QualityAustria

Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000


Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000


Dwudniowe (16 godzin) szkolenie przekazuje wiedzę i buduje kompetencje w zakresie analizy, szacowania i zarządzania ryzykiem w organizacji. Uczestnicy poznają strukturę zarządzania ryzykiem wg. normy ISO 31000, a także zapoznają się z serią działań składających się na optymalny proces zarządzania ryzkiem.

Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy w celu wdrożenia skutecznego, efektywnego i spójnego programu zarządzania ryzykiem w organizacji. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z najpopularniejszymi narzędziami do analizowania i szacowania ryzyka w oparciu o obowiązujące normy dot. ryzyka ISO 31000 (Principles and Guidnelines of Implementation) oraz ISO/IEC 31010 (Risck Managment – Risk Assessment Techniques). Dodatkowo omówimy „dobre praktyki” w zakresie postępowania z wykrytym ryzykiem.

Z naszych badań oraz doświadczeń auditorów Quality Austria oraz Quality Austria-Polska wiemy, że obszar związany z ryzykiem w firmach często nie jest dostatecznie zaimplementowany, a wielu Pełnomocnikom ds. Systemów Zarządzania oraz Prezesom i Członkom Zarządów ten obszar przysparza trudności. Niestety nierzadko zdarza się, że obszar ryzyka, opracowany jest jedynie w celu spełnienia wymagań np. ISO 9001:2015 i nie ma żadnego przełożenia na codzienną praktykę firmy. W konsekwencji, to narażanie organizacji na straty finansowe, wizerunkowe i prawne  oraz ogromne marnotrawstwo potencjału.

W ramach szkolenia omawiamy case-study, ćwiczymy wykorzystanie wybranych narzędzi oraz dyskutujemy o problemach przed jakimi stają osoby odpowiedzialne za obszary ryzyka w organizacji.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków i auditorów Systemów Zarządzania, którzy w swojej pracy podejmowali się budowy kompleksowej polityki zarządzania ryzykiem i/lub integracji polityki zarządzania ryzykiem ze Zintegrowanymi Systemami Zarządzania. Przynajmniej raz w roku nasi trenerzy wymieniają się doświadczeniami z ekspertami Quality Austria z Austrii, Niemiec, Serbii, Czech, Japonii, Turcji itp.

 

Czego uczestnicy będą się uczyć
podczas szkolenia Zarządzanie Ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000?

Wykorzystując strukturę ISO 31000 oraz narzędzia rekomendowane w ISO 31010 uczestnicy poznają metodologię oraz narzędzia niezbędne do analizowania i szacowania ryzyka. Dodatkowo dzięki zapoznaniu się z praktycznymi przykładami, wymianą doświadczeń  oraz dobrymi praktykami zaoszczędzą wiele czasu i energii podczas integracji polityki zarządzania ryzykiem z systemami zarzadzania oraz wdrażania procedur w organizacjach.

 

Dla kogo przeznaczone
jest szkolenie Zarządzanie Ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000?

Szkolenie jest skierowane głównie do osób, które:

 • Chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat metod i narzędzi identyfikowania, analizowania oraz szacowania ryzyka
 • Nie sa zadowolone z obecnej efektywności bieżącego poziomu zarządzania firmą i chciałyby je usprawnić
 • Chcą zwiększyć efektywność realizacji bieżącej strategii, zwiększyć skuteczność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
 • Nie są zadowolone z obecnego stanu integracji zarządzania ryzykiem z Systemem Zarządzania
 • Poszukują odpowiedzi jak zwiększyć efektywność zarządzania, egzekwować realizację celów firmy, instytucji lub organizacji w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem
 • Chciałyby wnosić wartość dodaną dla firmy przez skuteczne zarządzanie ryzykiem
 • Pragną dowiedzieć się jak zintegrować System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 31000
 • Planują rozwój w zakresie Zarządzania Ryzykiem

CEL SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest:

 • Ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem
 • Usystematyzowanie terminologii związanej z zarządzaniem ryzykiem
 • Ugruntowanie wiedzy na temat procesu projektowania systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami efektywnego zarządzania ryzykiem
 • Aktywne przećwiczenie wybranych narzędzi do analizowania i szacowania ryzyka
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności na czym polega kreowanie wartości poprzez zarządzanie ryzykiem
 • Poznanie metod integracji systemu zarządzania ryzykiem z innymi systemami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 itp.)

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować , definiować i oceniać ryzyko
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresy zarządzania ryzykiem

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1) Moduł I

 • Podstawy zarządzania ryzykiem
  • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
  • Przedstawienie definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem
  • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem
 • Przegląd ram prawnych i norm
  • Struktura zarządzania ryzykiem wg. ISO 31000
  • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
  • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000, a System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015), System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015) oraz Zintegrowany System Zarządzania
 • Konstrukcja ryzyka
  • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
  • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
  • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
  • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje
 • Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

 

2) Moduł II

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem
 • Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)
  • Określanie kontekstu
  • Określanie celów organizacji
  • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
  • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem
 • Analiza ryzyka
  • Konsekwencje
  • Prawdopodobieństwo
  • Ocena istniejących środków kontroli
  • Określanie poziomu ryzyka
  • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

 

3) Moduł III

 • Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka
 • Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod
 • Ćwiczenia  pozwalające na:  wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod
 • Omawianie przypadków nieprawidłowego podejście do analizy ryzyka
 • Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do analizy ryzyka, oceny ryzyka i kontroli

 

4) Moduł IV

 • Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem
  • Monitorowanie i przegląd procesu zarzadzania ryzykiem
  • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe
 • ISO 22316 Security and Resilience
  • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
  • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
  • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
  • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem.

 

5) Narzędzia:

Podczas szkolenia w formie ćwiczeń i analiz będziemy wykorzystywać m. in. poniższe narzędzia i metody:

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT
 • Diagram przyczyn i skutków
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

 

6) Test sprawdzający zdobytą wiedzę

 

Dlaczego Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania powinni wziąć udział w tym szkoleniu?

Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat analizowania, szacowania, zabezpieczania oraz przeciwdziałania ryzykom w organizacjach.
Dzięki zapoznaniu się z metodologią, narzędziami oraz różnymi perspektywami uzyskają niezbędne kompetencje, które pozwolą im lepiej przygotować organizację do zarządzania ryzykiem oraz zintegrować politykę zarządzania ryzykiem z już działającymi systemami (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001). Dodatkowo dla Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością zdobyta wiedza pozwoli lepiej spełnić wymagania systemu ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka. 

 

Dlaczego Prezesi i Członkowie Zarządów powinni wziąć udział w tym szkoleniu?

Prezesi i Członkowie Zarządów poznają metodologię oraz  będą mieli okazję poznać narzędzia do analizowania i szacowania ryzyka w organizacji. Pozwoli im, lepiej analizować przygotowane przez zespół analizy, zarządzać zagrożeniami i zabezpieczać się przed sytuacjami, które mogą zachwiać funkcjonowaniem organizacji. Zdobyte kompetencje mogą posłużyć do strategicznego budowania wartości firmy, a poznane narzędzia wykorzystane do sprawniejszego zarządzania nie tylko firmą, ale także poszczególnymi projektami. Ze względu na dużą odpowiedzialność Zarządu, poznana wiedza i narzędzia mogą przyczynić się również do uchronienia przedsiębiorstwa przed kosztownymi efektami niewłaściwego zarządzania ryzykiem lub całkowitym brakiem zarządzania w tym zakresie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat  "Pełnomocnik ds. zarządzania ryzyka według ISO 31000" wydawany jest przez  Quality Austria-Polska Sp. z o.o.

Istnieje również możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu "Risk Management Representative" za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł + VAT

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria