EN 1090 certyfikacja producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

PODSTAWA CERTYFIKACJI EN 1090

EN 1090-1 jako norma zharmonizowana określa wymagania dotyczące udokumentowania zgodności dla elementów nośnych ze stali, aluminium i elementów zespolonych ze stali i betonu, wytwarzanych zarówno w produkcji seryjnej i nieseryjnej jak i również jako zestawy. Norma ta zobowiązuje producentów tych elementów do stosowania deklaracji zgodności oraz oznakowania CE dla produktów. Warto pamiętać, że elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

ZAKRES CERTYFIKACJI EN 1090

Obowiązek certyfikacji dotyczy wszystkich producentów, którzy wytwarzają elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium. W tym zakresie norma nakazuje obowiązkową certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli elementów systemu zarządzania jakością w firmie. Wszystkie firmy zajmujące się produkcją konstrukcji stalowych i/lub aluminiowych podlegają wymaganiom określonym przez EN 1090. Konstrukcje te mogą być kompletnymi budynkami i budowlami lub pojedynczymi elementami zintegrowanymi w konstrukcje nośne wyższej rangi. Przepisy obejmują wszystkie obszary branży budowlanej, np.:

 • inżynierię lądową i wodną,
 • budownictwo przemysłowe,
 • budowę elektrowni,
 • budowę mostów,
 • budowę fasad,
 • budowę balustrad,
 • budowę rusztowań i platform.

AKREDYTACJA

W zakresie EN 1090 qualityaustria prowadzi działania na podstawie akredytacji udzielonej przez BMWfj wprowadzonej jako notyfikowana jednostka na liście NANDO, zgodnie z zasadami europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI EN 1090

Podstawą certyfikacji jest norma EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych konstrukcji, składająca się z następujących części:

 • Część 1: Wymagania dotyczące oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
 • Część 3: Wymagania techniczne dla konstrukcji aluminiowych.

Każdy element konstrukcyjny powinien mieć przypisana klasę wykonania według EN 1090-2 lub EN 1090-3 (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4). Wybór klasy wykonania ma znaczący wpływ na przebieg procesu certyfikacji. W celu określenia klasy wykonania dla konstrukcji stalowych (zgodnie z EN 1090-2), należy określić następujące kategorie:

 • klasę konsekwencji,
 • kategorię użytkowania,
 • kategorię produkcji.

Organizacja chcąc uzyskać Certyfikat powinna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań dla kontroli produkcji,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami EN 1090.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • klasa wykonania,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI EN 1090

 • Identyfikacja aktualnego stanu organizacji

Podczas wstępnego przeglądu poprzez audit określa się poziom spełnienia wymagań odnosząc się do wymagań umieszczonych w EN 1090. W trakcie przeglądu organizacji, otrzymuje ona wskazówki w zakresie dostosowań do wymagań normy.

 • Inspekcja wstępna

Inspekcja wstępna ma na celu określenie na ile produkty i procesy są zgodne z wymaganiami normy EN 1090. Polega na przeglądzie szczegółowym na miejscu i obejmuje w szczególności:

 • przegląd procesu wewnętrznej kontroli produkcji,
 • określenie skuteczności całego systemu w celu przygotowania pracowników we wszystkich obszarach i miejscach do auditu certyfikacyjnego,
 • selektywną ocenę na miejscu poszczególnych aspektów systemu i wdrożenia,
 • identyfikowanie niezgodności,
 • planowanie procesu auditu certyfikacyjnego.

Po pomyślnym zakończeniu inspekcji wstępnej, organizacja zostanie zakwalifikowana do inspekcji certyfikacyjnej.

 • Identyfikacja aktualnego stanu organizacji

Inspekcja certyfikacyjna będzie prowadzona w miejscu działalności organizacji (w tym u poddostawców) według planu auditu sporządzonego wspólnie z Jednostką Certyfikującą. Obejmuje wszystkie obszary działania organizacji, takie jak:

 • produkcję,
 • podwykonawstwo i instrukcje montażu,
 • ewentualnie projektowanie i wymiarowanie.

Obszary te będą sprawdzane ze szczególnym naciskiem na wewnętrzną kontrolę produkcji i utrzymanie ustalonych klas wykonania.

W przypadku zidentyfikowania niezgodności, organizacja będzie zobowiązana do zastosowania działań korygujących, których realizacja będzie monitorowana przez QAP. Możliwe jest także przeprowadzenie dodatkowych inspekcji na miejscu.

Po przeprowadzeniu auditu i potwierdzeniu zgodności z wymaganiami normy EN 1090, producent lub jego agent ustanowiony w Europejskim Obszarze Gospodarczym opracowuje i przechowuje deklarację zgodności uprawniającą go do stosowania oznakowania CE.

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Certyfikat wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą zawiera następujące informacje zgodne z Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta:

 • rodzaj materiału konstrukcyjnego (stal / aluminium),
 • klasę wykonania,
 • metodę deklaracji.

Certyfikat jest ważny tak długo jak:

 • obowiązuje odpowiednia wersja normy EN 1090,
 • nie zmieniły się znacząco warunki produkcji i system ZKP,
 • przeprowadzane są wymagane inspekcje nadzoru.

ZASADY NADZORU

Po przyznaniu Certyfikatu, Jednostka Certyfikująca ma obowiązek przeprowadzania auditów nadzorczych w odstępach czasu uzależnionych od wybranej klasy wykonania:

Klasy wykonania      Interwały między kontrolami ZKP po wstępnej  inspekcji (w latach)

EXC1 i EXC2            1 – 2 – 3 – 3

EXC3 i EXC4            1 – 1 – 2 – 3 – 3

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22