EN 1090 certyfikacja producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

PODSTAWA CERTYFIKACJI EN 1090

EN 1090-1 jako norma zharmonizowana określa wymagania dotyczące udokumentowania zgodności dla elementów nośnych ze stali, aluminium i elementów zespolonych ze stali i betonu, wytwarzanych zarówno w produkcji seryjnej i nieseryjnej jak i również jako zestawy. Norma ta zobowiązuje producentów tych elementów do stosowania deklaracji zgodności oraz oznakowania CE dla produktów. 1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

ZAKRES CERTYFIKACJI EN 1090

Obowiązek certyfikacji dotyczy wszystkich producentów, którzy wytwarzają elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium. W tym zakresie norma nakazuje obowiązkową certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli elementów systemu zarządzania jakością w firmie. Wszystkie firmy zajmujące się produkcją konstrukcji stalowych i/lub aluminiowych podlegają wymaganiom określonym przez EN 1090. Konstrukcje te mogą być kompletnymi budynkami i budowlami lub pojedynczymi elementami zintegrowanymi w konstrukcje nośne wyższej rangi. Przepisy obejmują wszystkie obszary branży budowlanej, np.:

 • inżynierię lądową i wodną,
 • budownictwo przemysłowe,
 • budowę elektrowni,
 • budowę mostów,
 • budowę fasad,
 • budowę balustrad,
 • budowę rusztowań i platform.

AKREDYTACJA

W zakresie EN 1090 qualityaustria prowadzi działania na podstawie akredytacji udzielonej przez BMWfj wprowadzonej jako notyfikowana jednostka na liście NANDO, zgodnie z zasadami europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI EN 1090

Podstawą certyfikacji jest norma EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych konstrukcji, składająca się z następujących części:

 • Część 1: Wymagania dotyczące oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
 • Część 3: Wymagania techniczne dla konstrukcji aluminiowych.

Każdy element konstrukcyjny powinien mieć przypisana klasę wykonania według EN 1090-2 lub EN 1090-3 (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4). Wybór klasy wykonania ma znaczący wpływ na przebieg procesu certyfikacji. W celu określenia klasy wykonania dla konstrukcji stalowych (zgodnie z EN 1090-2), należy określić następujące kategorie:

 • klasę konsekwencji,
 • kategorię użytkowania,
 • kategorię produkcji.

Organizacja chcąc uzyskać Certyfikat powinna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań dla kontroli produkcji,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami EN 1090.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • klasa wykonania,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI EN 1090

 • Identyfikacja aktualnego stanu organizacji

Podczas wstępnego przeglądu poprzez audit określa się poziom spełnienia wymagań odnosząc się do wymagań umieszczonych w EN 1090. W trakcie przeglądu organizacji, otrzymuje ona wskazówki w zakresie dostosowań do wymagań normy.

 • Inspekcja wstępna

Inspekcja wstępna ma na celu określenie na ile produkty i procesy są zgodne z wymaganiami normy EN 1090. Polega na przeglądzie szczegółowym na miejscu i obejmuje w szczególności:

 • przegląd procesu wewnętrznej kontroli produkcji,
 • określenie skuteczności całego systemu w celu przygotowania pracowników we wszystkich obszarach i miejscach do auditu certyfikacyjnego,
 • selektywną ocenę na miejscu poszczególnych aspektów systemu i wdrożenia,
 • identyfikowanie niezgodności,
 • planowanie procesu auditu certyfikacyjnego.

Po pomyślnym zakończeniu inspekcji wstępnej, organizacja zostanie zakwalifikowana do inspekcji certyfikacyjnej.

 • Identyfikacja aktualnego stanu organizacji

Inspekcja certyfikacyjna będzie prowadzona w miejscu działalności organizacji (w tym u poddostawców) według planu auditu sporządzonego wspólnie z Jednostką Certyfikującą. Obejmuje wszystkie obszary działania organizacji, takie jak:

 • produkcję,
 • podwykonawstwo i instrukcje montażu,
 • ewentualnie projektowanie i wymiarowanie.

Obszary te będą sprawdzane ze szczególnym naciskiem na wewnętrzną kontrolę produkcji i utrzymanie ustalonych klas wykonania.

W przypadku zidentyfikowania niezgodności, organizacja będzie zobowiązana do zastosowania działań korygujących, których realizacja będzie monitorowana przez QAP. Możliwe jest także przeprowadzenie dodatkowych inspekcji na miejscu.

Po przeprowadzeniu auditu i potwierdzeniu zgodności z wymaganiami normy EN 1090, producent lub jego agent ustanowiony w Europejskim Obszarze Gospodarczym opracowuje i przechowuje deklarację zgodności uprawniającą go do stosowania oznakowania CE.

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Certyfikat wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą zawiera następujące informacje zgodne z Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta:

 • rodzaj materiału konstrukcyjnego (stal / aluminium),
 • klasę wykonania,
 • metodę deklaracji.

Certyfikat jest ważny tak długo jak:

 • obowiązuje odpowiednia wersja normy EN 1090,
 • nie zmieniły się znacząco warunki produkcji i system ZKP,
 • przeprowadzane są wymagane inspekcje nadzoru.

ZASADY NADZORU

Po przyznaniu Certyfikatu, Jednostka Certyfikująca ma obowiązek przeprowadzania auditów nadzorczych w odstępach czasu uzależnionych od wybranej klasy wykonania:

Klasy wykonania      Interwały między kontrolami ZKP po wstępnej  inspekcji (w latach)

EXC1 i EXC2            1 – 2 – 3 – 3

EXC3 i EXC4            1 – 1 – 2 – 3 – 3

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22