20. Paź 2020

IATF 16949:2016 – najważniejsze informacje

Nowa wersja normy ISO/TS 16949:2009 ma teraz nazwę IATF 16949:2016. Dużo ważnych zmian, mało czasu na wdrożenie ich w przedsiębiorstwie. Zobacz co się zmieni i zacznij przygotowania już teraz. Nowa norma jeszcze bardziej oparta będzie o strukturę i zasady ISO 9001:2015. Cały artykuł możesz pobrać w postaci PDF w wygodniej formie do druku.

Spis treści

1. Wstęp.

2. Ewolucja specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 do IATF 16949  i zależność z innymi normami.

3. Przyczyny zmian w ISO/TS 16949 i prace z nią związane. 

4. Zakres zmian w najnowszej specyfikacji technicznej  ISO/TS 16949:2016. 

5. Annex SL w ISO TS 16949. 

6. Procedura przejścia na nowe wydanie ISO/TS IATF 16949 dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

7. Korzyści płynące z wdrożenia ISO/TS IATF 16949.

Autorzy i zespół redakcyjny.

1. Wstęp

Zmiany gospodarcze  sprawiają, że jakość produktów i usług staje się kluczowym kryterium wpływającym na sukces naszego przedsiębiorstwa. Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów Europy a branża motoryzacyjna jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce – reprezentuje 10% wartości produkcji sprzedanej tej części gospodarki.

Pod względem wartości produkcji sprzedanej, motoryzacja zajmuje drugie miejsce po przemyśle spożywczym, wyprzedzając wszystkie pozostałe segmenty przemysłu produkcyjnego. Rynek motoryzacyjny w Polsce i na świecie cały czas się rozwija.

Nie posiadamy własnego koncernu produkującego pojazdy, ale sukcesywnie znacząco umacniamy się pod względem produkcji między innymi części i akcesoriów. Zamówienia na części  samochodowe stale się zwiększają, ponieważ większość koncernów motoryzacyjnych ma wpisane w planach biznesowych na najbliższe lata zwiększanie sprzedaży o min. 20% rocznie.

Rekordy bije segment marek premium. Dynamiczny wzrost rejestracji w tym segmencie obserwowany jest już od kilku lat.  Gwałtowne zmiany technologiczne, rosnąca popularność strategii nastawionych na tzw. „zrównoważony rozwój” czy zmieniające się preferencje konsumentów (samochody elektryczne, pulpit  połączony z Internetem, czy pojazdy bezobsługowe) to czynniki, które rewolucjonizują światowe rynki motoryzacyjne. Sukces zależy od odpowiedniej wiedzy kadry zarządzającej na temat możliwości podwyższania tej wiedzy w zakresie tychże technologii,  w doskonaleniu działalności przedsiębiorstwa.                                   Komitet IATF pomaga nam, jako organizacjom produkcyjnym z tej branży, w realizacji  tych zamierzeń wydając najnowszy standard globalny, jakim jest  IATF 16949:2016. Norma ta zostanie opublikowana 1.10.2016r.

Specyfikacja IATF 16949:2016 nawiązuje do wymagań (poruszanych, już w publikacjach istniejących na rynku od lat) takich jak niemieckie normy VDA QMC czy publikacje w zakresie ciągłego doskonalenia AIAG CQI, których wytyczne niestety nie są wciąż krzewione w polskim przemyśle motoryzacyjnym… a niebawem, bo w nadchodzących miesiącach, i te organizacje zaktualizują swoje publikacje.

2. Ewolucja specyfikacji technicznej  IATF ISO/TS 16949  i  zależność z innymi normami

Ewolucja normy ISO TS 16949 do IATF 16949

Specyfikacja techniczna ISO TS 16949 dla systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, została poprawiona…. W związku z tym międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu - International Automotive Task Force / IATF / opublikuje nowe wydanie standardu w październiku br.

Znowelizowany standard będzie nosił nazwę IATF 16949:2016.

Będzie ona nawiązaniem do najnowszej normy ISO dotyczącej systemów zarządzania jakością tj. ISO 9001:2015.

IATF 16949:2016 będzie w pełni respektować strukturę i wymagania globalnej normy ISO 9001:2015.

IATF 16949:2016 nie jest samodzielną normą dotyczącą zarządzania jakością. Będzie ona wdrażana jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 w obszarze motoryzacji.

IATF zachowa związek z ISO 9001 utrzymując współpracę z ISO, poprzez swój udział w ISO/TC 176.

3. Przyczyny zmian w ISO/TS 16949 i prace z nią związane

Nowa wersja standardu ISO TS IATF 16949:2016 dotycząca jakości w przemyśle motoryzacyjnym zostanie wydana w październiku 2016 roku i zastąpi obecnie używany standard  ISO TS 16949:2009.

Zmiana podyktowana jest wydaniem nowego globalnego standardu ISO 9001:2015, który zastąpił ISO 9001:2008.

IATF 16949 bazuje na  ISO 9001, przez co zmiana w ISO 9001 pociąga za sobą modyfikacje ISO TS IATF 16949. Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO TS 16949, będą musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy. W przeciwnym razie stracą swoje certyfikaty.

Datą ostateczną, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO TS 16949 jest 14.09.2018. Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015.

Jeżeli tego nie uczynią utracą certyfikaty. Wszystkie audyty po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF:2016. Dotyczy to wszystkich audytów: wstępnych, nadzoru , re-certyfikacji, przejścia.

Praktyczne szkolenie:
Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej

Jeśli szukasz szkolenia opartego o praktykę i prowadzonego w formie warsztatowej pełnej ćwiczeń, wymiany doświadczeń oraz dyskusji - zapraszamy.

Sprawdź szczegóły

W kwietniu br. International Automotive Task Force (IATF), zatwierdził pierwszy projekt nowej normy ISO TS 16949, która uwzględniała dodatkowo opinie wszystkich zainteresowanych stron (producentów motoryzacyjnych - OEM, certyfikowanych dostawców motoryzacyjnych i jednostek certyfikujących).

W kwietniu 2016 roku odbyła się konferencja mająca na celu uzyskanie opinii i wkładu zainteresowanych stron na temat nowej normy.

W konferencji wzięło udział 200 przedstawicieli z 44 uznanych przez IATF jednostek certyfikujących (w tym audytorów), przedstawiciele 41 globalnych firm motoryzacyjnych oraz członkowie IATF.

W tym samym czasie została zaprezentowana przez IATF strategia przejścia na nowe wydanie normy ISO TS 16949 w sierpniu bieżącego roku.

Ponadto nowa norma ma uwzględniać wspólne specyficzne wymagania producentów samochodowych  (CSR - Customer Specifics Requirements). Od maja do czerwca 2016 roku, prowadzone były na całym świecie pilotażowe oceny kwestii pominiętych/braków/luk w nowym wydaniu ISO/TS 16949:2016. Informacje zwrotne z tej pilotażowej oceny, zostały wykorzystane przez IATF do udoskonalenia nowej normy i spełnienia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron.

Projekt ISO TS 16949:2016 został rozesłany do jednostek certyfikujących oraz kluczowych dostawców w branży motoryzacyjnej. 89% recenzentów oceniło pierwszą rewizję jako dobrą lub doskonałą.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 106 dodatkowych klauzul w ISO/TS IATF 16949:2016.

Klauzula, która jest najbardziej dotknięta to klauzula 8 w 59 dodatkowych podpunktach. Zmiany te spowodują konieczność usprawnienia procesów oraz realizacji CQI-14 „Zarządzanie gwarancjami” i „CQI-19 Zarządzanie poddostawcami.”

Istnieje również wiele małych i dużych zmian w uzupełnieniu do zmian już w samej normie ISO 9001:2015.

Dodatkowo IATF planuje szkolenia audytorów jednostek certyfikujących w celu zapewnienia, że audytorzy będą posiadać wiedzę i kwalifikacje, aby rozpocząć proces certyfikacji do nowego standardu już na początku 2017 roku. Przypomnijmy, że ostateczny termin przejścia na nowy standard to 1 październik 2017.

4. Zakres zmian w najnowszej specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2016

Kwestie związane z aktualizacją normy IATF 16949:2016

Porównanie wymagań w ISO 9001:2015 oraz projekcie IATF 16949:2016

Mamy 38 „shall”, w tym większość z nich w punkcie 8 dot. „realizacja wyrobu”.

11 kluczowych zmian w IATF 16949:2016

 1. Uwzględnienie niektórych specyficznych wymagań producentów OEM w celu zmniejszenia złożoności i liczby Specyficznych Wymagań Klientów CSR do wdrożenia dla dostawców oraz do weryfikacji dla jednostek certyfikujących.
 2. Zrozumienie i zdefiniowanie kontekstu organizacji oraz związanych z tym problemów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do kontekstu, w wyniku identyfikacji ryzyk i szans.
 3. Identyfikacja wszystkich zainteresowanych odnoszących się organizacji.
 4. Zaangażowanie Przywództwa w SZJ.
 5. Uwzględnienie wymagań dotyczących wyrobów i procesów związanych z bezpieczeństwem - zagrożenia i możliwości.
 6. Zwiększenie wymogów dotyczących możliwości śledzenia wyrobów i ich identyfikowalności w celu wspierania najnowszych zmian w przepisach.
 7. Uwzględnienie wymagań dla wyrobów z wbudowanym oprogramowaniem.
 8. Uwzględnienie procesu zarządzania zgłoszeniami gwarancyjnymi ocenionymi, jako nieuzasadnione z uwagi na prawidłowe działanie wyrobu (No Trouble Found - NTF) oraz korzystania z wytycznych branży motoryzacyjnej w tym zakresie.
 9. Uszczegółowienie procesu zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem. Dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.
 10. Dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.
 11. Wprowadzenie struktury wysokiego poziomu zarządzania dla nowej normy ISO TS 16949 IATF:2016 (Annex SL - ramy rodzajowe systemu zarządzania oraz wzorzec dla wszystkich nowych i zmienionych norm dotyczących systemów zarządzania w przyszłości), który jest już wprowadzony w ISO 9001:2015.

IATF opublikował dodatkowo pewne informacje, które dotyczą ISO 9001:2015, ale mają również zastosowanie przy IATF:2016.

Główne z nich dotyczą tego, że muszą istnieć plany zapewniające realizację podstawowych celów każdego ze zidentyfikowanych procesów klienta oraz plany działań naprawczych w przypadku, gdy cele nie zostały osiągnięte.

W przypadku braku planu działań lub gdy działania nie są realizowane w terminie oraz jeżeli działania nie są skuteczne, jednostka certyfikująca musi określić to jako duża niezgodność.

Kolejnym istotnym elementem, który uległ zmianie jest to, że od 01 kwietnia 2016 roku, nie ma obowiązku posiadania osobnego certyfikatu dla każdego zakładu produkcyjnego funkcjonującego w ramach korporacji. Wystarczy jeden certyfikat dla danej firmy.

5. Annex SL w ISO TS 16949

Załącznik SL stosuje się do wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania, takich jak normy ISO, specyfikacje publicznie dostępne (PAS) i specyfikacje techniczne (TS).

 Nowa struktura przedstawia się następująco:

 1. Paragraf 0 – wprowadzenie.
 2. Paragraf 1 – zakres – określa zamierzone rezultaty w stosunku do systemu zarządzania. Wyniki są specyficzne dla danego rodzaju przemysłu i powinny być dostosowane do kontekstu organizacji (paragraf 4).
 3. Paragraf 2 – powołania normatywne – zawiera szczegółowe informacje o wzorcach i publikacjach związanych z daną normą.
 4. Paragraf 3 –  pojęcia i definicje – szczegółowe pojęcia i definicje odnoszą się do danego standardu w uzupełnieniu do formalnie określonych pojęć i definicji.
 5. Paragraf 4 – kontekst organizacyjny – ten paragraf składa się z czterech podpunktów:
 • 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • 4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania,
 • 4.4 System zarządzania.                                                                                                                                                                                Jako główny filar systemu zarządzania, paragraf 4 określa dlaczego organizacja istnieje.

W ramach odpowiedzi na to pytanie, organizacja musi zidentyfikować problemy wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzonych celów, a także wszystkich zainteresowanych stron i ich wymagań.

Organizacja musi również udokumentować zakres systemu zarządzania i ustalić jego granice - wszystko w zgodzie z celami biznesowymi.

f. Paragraf 5 – przywództwo – ten paragraf składa się z trzech podpunktów:

 • 5.1 Przywództwo i zaangażowanie,
 • 5.2 Polityka,
 • 5.3 Role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia.

Nowa struktura norm kładzie szczególny nacisk na przywództwo, a nie tylko na zarządzanie tak jak to było w poprzednich standardach.

Oznacza to, że najwyższe kierownictwo ma teraz większą odpowiedzialność i zaangażowanie w system zarządzania organizacji. Kierownictwo musi zintegrować wymagania systemu zarządzania z podstawowymi procesami biznesowymi organizacji, zapewnić osiągnięcie zamierzonych rezultatów systemu zarządzania i niezbędne do tego zasoby.

Najwyższe kierownictwo jest również odpowiedzialne za komunikowanie znaczenia systemu zarządzania oraz zwiększanie świadomości i zaangażowania pracowników.

 1. Paragraf 6 – planowanie – ten paragraf składa się z dwóch podpunktów:
 • 6.1 Działania zmierzające do zaadresowania zagrożeń
  i możliwości,
 • 6.2 Cele systemu zarządzania i plan ich osiągnięcia.

Paragraf 6 promuje myślenie o potencjalnym ryzyku. Gdy organizacja określiła zagrożenia i możliwości w punkcie 4, musi przewidzieć jak nimi zarządzać poprzez planowanie. Faza planowania określa co, kto, jak i kiedy ma się zająć danym zagrożeniem. To proaktywne podejście zastępuje działania prewencyjne i zmniejsza potrzebę podejmowania późniejszych działań naprawczych. Szczególny nacisk jest również położony na cele systemu zarządzania.

Powinny być one mierzalne, monitorowane, przekazywane i dostosowane do zasad systemu zarządzania oraz uaktualniane w razie potrzeby.

 1. Paragraf 7 – wsparcie – ten paragraf składa się z pięciu podpunktów:
 • 7.1 Zasoby,
 • 7.2 Kompetencje,
 • 7.3 Świadomość,
 • 7.4 Komunikacja,
 • 7.5 Udokumentowane informacje.

Po zapewnieniu spełnienia wymagań z poprzednich punktów, organizacja musi zapewnić wsparcie potrzebne do zaspokojenia realizacji celów i zadań organizacji. Obejmuje to zasoby, ukierunkowaną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, a także udokumentowane informacje, które zastępują wcześniej używane terminy takie jak: dokumenty, dokumentacja i zapisy.

 1. Paragraf 8 – działania – ten paragraf ma jeden podpunkt:
 • 8.1 Planowanie operacyjne i kontrola.

Większość wymagań systemu zarządzania znajduje się w tym jednym punkcie. Ten paragraf zawiera zarówno procesy wewnętrzne jak i te zlecone na zewnątrz, podczas gdy ogólny proces zarządzania obejmuje odpowiednie kryteria, aby kontrolować te procesy, a także sposoby zarządzania zaplanowaną lub niezamierzoną zmianą.

 1. Paragraf 9 – ocena wyników – ten paragraf składa się z trzech podpunktów:
 • 9.1 Monitorowanie, pomiary, analizy i oceny,
 • 9.2 Audyt wewnętrzny,
 • 9.3 Przegląd zarządzania.

Tutaj organizacje muszą określić, co, jak i kiedy ma być monitorowane, mierzone, analizowane i oceniane. Audyt wewnętrzny jest również częścią tego procesu. Należy upewnić się, że system zarządzania jest zgodny z wymogami danej organizacji jak również standardu oraz, że jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Ostatnim krokiem jest tutaj przegląd zarządzania, który sprawdza czy system zarządzania jest odpowiedni, wystarczający i skuteczny.

 1. Paragraf 10 – doskonalenie – ten paragraf składa się z dwóch podpunktów:
 • 10.1 Niezgodności i działania korygujące,
 • 10.2 Ciągłe doskonalenie.

W ciągle zmieniającym się świecie biznesu, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Paragraf 10 rozpatruje sposoby rozwiązywania niezgodności i podejmowania działań korygujących, a także strategię ciągłego doskonalenia.

6. Procedura przejścia na nowe wydanie ISO/TS IATF 16949 dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej

Wszystkie organizacje posiadające certyfikat ISO TS 16949:2009 muszą pomyślnie przejść na nowe wydanie normy IATF 16949:2016 najpóźniej do 14 września 2018 roku.

Audyt przejścia powinien być zakończony do 1 czerwca 2018 roku, aby zapewnić skuteczne zamknięcie wszelkich niezgodności stwierdzonych w trakcie tego audytu.

Proces przejścia obejmuje następujące etapy:

1. Audyt przejścia,

2. Zarządzanie niezgodnościami,

3. Decyzja o przyznaniu certyfikatu,

4. Przyznanie certyfikatu.

Schemat – audytu przejścia podczas kolejnego zaplanowanego audytu nadzoru lub audytu recertyfikującego:

 Schemat – audytu przejścia na IATF 16949 podczas kolejnego zaplanowanego audytu nadzoru lub audytu recertyfikującego:

Audyt przejścia musi być przeprowadzony zgodnie z przyjętym standardem dla branży motoryzacyjnej.

Audyt przejścia powinien być zgodny z obecnym cyklem certyfikacji (podczas nadzoru albo podczas re-certyfikacji) zgodnie z wymogami czasowymi IATF Rules 5.11).

Jednostka certyfikująca powinna ustalić, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z daną organizacją, ile dodatkowego czasu jest potrzebne na miejscu podczas audytu przejścia. Zapisy wraz z uzasadnieniami muszą być utrzymywane. Dodatkowy czas na miejscu jest konieczny dla jednostki certyfikującej, aby możliwe było dokonanie przeglądu zmian wprowadzonych przez organizację do systemu zarządzania jakością (uwzględnienie nowych wymagań ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016). Ten dodatkowy czas powinien zostać wykorzystany na początku procesu przejścia. Po pomyślnym zakończeniu procesu przejścia, organizacja powinna otrzymać nowy certyfikat z datą ważności 3 lata minus 1 rok. Od tego momentu obowiązuje nowy cykl audytów nadzoru i recertyfikujących. Wstępne 2 dni audytu mogą zostać zmniejszone maksymalnie o 30% dni kontrolnych określonych w ramach przepisów IATF. Jest to możliwe pod warunkiem, że jednostka certyfikująca przeprowadzająca audyt IATF 16949 jest tą samą jednostką, która przeprowadza audyt ISO 9001:2015.

Jeśli zakres audytu jest rozszerzony, wówczas redukcja dni nie ma zastosowania i obowiązuje 100% wymaganych dni audytu dla badania wstępnego, zgodnie z przepisami IATF.

Ta sama jednostka certyfikująca powinna być wykorzystywana do certyfikacji istniejącego ISO 9001:2015  i zaktualizowanego standardu motoryzacyjnego.

W sytuacjach, gdy ISO 9001:2015 certyfikowane jest przez nową jednostkę certyfikującą, co najmniej jeden audyt nadzoru powinien zostać wykonany dla ISO 9001:2015 przez tą nową jednostkę certyfikującą zanim zostanie wykonany audit dla nowego IATF 16949:2016.

Oczywiście redukcje te nie są możliwe dla Klientów z ważnym certyfikatem ISO 9001:2008. W tym wypadku będzie wymagany pełny 2 dniowy audit wstępny.

Dodatkowe wymagania dotyczące audytu przejścia.

Organizacja IATF określiła liczbę dni dla audytu przejściowych, która jest równoznaczna z liczbą dni audytu re-certyfikacyjnego.

Komunikat IATF z kwietnia br. określał wymóg 0,5-1 dnia do audytu przejścia. Wymóg ten został wycofany po spełnieniu warunków:

 • ocena dokumentacji na miejscu musi zostać przeprowadzona przed audytem przejścia - dokonany powinien zostać przegląd dokumentacji SZJ (procedury itd. oraz weryfikacja dowodów spełnienia wymogów IATF 16949;
 • plan audytu musi zawierać min. 0,5 dnia dodatkowego w celu weryfikacji brakujących danych i informacji, jeśli Klient jednostki certyfikacyjnej nie dostarczy wymaganych informacji do efektywnego przeglądu przed audytem;
 • dodatkowe 0,5 dnia powinno zostać przeprowadzone przed wstępnym spotkaniem, które również jest wymagane przez IATF Rules.

Jednak opublikowana w miesiącu sierpniu br. strategia przejścia utrzymuje, iż wszystkie funkcje wspierające (wewnętrzne i zewnętrzne) powinny być uwzględnione w procesie przejścia zgodnie z aktualnym cyklem audytu ISO TS 16949:2009.

Przedmiotowy dokument zaleca, aby audyty przejścia dla zewnętrznych lokalizacji i funkcji wspierających zostały przeprowadzone przed audytem przejścia lokalizacji produkcyjnej.

7. Korzyści płynące z wdrożenia ISO/TS IATF 16949

Wdrożenie normy ISO TS 16949:

 • pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego
  i uznawanego na całym świecie certyfikatu,
 • zwiększa reputację,
 • umożliwia dostosowanie się do wymagań branży motoryzacyjnej,
 • zwiększa konkurencyjność i wiarygodność,
 • zwiększa zaufanie Klientów i ich zadowolenie,
 • gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów,
 • obniża koszty wytwarzania,
 • zwiększa efektywność i produktywność,
 • poprawia rentowność i wyniki operacyjne,
 • usprawnia zarządzanie  procesowe organizacji,
 • zapobiega niezgodnościom i ogranicza straty związane
  z niezadowoleniem Klienta, reklamacjami,
 • podnosi poziom kwalifikacji pracowników,
 • poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy,
 • eliminuje złożoność audytów certyfikujących.

Wdrożenie znowelizowanej normy IATF 16949 pomaga nam:

 • zrozumieć w łatwiejszy sposób wymagania specyficzne CSR,
 • zrozumieć kontekst organizacji i związanych z tym problemów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do sytuacji, w wyniku zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i szans,
 • otrzymać wsparcie Kierownictwa, które będzie odpowiadać za poziom utrzymywania SZJ w firmie,
 • poznać wymagania dotyczące wyrobów i procesów związanych
  z bezpieczeństwem,
 • łatwiej identyfikować wyroby,
 • w procesie zarządzania zgłoszeniami gwarancyjnymi ocenionymi jako nieuzasadnione z uwagi na prawidłowe działanie wyrobu
  (No Trouble Found - NTF) - uszczegółowienie procesu zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem,
 • dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną,
 • pracować w oparciu o wymagania wprowadzone w najnowszej normie  ISO 9001:2015.

Autorzy i zespół redakcyjny

Autormgr inż. Aleksandra Owczarczyk – Manager Jakości, Audytor wiodący, Trener, Praktyk globalnych systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej oraz związanych.

Zespół redakcyjny :

Michał Smagała -  Kierownik ds. Szkoleń i Public Relations QAP,

Barbara Korpała - Dział Rozwoju QAP

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22