QualityAustria

Manager ciągłości działania wg ISO 22301


Manager ciągłości działania wg ISO 22301

Najbliższe szkolenie

28 - 29 maja 2020 (16 godzin/2 dni)
Warszawa

Cena 1500.00,-


 

Głównym organizatorem szkolenia jest jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS – Certification & Information Security Services, która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji. Siedziba CIS-International znajduje się w Wiedniu i ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. CIS posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób (ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27002, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27018 i ISO/IEC TR 20000-9, ISO 22301) udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW oraz akredytację brytyjską udzieloną przez itSMF. Przeprowadza również certyfikacje Data Center (ANSI/TIA 942,EN 50600) oraz szkolenia. Współpraca między CIS i Quality Austria-Polska wpływa na większe zadowolenie Klientów, spowodowane możliwością synergii (certyfikacji łączącej różne systemy), większym nastawieniem na praktykę oraz obniżeniem kosztów.

Dwudniowe szkolenie (16 h)  stanowi pomoc firmom w zachowaniu ciągłości biznesowej w sytuacjach kryzysowych. Podczas szkolenia nabędziesz praktyczną wiedzę na temat budowania efektywnego i wszechstronnego systemu BCMS (Systemu Zarządzania Ciągłością Działania) opartego na zasadach normy ISO 22301. Dowiesz się, jaką rolę w budowaniu tego systemu odgrywa analiza wpływu na działalność (Business Impact Analysis — BIA). Wiedza tego rodzaju pomoże Ci w identyfikacji istotnych działań, obszarów współzależności oraz zasobów koniecznych do wsparcia produktów czy usług firmy oraz przygotowania jej na najgorszy scenariusz w obliczu sytuacji kryzysowej.

Koncentrujemy się zawsze na tym, abyś na szkoleniu mógł zdobyć jak najbardziej aktualną i praktyczną wiedzę. Wykłady są zatem uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami, analizą przypadków oraz prezentacją możliwych do wykorzystania metod i scenariuszy działania.

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i auditorów, którzy w swojej pracy nie tylko tworzyli, zarządzali czy przeprowadzali ocenę zgodności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301, ale też sami systematycznie poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w wymianie doświadczeń z innymi auditorami i ekspertami Quality Austria i CIS-CERT.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Nabycie wiedzy na temat zasad wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania procesów w oparciu o ryzyko;
 • Poznanie metod i technik minimalizujących czasy odtworzeniowe po katastrofie;
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających zapewnić ciągłość działania firmy;
 • Zapoznanie się z modelem normy ciągłości działania;
 • Zapoznanie się z interpretacją wymagań normy.

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Osoby odpowiedzialne za ciągłość działania firmy, które chcą dowiedzieć się więcej na temat tego jak wdrażać, utrzymywać i doskonalić System Zarządzania Ciągłością Działania według ISI 22301;
 • Auditorzy wewnętrzni planujący uaktualnić wiedzę o Systemie Zarządzania Ciągłością Działania i sposobach auditowania go;
 • Kadra zarządzająca, której zależy na tym, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie skutecznego zarządzania firmą  i zapewnienia jej ciągłości działania;
 • Prezesi i Członkowie Zarządów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak chronić i odzyskiwać aktywa firmy z jednoczesnym ograniczeniem kosztów w obliczu nieprzewidzianych incydentów;
 • Pracownicy działów IT odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji w firmie i zaangażowani w zapewnienie jej ciągłości działania;
 • Doradcy biznesowi  chcący poszerzyć wiedzę na temat tego jak można budować odporność firmy i chronić ją przed niepotrzebnymi stratami.

Dlaczego osoby decyzyjne w firmie powinny wziąć udział w tym szkoleniu?

Prezesi i Członkowie Zarządów oraz kadra zarządzająca różnego szczebla decydujący o polityce firmy poprzez uczestnictwo w szkoleniu uświadomią sobie, jak, dzięki wdrożeniu  Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301, będą mogli chronić aktywa firmy i odzyskiwać je po, czy w trakcie sytuacji kryzysowych z zachowaniem zasady minimalizacji kosztów oraz dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać personelem, aby osiągać te cele i jak dokumentować wszystkie te procesy.

Dlaczego osoby odpowiedzialne za ciągłość działania firmy powinny uczestniczyć w tym szkoleniu?

Osoby, do zadań których należy dbałość o ciągłość działania firmy uczestnicząc w tym szkoleniu poszerzą swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie budowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o normę ISO 22301. Nie tylko nabędą konkretną wiedzę z tego zakresu, ale też poznają scenariusze działania i najlepsze praktyki w zakresie utrzymania ciągłości działania zgodnie z ISO 22301, a dzięki analizom przypadków dowiedzą się o potencjalnych zagrożeniach i najczęściej popełnianych błędach.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Moduł I

Wstęp

 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.

Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania

 • Czy jest konieczne zarządzanie ciągłością działania.
 • Ciągłość działania – prawda czy mit.
 • Norma ISO 22301.
   

Moduł II

Czy zarządzanie ciągłością działania jest trudne?

 • Aspekty ciągłości Twojej firmy
 • Jeśli myślisz, że kryzys Cię ominie – jesteś w błędzie.
 • BCM (Business Continuity Management) – co to takiego?
 • Co możesz zyskać dzięki BCM – korzyści i koszty.
   

Moduł III

Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:

 • Podstawowe definicje ciągłości działania.
 • Model wymagań normy ISO 22301.
 • Podejście procesowe.
   

Moduł IV

1) Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA (PLANUJ, DZIAŁAJ, WERYFIKUJ, POPRAW)

2) Kontekst organizacji

 • Określenie kontekstu organizacji.
 • Określenie wymagań zainteresowanych stron.
 • Określenie i dokumentowanie zakresu BCM.
 • Monitorowanie zmian kontekstu i wymagań interesariuszy.

3) Przywództwo

 • Odpowiedzialność w zakresie przywództwa.
 • Określenie ról i odpowiedzialności w BCM.

4) Planowanie

 • Jak planować system BCM.
 • Określenie i zasady nadzoru nad realizacją celów BCM.

5) Budowanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
z uwzględnieniem umów outsourcingowych:

 • Outsourcing w kontekście Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

6) Wsparcie

 • Wymagania dotyczące zasobów.
 • BCM a kompetencje i świadomość pracowników oraz osób wykonujących prace pod nadzorem organizacji.

7)  Funkcjonowanie

 • Zasady nadzorowania i sterowania systemem BCM.

8)  Ocena

 • Co należy mierzyć i monitorować.

9)  Doskonalenie

 • Działania korygujące.
 • Korzyści z ciągłego doskonalenia System Zarządzania Ciągłością Działania.

10)  Polityka i procedury BCM:

 • Zasady opracowania polityki BCM
 • Wymagania dotyczące dokumentacji.
   

Moduł V

Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA)

 • Analiza wpływu na biznes – praktyczne podejście.
 • Powołanie zespołu odpowiedzialnego za BIA.
 • Podstawowe wskaźniki związane z analizą BIA.
 • Techniki zbierania i analizowania danych
 • warsztaty
 • Na czym polega podejście oparte na ryzyku i szansach.
 • Ocena ryzyka.
 • Opcje postępowania z ryzykiem.
 • Zabezpieczenia chroniące przed ryzykiem w BCM.
 • Warsztaty.
   

Moduł VI

Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie:

 • Podejście strategiczne BCM.
 • Zagadnienia związane z personelem.
 • Wybór strategii – kryteria.
 • Utrzymanie BCM.
 • Podejście do testowania i monitorowanie.
 • Przeglądy BCM
 • Warsztaty.
   

Moduł VII

Budowanie planów ciągłości działania:

 • Kategorie działań.
 • Incydent – oś czasu.
 • Plan Zarządzania Incydentami (IMP)
 • Plan Ciągłości Działania (BCP)
 • Testy, utrzymywanie i przeglądy
 • Korzyści z testowania
 • Ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.
   

Moduł VIII

Audytowanie systemu BCM wg normy ISO 22301:

 • Korzyści z prowadzenia audytów BCM.
 • Audyt BCM jako narzędzie zarządcze.
 • Cele, zakres, kryteria audytu BCM.
 • Planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011:2018
 • Działania po audytowe – doskonalenie BCM.
   

Moduł IX

 • Podsumowanie szkolenia - ocena skuteczności.
 • Egzamin.

 

KORZYŚCI, JAKIE PRZYNIESIE CI UDZIAŁ W SZKOLENIU:

 • Poznasz najważniejsze prawne i regulacyjne warunki ramowe oraz podstawowe metody i narzędzia niezbędne do budowy, monitorowania i doskonalenia Systemu BCMS (Systemu Zarządzania Ciągłością Działania) opartego na zasadach normy ISO 22301;
 • Nabędziesz konkretną wiedzę na temat sposobów ochrony i zapobiegania istotnych aktywów firmy;
 • Nauczysz się jak ograniczyć zużycie zasobów niezbędnych do odzyskania już utraconych aktywów i przywrócenia funkcjonowania firmy;
 • Zapoznasz sie z konkretnymi scenariuszami działań zapewniającymi skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłość działań;
 • Będziesz wiedział jak chronić nie tylko Twoje interesy, ale też interesy Twoich klientów;
 • Nabyta wiedza umożliwi Ci budowanie godnej zaufania marki firmy;
 • Otrzymasz certyfikat „Manager ciągłości działania wg ISO 22301" potwierdzający Twój udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat "Manager ciągłości działania wg ISO 22301" potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Ciepły posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu 
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA!

1) Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  
    w wysokości 23%.

2) Faktura wystawiana jest przez CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
    - głównego organizatora szkolenia.

NOCLEGI: opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

 • Mikołów: 150 - 190 zł
 • Warszawa: 180 - 220 zł
 • Katowice: 180 - 220 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria