyfikatów. Wymagania te, oparte na Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy, zostały przedstawione w ostatniej części podstawowego standardu PEFC.

Автор:
Славомир Крисік posiada 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001ISO 14001ISO 22000 і OHSAS 18001. Obecnie specjalizuje się również we wdrażaniu łańcucha pochodzenia produktu zgodnego z wymaganiami FSC® CoC і PEFC CoC. Doświadczenie menedżerskie w zakresie wdrażania i nadzoru nad systemami zarządzania zdobywał w takich organizacjach jak:

 • DHL Worldwide Express,
 • Wincanton Polska,
 • Atlas Copco Polska,
 • KapschTelematic Services.

Od ponad roku prowadzi własną firmę doradczą Optimum Systemy Zarządzania. Jest partnerem oraz auditorem jednostki certyfikującej Quality Austria Polska w zakresie systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm: ISO 9001:2015ISO 45001: 2018OHSAS 18001FSC CoCPEFC CoC.

Отримайте сертифікат FSC® CoC

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/srodowisko-i-energia/fsc-coc/
Хочете дізнатись більше про сертифікацію PEFC? Посилання:  https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/srodowisko-i-energia/pefc-coc/

Ви зацікавлені в сертифікації PEFC / FSC? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

 

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22