08. Вер 2020

EN 1090 - готуйтеся до сертифікації

„Certyfikat EN 1090” – to zagadnienie, które pojawia się w zapytaniach ofertowych lub w wymaganiach do dostawy. Nadal wprowadza ono dość sporą konsternację wśród producentów lub w firmach z branży budowlanej będących w łańcuchu dostaw.

Oddajemy w Twoje ręce poradnik   - jeśli chcesz go przeczytać w bardziej przyjaznej formie wypełnij formularz poniżej, a wyślemy go na Twój adres mailowy w formie PDF.

Вступ

„Certyfikat EN 1090” – to zagadnienie, które pojawia się w zapytaniach ofertowych lub w wymaganiach do dostawy. Nadal wprowadza ono dość sporą konsternację wśród producentów lub w firmach z branży budowlanej będących w łańcuchu dostaw.

Wymagania w tym zakresie zostały zdefiniowane już w roku 2011 poprzez opublikowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Przedsiębiorcy kontaktujący się z Quality Austria-Polska wskazują na brak jednolitej i kompleksowej informacji dotyczącej podjęcia koniecznych działań. Stąd też wynikła potrzeba opracowania poradnika, który udzieli informacji jakie działania ma podjąć producent, by móc w zgodności z rozporządzeniem funkcjonować w branży produktów budowlanych.

Niniejsza publikacja ma więc za zadanie poprowadzić czytelnika krok po kroku przez zagadnienie oceny zgodności związanej z normą EN 1090 i przekazać
w tym zakresie podstawowe informacje dotyczące obowiązków koniecznych do spełnienia.

 

Co znajdziesz w tej publikacji?

1. Rozporządzenie 305/2011 (CPR) - warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych:

 • Co to jest, dlaczego jest ważne i do czego zobowiązuje?
 • Jak sprawdzić czy wytwarzany produkt objęty jest tym rozporządzeniem?

2. Norma EN 1090:

 • Co to jest? Skąd się wzięła potrzeba spełnienia jej wymagań?

3. Oznaczenie CE:

 • Czy zawsze jestem zobowiązany do oznakowanie produktu tym znakiem?
 • Czy mogę zastosować dopuszczenie jednostkowe?

4. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP):

 • Jaki ma związek z EN 1090?
 • Jak spełnić jej podstawowe założenia?

5. Certyfikacja EN 1090:

 • Jak przygotować się do certyfikacji?
 • Jakich informacji będzie oczekiwał auditor?

Kogo i w jakim zakresie dotyczy rozporządzenie 305/2011?

Rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych.

W myśl rozporządzenia 305/2011:

 • wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym
 • oznacza natomiast każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnymudostępnianie na rynku
 • w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Wobec tego, jeżeli Twoja firma np. jest producentem wyrobów budowlanych lub pośredniczy w sprzedaży wyrobów budowlanych, będzie miało zastosowanie rozporządzenie 305/2011.

 

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków podmiotów funkcjonujących w łańcuchu dostaw, takich jak:

 

UWAGA

Bardzo istotnym elementem rozporządzenia jest zapisana w Rozporządzeniu 305/2011 definicja „wyrobów budowlanych” (Artykuł 2, pkt 1 ), gdzie możemy przeczytać, że:

 • wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

W zasadzie powyższa definicja opracowana na tak wysokim poziomie ogólności nie precyzuje w sposób jednoznaczny wyrobu budowlanego. Producent może stanąć przed dylematem czy wytwarzane produkty zaliczyć do grupy wyrobów budowlanych objętych zakresem Rozporządzenia 305/2011 czy też nie. Chcąc upewnić się, czy produkowane wyroby podlegają ww. Rozporządzeniu, powinniśmy sięgnąć do norm zharmonizowanych або mandatów CEN.

Zharmonizowane normy z rozporządzeniem 305/2011, to normy wskazujące między innymi:

 • metody i kryteria oceny dla własności użytkowych wyrobów budowlanych
 • odniesienie do charakterystyk i elementów technicznych,

które są niezbędne do wdrożenia systemu kontroli, oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

 

Dla przykładu:

normą zharmonizowaną z rozporządzeniem 305/2011 jest norma oznaczona jako EN 1090-1:2009+A1:2011 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”.

Normę EN 1090 możesz zakupić na platformie cyfrowej sprzedaży produktów i usług Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 Sklep PKN - norma EN 1090 

 

Pełny wykaz norm zharmonizowanych znajdziesz w komunikacie Komisji w ramach wykonania rozporządzenia 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych:

 Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych 

 

Rozporządzenie w swojej treści opisuje wytyczne, ramy dla systemu oceny adresowanego dla całej gamy wyrobów budowalnych. Istotnym jest zastrzec, że w odniesieniu do konkretnych wyrobów budowlanych lub typów (rodzin) takich wyrobów mogą być ustalone inne systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Systemy te mogą być tworzone przez organizacje opracowujące normy zharmonizowane oraz Jednostki ds. Oceny Technicznej (JOT). Przykładem takiego postepowania jest stworzony system dedykowany dla konstrukcji stalowych i aluminiowych określony w normie EN 1090.

Norma EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych składa się z 5 części:

Mandaty CEN - to zlecenie Komisji Europejskiej do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN - Comité Européen de Normalisation) opracowania norm zharmonizowanych np. z rozporządzeniem 305/2011. Jeżeli chcesz sprawdzić czy produkowane lub wprowadzane do obrotu produkty są na liście mandatów, skorzystaj z wyszukiwarki:

 Wyszukiwarka Mandatów CEN  

 

Dla przykładu:

Mandat 120 dotyczy metalowych wyrobów konstrukcyjnych i wyrobów pomocniczych. Znajdziesz w nim m.in. wyroby zdefiniowane jako: metalowe kształtowniki/ profile konstrukcyjne - walcowane na gorąco, formowane na zimno lub inaczej produkowane kształtowniki/ profile o rożnych kształtach (T, L, H, U, Z, I, ceowniki, kątowniki, profile drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki z rożnych materiałów metalowych, niezabezpieczonych lub zabezpieczonych powłokami przed korozją.

Dlaczego rozporządzenie jest ważne dla producentów lub podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby budowlane?

 

Rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Dotyczy właściwie wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i dystrybucji, czyli producentów (i ewentualnie ich autoryzowanych przedstawicieli), importerów i dystrybutorów.  Zgodnie z wymaganiem prawnym wszyscy oni powinni podjąć odpowiednie środki gwarantujące, że wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku wyłącznie wyroby budowlane zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 305/2011.

 

Kto powinien certyfikować EN 1090

 

Wykonaj poniższe kroki by sprawdzić, czy powinieneś przeprowadzić certyfikację na zgodność z normą EN-1090.

certyfikacja EN 1090 - krok 1

 • Zdecyduj, czy produkt jest produktem budowlanym zgodnie z definicją w rozporządzeniu 305/2011
 • Zobacz definicję produktu budowlanego.

certyfikacja EN 1090 - krok 2

 • Sprawdź, czy dla produktu istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna.
 •  Kliknij poniższy link do strony internetowej Europa, aby sprawdzić, czy istnieje zharmonizowana norma europejska (hEN):
  • Jeśli istnieje norma zharmonizowana, wówczas produkt winien nosić oznakowanie CE.
  • Jeśli nie istnieje norma zharmonizowana, sprawdź, czy istnieją zatwierdzone (ETAG) wytyczne Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) na mocy CPD lub Europejski Dokument Oceny - EDO (EAD - European Assessment Document) na podstawie CPR. Kliknij poniższy link:

 Sprawdź jak oznakować produkt budowlany znakiem CE 

 

ETAG lub EAD wynika z mandatu wydanego przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Oznacza to, że inni producenci złożyli wniosek o ETA [Europejską Aprobatę Techniczną (CPD) lub Europejską Ocenę Techniczną (CPR) i mają takie same lub podobne produkty na rynku opatrzone znakiem CE.

 

Firmy muszą teraz zdecydować, czy złożyć wniosek o ETA, co umożliwi im stosowanie znaku CE.

Jeżeli produkt wchodzi w zakres EAD, decyzja o tym, czy poprosić o ETA, pozostaje dobrowolną decyzją producenta i w tym zakresie oznakowanie CE pozostanie dobrowolne dla takich produktów.

 

certyfikacja EN 1090 - krok 3

Jeśli produkt nie jest objęty zharmonizowaną normą lub europejską aprobatą techniczną - dla produktu nie zachodzi obowiązek oznakowania CE zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011.

Czego wymaga od Twojej firmy norma EN 1090

EN 1090 - obowiązki producentów

 

 

EN 1090 - obowiązki wszystkich w łańcuchu dostaw i dystrybucji

 

W przypadku, gdy importer lub dystrybutor:

 • wprowadza do obrotu wyrób pod własną nazwą, lub
 • wprowadza do obrotu wyrób pod własnym znakiem towarowym, lub
 • gdy zmienia wyrób budowlany wcześniej wprowadzony do obrotu w taki sposób, że może to wpływać na jego zgodność z deklaracją właściwości użytkowych,

wtedy importera lub dystrybutora uważa się za producenta winnego spełniać obowiązki i wymagania określone w rozporządzeniu.

 

EN 1090 - importer-dystrybutor

 

Klasy wykonania EXC są jedną z najważniejszych koncepcji wprowadzonych do EN 1090.  Jest to klasyfikacja konstrukcji pod względem:

 • konsekwencji ewentualnego zniszczenia (straty ekonomiczne lub śmierć ludzi)
 • ryzyka związanego z użytkowaniem konstrukcji (oddziaływania statyczne, trzęsienie ziemi ...)
 • ryzyka związanego z wykonaniem konstrukcji (gatunki stali, połączenia spawane lub śrubowe, ...).

 

Wybór EXC jest decyzją projektanta konstrukcji.

Wiele wymagań normy EN 1090 jest określonych zgodnie z klasyfikacją EXC, zarówno w przypadku wykonania jak i kontroli jakości. W tablicy A3 w EN 1090-2 wyczerpująco wymieniono wymagania dla każdej klasy wykonania EXC.

Zdefiniowano cztery klasy wykonania:

 

EN 1090 - klasy EXC

 

EXC można stosować do całej konstrukcji lub jej poszczególnych części czy elementów konstrukcji. Konstrukcja jako całość może zawierać́ komponenty o kilku klasach EXC.

Oznakowanie CE jest oświadczeniem wytwórców konstrukcji, że ich produkt jest zgodny z odpowiednią normą z serii EN 1090 i tym samym spełnia wymagania Dyrektywy CPD (Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych).

Podstawowe wymagania:

 • przeprowadzenie wstępnego badania typu (ITT - Initial Type Testing) lub wstępnych obliczeń typu (ITC - Initial Type Calculations);
 • funkcjonowanie zakładowej kontroli produkcji ZKP (FPC - Factory Production Control), łącznie z systemem zarządzania jakością̨ procesów wytwarzania;
 • określone role personelu dla nadzoru spawalniczego;
 • certyfikacja producenta przeprowadzona przez akredytowaną (uprawnioną) jednostkę certyfikacyjną (np. Quality Austria);
 • prowadzony nadzór w zakładzie produkcyjnym przez jednostkę certyfikacyjną (np. Quality Austria).

 

Norma EN 1090 stawia wymagania oraz podaje metody oceny dla następujących charakterystyk elementów konstrukcyjnych:

 • Tolerancja wymiarów i kształtu,
 • Spawalność,
 • Odporność na kruche pękanie,
 • Nośność,
 • Wytrzymałość zmęczeniowa,
 • Odporność ogniowa,
 • Reakcja na ogień,
 • Substancje niebezpieczne,
 • Odporność na uderzenia,
 • Trwałość.

 

W wielu miejscach, gdzie ma to zastosowanie i jest możliwe, norma EN-1090 powołuje przedmiotowe, specyficzne normy. Dotyczy to zarówno wymagań jak i metod oceny zgodności, która ma na celu potwierdzenie zgodności elementów z wymaganiami EN 1090. Zgodność możemy potwierdzić poprzez przeprowadzenie wstępnego badania typu і stosowanie zakładowej kontroli produkcji.

 

Wstępne badanie typu - to przeprowadzenie zestawu badań na reprezentatywnych próbkach dla konkretnego typu wyrobu i wykonanie wyjściowych obliczeń. Dopuszczalnym jest zapisem normy wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń producenta w zakresie wytwarzania podobnych produktów, z podobnymi charakterystykami, metodami badań, typie, itp.

 

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) – to system prowadzenia produkcji, jej nadzoru i kontroli, dla uzyskania poziomu pewności co do tego, że organizacja potrafi wytwarzać produkty zgodnie i na stabilnym poziomie względem charakterystyk produktu. ZKP powinien być oparty o procedury / instrukcje postępowania.

W ramach tego elementu zastosowanie może znaleźć np. system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, jeżeli w swym zakresie obejmuje on procesy wytwarzania.

 Zobacz tutaj:

 ISO 9001:2015 - Rewizja normy w prostych słowach

jakie są wymagania normy ISO 9001:2015. W tej publikacji zapoznasz się z podstawowymi obszarami zmian wprowadzonymi w roku 2015 w opublikowanej normie ISO 9001.

 

Zakładową kontrolą produkcji, należy objąć co najmniej:

 

EN 1090 - obszary ZKP

 

By ocenić skuteczność zastosowania ZKP i uzyskać wiarygodny certyfikat, należy zwrócić się do jednostki certyfikacyjnej Quality Austria, gdzie w wyniku inspekcji zakończonej wynikiem pozytywnym zostanie wydany stosowny dokument.

EN 1090 - System zarządzania jakością spawania

W trakcie prac nad projektem tego e-booka, kontaktowaliśmy się z osobami, które wyraziły potrzebę niniejszej publikacji. Przeważająca większość naszych rozmówców wytwarza konstrukcję łącząc elementy w procesach spawania. Wobec czego, poniżej znajdują się opisane założenia dla systemu zarządzania jakością spawania (WQMS – Welding Quality Management Systems).

Każdy system zarządzania jakością w procesie wytwórczym w tym i w spawalnictwie powinien zapewnić osiąganie zaplanowanych wyników dla procesu. Pozwoli na takie podejście spojrzenie na proces spawania z wykorzystaniem poniższego diagramu żółwia.

Zastanów się czy potrafisz opisać proces spawania dla wytwarzania konstrukcji stalowych/aluminiowych, odpowiadając na poniższe pytania w tzw. diagramie żółwia.

EN 1090 - diagram żółwia

 

Wykorzystując powyższy diagram, zaplanowany proces spawania powinien być oparty o poniższe zagadnienia:

 

EN 1090 - proces spawania

 

W zakresie wymagań jakościowych w zasadzie trzeba zastosować wymagania norm ISO 3834. Normy serii ISO 3834 znajdują swoje zastosowanie w firmach, które w procesach produkcyjnych stosują procesy spawalnicze. W tym zakresie stosowane są trzy normy:

 • EN ISO 3834-2 Pełne wymagania jakości,
 • EN ISO 3834-3 Standardowe wymagania jakości,
 • EN ISO 3834-4 Podstawowe wymagania jakości.

 

Ich zastosowanie będzie uzależnione od klasy wykonania konstrukcji EXC.

Deklaracja właściwości użytkowych

 

Deklaracja właściwości użytkowych to główna idea rozporządzenia dla wyrobów budowlanych. Dokument ten zawiera informacje o właściwościach użytkowych w odniesieniu do zdefiniowanych charakterystyk.

Deklarację właściwości użytkowych producent / wprowadzający do obrotu, może wystawić w przypadku, gdy wyrób budowlany jest zgodny:

 • z odpowiednią normą zharmonizowaną lub
 • wydaną dla niego europejską oceną techniczną.

Odpowiedzialność producenta / wprowadzającego do obrotu, sprowadza się do faktu uzyskania zgodności produktu z zdeklarowanymi własnościami użytkowymi. Poprzez taką konstrukcję systemu odpowiedzialności, kupujący uzyskuje stosowne informacje o produktach wprowadzanych do obrotu. W ten sposób możliwym jest podjęcie świadomej decyzji przez kupującego co do zastosowania konkretnych produktów w konstrukcjach budowlanych.

EN 1090 - Rozporządzenie 305/2011

 

Odstępstwa od obowiązku sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych:

 • wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na nieseryjne zamówienie oraz wbudowywany w jednym określonym obiekcie budowlanym;
 • wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane
 • wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym.

We wszystkich powyższych przypadkach wyroby muszą być produkowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

 

Procedura oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk podana jest w załączniku V Rozporządzenia. Ocena taka, może być przeprowadzona zgodnie z jednym z 5 systemów określonych niżej w tabeli.  Został tutaj również określony podział na czynności przeprowadzane przez Producenta i Jednostkę Notyfikowaną (certyfikującą).

 

SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

 

EN 1090 - System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

 

Dla podsumowania, wprowadzenie do obrotu wyrobu budowalnego powinno być zrealizowane tylko wtedy, gdy mamy pewność co do spełnienia wymagań Rozporządzenia 305/2011/WE. W przypadku konstrukcji stalowych i aluminiowych oznacza to, że:

1. Należy spełnić wymagania normy EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.

2. Należy spełnić wymagania dotyczące wyrobu:

 • wymagania normy EN 1090-2  i /  EN 1090-3  EN 1090-4, N 1090 -5,
 • wymagania innych zharmonizowanych norm przedmiotowych,
 • wymagania europejskich dokumentów oceny EOD, jeśli dotyczy.

3. Wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP).

4. Poddać się ocenie zgodności jednostki notyfikowanej (certyfikacyjnej) Quality Austria.

 

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych. Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za:

 • zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz
 • za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i innym stosownym ustawodawstwie Unii Europejskiej odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.

 

Wygląd oznaczenia CE podporządkowany jest ogólnym zasadom zawartym w art. 30  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

 

EN 1090 - oznaczenie CE

 

Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały:

 • na wyrobie budowlanym lub
 • na jego etykiecie.

 

W przypadku, gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, dopuszczalnym jest umieszczenie oznakowania na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących.

Jak nie popełnić kosztownych błędów przy wdrożeniu EN 1090

 

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie certyfikacji EN-1090 można wymienić kilka podstawowych czynników, wpływających na niepowodzenie, wzrost kosztów lub wydłużenie czasu niezbędnego na uzyskanie certyfikatu.

Przystąpienie do certyfikacji bez upewnienia się co do spełnienia wymagań podstawowych jest obarczone dość dużym ryzykiem, którego skutkiem może być odmowa wydania certyfikatu.

By zminimalizować ww. ryzyko warto:

 • zapewnić kompetencje personelu w firmie – np. poprzez szkolenie z wymagań EN-1090 dla producentów,
 • skorzystać z kontaktu z Quality Austria dla rozmowy informacyjnej – by sprawnie przejść proces certyfikacji,
 • przeprowadzić inspekcję wstępną – w wyniku, której auditorzy Quality Austria wskażą wszystkie wymagania, których spełnienie będzie niezbędne dla uzyskania certyfikatu.

Przykłady niezgodności powodujących odmowe przyznania certyfikatu:

 • Brak instrukcji technologicznej spawania WPS kwalifikowanej na podstawie WPQR
 • Brak dokumentacji opisującej procesy wytwarzania dla zapewnienia powtarzalności procesu (na przykład w obszarach: postępowania z niezgodnościami spawalniczymi).
 • Brak niezbędnych kwalifikacji personelu realizującego procesy spawania (na przykład brak certyfikatu / świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza zgodnie z PN EN ISO 9606-1).
 • Brak niezbędnych kwalifikacji personelu realizującego procesy kontroli jakości (na przykład brak certyfikatu kompetencji).
 • Nie są prowadzone zapisy z procesów spawania (np. szczepienie, spawanie).
 • Brak atestów materiałowych potwierdzających zastosowanie materiałów podstawowych zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi.
 • Brak świadectw odbioru zgodnie z normą EN 10204.

Jakie są etapy certyfikacji EN 1090 i jak przeprowadzany jest audit

Proces certyfikacji przebiega w następujący sposób:

Inspekcja wstępna

To rozpoznanie stanu aktualnego organizacji (w formie badania na miejscu) poprzez określenie stopnia spełnienia wymagań EN 1090. Po tym etapie, organizacja otrzyma wskazówki w zakresie dostosowań do wymagań normy EN 1090.

Inspekcja wstępna ma na celu określenie na ile produkty i procesy są zgodne z wymaganiami normy EN 1090. Polega na przeglądzie szczegółowym na miejscu i obejmuje w szczególności:

 • przegląd procesu wewnętrznej zakładowej kontroli produkcji (ZKP),
 • określenie skuteczności całego systemu w celu przygotowania pracowników we wszystkich obszarach i miejscach do auditu certyfikacyjnego,
 • ocenę na miejscu poszczególnych aspektów systemu i jego wdrożenia,
 • identyfikowanie niezgodności,
 • planowanie procesu auditu certyfikacyjnego.

Po pomyślnym zakończeniu inspekcji wstępnej, organizacja zostanie zakwalifikowana do inspekcji certyfikacyjnej.

Inspekcja certyfikacyjna będzie prowadzona w miejscu działalności organizacji (z możliwością przeprowadzenia auditu u poddostawców) według planu auditu sporządzonego wspólnie z Jednostką Certyfikującą Quality Austria.

Inspekcja certyfikacyjna obejmuje wszystkie obszary działania organizacji, takie jak:

 • produkcję,
 • podwykonawstwo i instrukcje montażu,
 • jeżeli ma zastosowanie – projektowanie.

Obszary te będą sprawdzane ze szczególnym naciskiem na:

 • wewnętrzną kontrolę produkcji,
 • utrzymanie ustalonych klas wykonania,
 • utrzymanie stałości własności użytkowych wyrobów.

W przypadku zidentyfikowania niezgodności, organizacja będzie zobowiązana do zastosowania działań korygujących, których realizacja będzie monitorowana przez QAP. Możliwe jest także przeprowadzenie dodatkowych inspekcji na miejscu.

Po przeprowadzeniu auditu i potwierdzeniu zgodności z wymaganiami normy EN 1090, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w Europejskim Obszarze Gospodarczym opracowuje i przechowuje deklarację zgodności uprawniającą go do stosowania oznakowania CE.

Inspekcje nadzorcze będą przeprowadzane w ustalonych odstępach czasu określonych na podstawie wymagań normy EN 1090-1.

Ważność i zawartośc certyfikatu EN 1090

Certyfikat jest ważny tak długo jak:

 • obowiązuje odpowiednia wersja normy EN 1090,
 • nie zmieniły się znacząco warunki produkcji i system ZKP,
 • przeprowadzane są wymagane inspekcje nadzoru w odstępach czasu uzależnionych od wybranej klasy wykonania.

Certyfikat wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą zawiera następujące informacje zgodne z Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta:

 • rodzaj materiału konstrukcyjnego (stal / aluminium),
 • klasę wykonania,
 • metodę deklaracji.

 

certyfikacja EN 1090

EN 1090 - co dalej?

Mamy dzieję, że podczas lektury tego poradnika w Twojej głowie pojawiło się wiele pytań i pomysłów jak wykorzystać nowe informacje o EN 1090 w swojej pracy np.:

 • jak podejść do wymagań i sugestii normy?
 • jak to wszystko połączyć w spójny sprawnie działający mechanizm?

 

Celem tego opracowania było wprowadzić czytelników w zagadnienia EN 1090 w sposób praktyczny. Zdajemy sobie jednak sprawę, że temat nie został wyczerpany oraz z tego, że niektóre obszary wymagają dyskusji i/lub przećwiczenia pod opieką doświadczonego eksperta. Tym samym składamy ci czytelniku propozycję. Pozostańmy w dalszym kontakcie.

Zapraszamy:

Szkolenia EN 1090

Służymy  wiedzą i doświadczeniem podczas szkolenia otwartego:

Jeżeli jesteś producentem konstrukcji stalowych i aluminiowych, a Twoja wiedza nie jest wystarczająca do podjęcia certyfikacji w Twojej firmie i chciałbyś dowiedzieć się czy Twój wyrób może zyskać oznaczenie CE - skorzystaj z szkolenia.

Dzięki szkoleniu zapoznasz się m.in. z najważniejszymi wymaganiami EN 1090, które powinieneś spełnić, by móc podejść do procesu certyfikacji.

 

  Certyfikacja EN 1090 

Jeśli chcesz, aby rozwojem i weryfikacją Twojego Systemy Zarządzania zajęli się praktycy nastawieni na cele i sprawne funkcjonowanie, którzy nie tylko zweryfikują poprawność zapisów, ale także pomogą uchronić Cię przed kosztownymi i stresującymi problemami, zapraszamy do rozmowy.

W ramach audytu możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie współpracy. Jesteśmy znani z tego, że kontakt z nami jest rzeczowy, a atmosfera partnerska. Nasz rola nie kończy się na dostarczeniu enigmatycznego raportu. Do Twojej bezpośredniej dyspozycji jest Dyrektor ds. Certyfikacji, który odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania i wyjaśni zapisy raportu.

Wdrożenie normy, to dobry moment na rozpoczęcie współpracy z jednostką certyfikacyjną. Postaw na partnerskie, przyjazne podejście i profesjonalne usługi.

W sprawach wyceny oraz propozycji certyfikacji:

Якуб Хабрашка

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
mail: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

-

Autorzy i zespół redakcyjny poradnika "EN 1090 - przygotuj się do certyfikacji"

Autor: Міхал Кубіста

Recenzent: Leszek Kostkiewicz

Zespół redakcyjny: Barbara Korpała, Michał Smagała, Michał Kubista

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22