SCC

PODSTAWA CERTYFIKACJI SCC

SCC - міжнародний стандарт безпеки, охорони здоров’я та охорони робочого середовища для постачальників послуг.

ZAKRES CERTYFIKACJI SCC

Standard SCC został opracowany w celu wprowadzenia wymogów nałożonych na wykonawców i podwykonawców, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Standard ma dwa poziomy (SCC * i SCC **), które różnią się kryteriami oceny, zakresem audytu oraz liczbą obowiązkowych pytań. SCC jest standardem ogólnym i może być zastosowane w różnych sektorach i branżach.

АКРЕДИТАЦІЯ

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Quality Austria jest akredytowana do certyfiakcji zgodnie z SCC od 2009 roku.

Ви хочете про щось запитати?

Якуб Хабрашка

Спеціаліст з продажу, сертифікації та навчання Представник систем управління

мобільний: +48 505 424 202

KRYTERIA CERTYFIKACJI SCC

W standardzie SCC kluczową kwestią systemu jest Checklista. Obejmuje ona wszystkie wymagania w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Wykaz opiera się na dziesięciu głównych elementach i doskonale nadaje się do zarządzania ochroną środowiska pracy i ochroną zdrowia. Pytania sformułowane w klauzulach są podzielone na "obowiązkowe pytania" i "dodatkowe pytania". Wymagania stawiane przez obowiązkowe pytania muszą być całkowicie spełnione bez wyjątku. Co do wymagań stawianych przez dodatkowe pytania, musi zostać spełniona minimalna liczba punktów. W zależności od wielkości firmy, są przyznawane certyfikaty SCC * i SCC **. SCC * (ograniczony certyfikat) jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających nie więcej niż 35 pracowników. W zakresie tego certyfikatu jest możliwe dokonanie oceny działalności w zakresie zarządzania ochroną pracy i zdrowia bezpośrednio na miejscu pracy. SCC ** (certyfikat bez ograniczeń) przeznaczony jest dla firm posiadających więcej niż 35 pracowników. Jeśli zatrudniają podwykonawców dla służb technicznych, SCC ** będą stosowane niezależnie od liczby pracujących. W SCC **, ocena systemu na miejscu pracy uzupełniana jest również o przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem personelu.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Kalkulacja czasu pracy na miejscu realizowana jest w oparciu o doumenty komitetu SCC - A-13. Określono czynniki mające wpływ na ustalany czas auditu:

  • status i dojrzałość systemu,
  • ilość pracowników w certyfikowanym obszarze.
Ponadto czas auditu na miejscu przewiduje również przeprowadzenie auditów w miejscach realizowania prac (projektów).

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI SCC

  • Audit na miejscu - w organizacji
  • Audit w miejscach realizowanych prac - projektów
  • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
  • Wydanie certyfikatu.

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

  • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
  • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Sprawdź certyfikację SCC

 

+43 732 34 23 22