Lean Management – system doskonalenia jakości i procesów

O SZKOLENIU

Jednodniowe szkolenie (8 h), które w przystępny sposób wyjaśnia jak efektywnie zarządzać procesami w firmie wykorzystując metodologię Lean. Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób elastycznie dostosowywać funkcjonowanie firmy do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych poprzez wprowadzanie zmian w zakresie struktury firmy, zachodzących w niej procesów oraz pełnionych ról.

Szkolenie pozwoli Ci na zrozumienie zależności między trzema filarami systemu Lean:
  .
 • Planowaniem strategicznym,
 • Strukturą organizacyjną
 • Zasobami ludzkimi

Podczas naszych szkoleń zawsze koncentrujemy się na tym, aby wiedzę przełożyć na praktykę, dlatego większość czasu poświęcamy na naukę technik, poznawanie i wykorzystywanie konkretnych narzędzi.Czego się nauczysz podczas szkolenia

Poznasz najważniejsze aspekty Lean Management w swojej firmie i dowiesz się dlaczego warto wdrożyć tą metodologię i połączyć ją z obecnie funkcjonującym np. System Zarządzania Jakością. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, jak optymalizować proces w organizacji i poznasz sposoby jak unikać marnotrawienia zasobów, podnosić wydajność, wpływać na zaangażowanie i integrację pracowników.

Pomogą Ci w tym następujące metody i narzędzia, z którymi zapoznasz się podczas szkolenia:
 1. Visual Management (wizualne zarządzanie procesem)
 2. TPM (Optymalne Utrzymanie Ruchu)
 3. 5S (ergonomia miejsca pracy)
 4. CT (skracanie czasów cyklu)
 5. LEAD TIME (skracanie czasu dostarczenia usługi/produktu)
 6. KANBAN – (ograniczenie nadprodukcji)
 7. Poka – Yoke (ograniczenie możliwości popełniania błędów)


Do kogo skierowane jest szkolenie  

Szkolenie skierowane jest do osób, którym zależy na:
 • usprawnieniu organizacji i unowocześnieniu zarządzania firmą
 • zwiększeniu jej produktywności
 • wysokiej jakości usług/produktów z ograniczeniem liczby pracowników zajmujących się jej kontrolą
 • skróceniu cykli realizacji usług/produkcji
 • poprawie wyników ekonomicznych.


Czas trwania szkolenia: 1 dni / 8 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest:

 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania jakością i doskonalenia
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami zarządzania opartego na koncepcji Lean Management
 • Aktywne przećwiczenie wybranych narzędzi
 • Wymiana doświadczeń
 • Poznanie zasad skutecznego wprowadzania zmian i angażowania pracowników.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

Przydatność szkolenia – potencjalni odbiorcy:

 • Osoby odpowiedzialne za realizację polityki jakości firmy, które chciałyby zdobyć wiedzę na temat diagnozowania problemów z jakością oraz rozwinąć umiejętności identyfikacji marnotrawstw procesowych i przeciwdziałania im (Kierownicy Jakości, Pełnomocnicy ds. Jakości)
 • Osoby odpowiedzialne za przebieg kluczowych procesów w firmie, którym zależy na tym, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania, skutecznej realizacji strategii firmy i osiągania wyznaczonych celów m.in. poprzez skuteczne angażowanie pracowników w optymalną realizację powierzonych im zadań, a tym samym zwiększenie ich efektywności (Kierownicy i Koordynatorzy)
 • Prezesi i Członkowie Zarządów dbający o ciągłe doskonalenie funkcjonowania firmy, których celem jest nabycie umiejętności minimalizowania strat i maksymalizacji zysków oraz wzrost satysfakcji swoich klientów, pracowników, a także ich samych
 • Pracownicy, którzy chcieliby pracować efektywniej, rozwijać się, lepiej komunikować potrzeby wprowadzenia zmian w firmie oraz czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy
 • Doradcy biznesowi chcący poszerzyć wiedzę na temat koncepcji zarządzania Lean Management i łączenia jej z Systemem Zarządzania

I. Wprowadzenie do Lean Management:

 1. Istota i cele
 2. Jakość a Lean Management
 3. Popularność koncepcji.

II. Lean Management w praktyce - metody i narzędzia ciągłego doskonalenia:

 1. Niezbędnik pracownika, czyli metoda 5S (Sortowanie, Systematyzacja, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina).

  Proste przykłady pokażą uczestnikom szkolenia, do jakich niekorzystnych zjawisk może prowadzić nieprzestrzeganie i/lub nieprawidłowa realizacja tych 5 pięciu zasad. Dowiedzą się również jak wdrażać metodę 5S w ich firmie.
 2. Zapoznanie uczestników z Visual Management, czyli techniką wizualnego zarządzania procesem, wykorzystywaną m.in. do prawidłowej realizacji metody 5S.
 3. Poka-Yoke uświadomi, jak należy budować systemy wytwórcze, procesy i modele decyzyjne, aby minimalizować prawdopodobieństwo popełniania błędów.
 4. Dzięki metodzie TPM uczestnicy dowiedzą się, jak dążyć w firmie do osiągnięcia poziomu trzech zer: zero braków, zero awarii i zero wypadków przy pracy.
 5. Metoda KANBAN pokaże jak minimalizować straty i zwiększać zyski firmy poprzez ograniczenie nadprodukcji.
 6. Zapoznanie z systemem SMED umożliwi zrozumienie, w jaki sposób redukować czas przezbrojenia maszyny lub linii produkcyjnej, a tym samym doprowadzić do zwiększenia czasu produkcyjnego i zmniejszenia wielkości partii produkcyjnych.

III. Standaryzacja pracy i rozwiązywanie problemów

 1. W tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie jest właściwe podejście do standaryzacji z uwzględnieniem metody Kaizen. Uświadomią sobie, na czym polegają i jak wprowadzać zmiany „Kai” „zen”, czyli zmiany na lepsze w nieustającym procesie doskonalenia w ich firmie:
  1. Kaizen – definicja i zasady postępowania
  2. Znaczenie niewielkich usprawnień
  3. Korzyści wynikające z przyjęcia filozofii Kaizen.
 2. Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat najbardziej skutecznych technik rozwiązywania problemów:
  1. Cykl PDCA – stosowany razem z raportem A3 zawierającym informacje na temat postępu pracy poszczególnych pracowników
  2. Narzędzia służące analizie problemów:
   • arkusze kontrolne – służą zbieraniu informacji o czynnikach będących źródłem problemów
   • diagram Ishikawy – wizualnie wskazuje na możliwe przyczyny występowania błędów
   • metoda Pareto – umożliwia określenie najbardziej istotnych problemów
   • histogram – pokazuje rozkład istotnych czynników
   • karty kontrolne – ukazują przekroczenie przyjętych standardów
   • wykresy obrazujące kształtujące się w firmie tendencje
   • diagram korelacji – wskazuje zależności między czynnikami odpowiedzialnymi za pojawianie się problemów w określonym kontekście pracy.
  3. Technika 5 WHY – stosowana w celu zdiagnozowania przyczyn problemów bezpośrednio w miejscu pracy poprzez zadawanie minimum 5 pytań „dlaczego”.

IV. Zaangażowanie i motywacja pracowników

 1. Czynnik ludzki jako czynnik krytyczny dla wdrożenia w firmie koncepcji Lean
 2. Motywacja pracowników - wyniki badań i trendy
 3. Najlepsze metody angażowania, rozwoju i zarządzania personelem.

V. Omówienie praktyk wdrożeniowych w Polsce na przykładzie case studies – na zakończenie szkolenia jego uczestnicy dowiedzą się, kto najlepiej zastosował koncepcję Lean Management w swojej firmie, a komu i dlaczego się nie powiodło.Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu
 1. Otrzymasz zaświadczenie wydane przez Quality Austria-Polska potwierdzające Twój udział w szkoleniu
 2. Praktyczne warsztaty nie tylko pozwolą Ci zrozumieć filozofię Lean, ale również jej wpływ na politykę jakości w firmie
 3. Poznasz najlepsze przykłady metod i technik rozwiązywania problemów
 4. Dostaniesz do ręki wiele praktycznych narzędzi usprawniających funkcjonowanie Twojej firmy


Dlaczego kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla powinna wziąć udziałw szkoleniu?

Zgodnie z Lean Management restrukturyzacja firmy oznacza przede wszystkim zmiany w sposobie myślenia kadry zarządzającej. Zmiany w myśleniu powinny przełożyć się na istotne przekształcenia w obrębie prowadzonej działalności, organizacji, majątku oraz zarządzania personelem i kształtowania jego postaw oraz świadomości. Bardzo istotnym czynnikiem w zakresie rozwoju i realizacji strategii firmy jest jednomyślność najwyższego kierownictwa. Wewnętrzna rywalizacja może bowiem prowadzić do marnotrawienia energii, niepotrzebnych strat i zagrozić osiąganiu przez firmę jej celów.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22