BRC

PODSTAWA CERTYFIKACJI BRC

Globalna Norma dotycząca Bezpieczeństwa Żywności wersja 8.

ZAKRES CERTYFIKACJI BRC

Norma dotyczy producentów żywności.

AKREDYTACJA

QA posiada akredytację BMWA od lutego 2006 oraz certyfikuje z upoważnienia właściciela standardu, British Retail Consortium.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI BRC

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się spełnieniem wszystkich wymagań GSFS (Global Standard for Food Safety). W przypadku stwierdzenia niezgodności organizacja jest zobowiązana do ich usunięcia, znalezienia ich źródłowych przyczyn i przedstawienia dowodów na usunięcie niezgodności w ciągu 28 dni po audicie.

CZAS TRWANIA AUDITU

Uzależniony jest od liczby pracowników, powierzchni części produkcyjnej zakładu oraz liczby planów HACCP. Audit trwa nie krócej jak 1,5 dnia.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI BRC

Data pierwszego auditu wyznacza ramy czasowe całego procesu: w ciągu 28 dni organizacja przedstawia obiektywne dowody usunięcia niezgodności, lub odbywa się ponowna wizytacja. W przypadku uznania dowodów za wystarczające (lub pomyślnego wyniku wizytacji) przyznawany jest certyfikat w ciągu 42 dni.

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

1 rok

Na podstawie uzyskanego podczas auditu wyniku klient uzyskuje certyfikat z datą ważności ustalaną następująco: rocznica daty pierwszego auditu plus 42 dni. Klasa przyznanego certyfikatu zależy od liczby i wagi stwierdzonych niezgodności.

ZASADY NADZORU

Określone w Globalnej Normie dotyczącej Bezpieczeństwa Żywności. Następny audit musi się odbyć w trakcie 28-dniowego okna czasowego kończącego się w rocznicę daty pierwszego auditu. Organizacja może wybrać opcję auditów niezapowiedzianych lub zapowiedzianych.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22