Model EFQM - Quality Austria Polska

Przegląd modelu

Model EFQM służy do strukturyzowania i pomiaru doskonałości. Niezależni asesorzy przeprowadzą ocenę przy użyciu logiki RADAR.

Model EFQM jest elastycznym modelem, opartym na siedmiu kryteriach, który zapewnia wsparcie w analizie i zrozumieniu zachowania organizacji, jej sposobu myślenia i kultury.

Korzystanie z modelu EFQM daje możliwość zobaczenia organizacji jako całości; ustanawia ramy, które pomagają firmom uwzględnić wszystkie ich jednostki biznesowe, nie zapominając o żadnej z nich. Można go postrzegać jako elementy układanki, które są oddzielne, ale powiązane i składają się na większy obraz całości.

© EFQM

Kryteria

Model kryteriów opisuje wymagania, z jakimi doskonała organizacja musi się zmierzyć w praktyce. Model składa się z siedmiu głównych kryteriów, które są podzielone na podkryteria.

Struktura modelu EFQM opiera się na żelaznej logice zadawania trzech pytań:

 • Dlaczego ta organizacja istnieje? Jaki cel spełnia? Skąd ta konkretna strategia? (Kierunek)
 • W jaki sposób zamierza zrealizować swój cel i strategię? (Wykonanie)
 • Co tak naprawdę osiągnęłą do tej pory? Co zamierza osiągnąć jutro? (Wyniki)

Kluczowe dla uzasadnienia Modelu EFQM („czerwona nić”) jest związek między celem, wizją i strategią organizacji a sposobem, w jaki jest ona wykorzystywana, aby pomóc jej stworzyć trwałą wartość dla najważniejszych interesariuszy i zapewnić wyjątkowe wyniki.

Kierunek

Aby organizacja mogła osiągnąć i utrzymać wyjątkowe wyniki, które spełniają lub przekraczają oczekiwania jej interesariuszy,

 • definiuje inspirujący cel
 • tworzy wizję, która jest aspiracyjna
 • opracowuje strategię skoncentrowaną na tworzeniu zrównoważonej wartości
 • buduje zwycięską kulturę

To wyznaczenie kierunku przygotowuje drogę naprzód, aby organizacja była postrzegana jako lider w swoim ekosystemie i dobrze przygotowana do realizacji swoich planów na przyszłość.

Kryterium 1: Cel, Wizja, Strategia

Kryterium 2: Kultura organizacyjna i przywództwo

Wykonanie

Aby organizacja mogła osiągnąć i utrzymać wybitne wyniki, wyznaczenie kierunku, jak opisano powyżej, przygotowuje drogę naprzód dla organizacji, ale następnie musi skutecznie i wydajnie realizować swoją strategię, zapewniając, że:

 • wie, kim są interesariusze w jej ekosystemie i w pełni angażuje się w te, które są kluczem do jej sukcesu
 • tworzy trwałą wartość
 • napędza poziomy wydajności niezbędne do osiągnięcia sukcesu dzisiaj, a jednocześnie napędza niezbędną poprawę i transformację, jeśli ma odnieść sukces w przyszłości

Kryterium 3: Angażowanie zainteresowanych stron

Kryterium 4: Tworzenie trwałej wartości

Kryterium 5: Zwiększanie wydajności i transformacja

Wyniki

Dwa główne kryteria koncentrują się na wynikach organizacji. W tym przypadku omawiane są postrzegane (tj. perspektywa zainteresowanych stron, na przykład z ankiet), a także wstępnie zdefiniowane i zmierzone wskaźniki wydajności w odniesieniu do poszczególnych zainteresowanych stron, poddawane przeglądowi pod kątem przydatności i oceniane.

Kryterium 6: Postrzeganie przez zainteresowane strony

Kryterium 7: Wyniki strategiczne i operacyjne

Przyczyna i skutek, które podejście i podjęte działania (kierunek i kryteria wykonania) mają wpływ na wyniki (kryteria wyników) staną się widoczne (pętla kontrolna).

Model EFQM nie przedstawia praktycznych, specyficznych dla firmy list kontrolnych ani opisu dokładnej procedury. Jednak dla każdego kryterium opisano różne przykłady i podejścia. Przykłady te powinny dać wyobrażenie o działaniach, które odnosząca sukcesy organizacja może podjąć w odniesieniu do konkretnych tematów.

Model kryteriów jest otwarty i może być stosowany przez dowolną organizację, niezależnie od jej wielkości, rodzaju (zysk, non-profit), branży lub modelu biznesowego. Skoncentrowanie się na podejściach uwzględnionych w modelu EFQM zaimplementuje krzywą uczenia się. Promowana będzie kreatywność i innowacyjność, a także benchmarking; kultura i podejście zostaną odzwierciedlone.

Logika RADAR

Logika RADAR (RADAR: Results / Approach / Deployment / Assessment and Refinement) jest narzędziem diagnostycznym modelu EFQM, który służy do oceny faktów. Jest to „czerwona nić” w całym procesie oceny i jest stosowana w każdej części kryterium modelu EFQM. RADAR jest systematycznym narzędziem, które obejmuje jakościową i ilościową analizę zarówno kierunku i wykonania, jak i wyników organizacji.

© EFQM

Do analizy ilościowej wykorzystywany jest wykres macierzy punktowej RADAR (od 0 do 1000 punktów), który dostarcza informacji o ocenianym poziomie organizacji. Zgodnie z analizą ilościową organizacja otrzymuje cenne informacje zwrotne od niezależnych ekspertów na temat swoich mocnych stron i możliwości poprawy w różnych sektorach / tematach. Ocena organizacji przy użyciu logiki RADAR jest następnie podsumowywana w raporcie zwrotnym. Oferuje możliwość porównania z innymi organizacjami, a jednocześnie stanowi cenne źródło konkretnych środków poprawy.

Korzyści

Spójne projektowanie doskonałości biznesowej ma oczywiście pozytywny wpływ na sukces organizacji w dłuższej perspektywie.

Firmy o wysokim poziomie doskonałości biznesowej znacznie przewyższają firmy wzorcowe (benchmark). Wyniki różnych badań naukowych wyraźnie wskazują na następujące korzyści:

 • W porównaniu z grupą kontrolną, nagradzane firmy (tj. po pomyślnym wdrożeniu doskonałości biznesowej) rozwijały się szybciej pod względem wyników operacyjnych i sprzedaży.
 • Istnieją wyraźne dowody na to, że nagradzane firmy mają lepszą strukturę kosztów.
 • Długoterminowe wyniki firm z wdrożoną doskonałością biznesową znacznie się poprawiły.
 • Wyniki generalnie pokazują pozytywny związek między wdrożeniem doskonałości biznesowej a wydajnością danej organizacji.

Ocena Austrian Excellence Award zapewnia ogromne korzyści; uczestnictwo jest łatwe.

Prosta procedura aplikacji:

 • Krótki formularz rejestracyjny, kwestionariusz (oparty na modelu EFQM)

Zwięzła ocena:

 • Sprawdzenie strategii, dyskusje podczas wizyty w terenie
 • Informacje zwrotne i wyniki oceny na miejscu

Wysoka wartość reklamowa:

Przydatne opinie!

 • myśl nieszablonowo, identyfikuj „martwe punkty”
 • poszerzać mocne strony i pracować nad możliwościami / potencjałami
 • ulepszać i dalej rozwijać organizację, inspirować klientów i wyróżniać się na tle konkurencji!

Należy pamiętać, że tylko austriackie firmy są uprawnione do udziału w Austrian Excellence Award. Dokumenty aplikacyjne są dostępne tylko w języku niemieckim! Więcej informacji w języku niemieckim na temat Austrian Exellence Award można znaleźć na stronie www.staatspreis.com.

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?