QualityAustria

Manager ciągłości działania wg ISO 22301


Manager ciągłości działania wg ISO 22301

Najbliższe szkolenie

19 - 20 września 2019 (16 godzin/2 dni)
Warszawa

Cena 1200.00,-


Zapisy na szkolenie trwają do 3 września 2019 r.

 

Głównym organizatorem szkolenia jest jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS – Certification & Information Security Services, która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji. Siedziba CIS-International znajduje się w Wiedniu i ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. CIS posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób (ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27002, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27018 i ISO/IEC TR 20000-9, ISO 22301) udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW oraz akredytację brytyjską udzieloną przez itSMF. Przeprowadza również certyfikacje Data Center (ANSI/TIA 942,EN 50600) oraz szkolenia. Współpraca między CIS i Quality Austria-Polska wpływa na większe zadowolenie Klientów, spowodowane możliwością synergii (certyfikacji łączącej różne systemy), większym nastawieniem na praktykę oraz obniżeniem kosztów.

Dwudniowe szkolenie (16 h)  stanowi pomoc firmom w zachowaniu ciągłości biznesowej w sytuacjach kryzysowych. Podczas szkolenia nabędziesz praktyczną wiedzę na temat budowania efektywnego i wszechstronnego systemu BCMS (Systemu Zarządzania Ciągłością Działania) opartego na zasadach normy ISO 22301. Dowiesz się, jaką rolę w budowaniu tego systemu odgrywa analiza wpływu na działalność (Business Impact Analysis — BIA). Wiedza tego rodzaju pomoże Ci w identyfikacji istotnych działań, obszarów współzależności oraz zasobów koniecznych do wsparcia produktów czy usług firmy oraz przygotowania jej na najgorszy scenariusz w obliczu sytuacji kryzysowej.

Koncentrujemy się zawsze na tym, abyś na szkoleniu mógł zdobyć jak najbardziej aktualną i praktyczną wiedzę. Wykłady są zatem uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami, analizą przypadków oraz prezentacją możliwych do wykorzystania metod i scenariuszy działania.

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i auditorów, którzy w swojej pracy nie tylko tworzyli, zarządzali czy przeprowadzali ocenę zgodności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301, ale też sami systematycznie poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w wymianie doświadczeń z innymi auditorami i ekspertami Quality Austria i CIS-CERT.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Nabycie wiedzy na temat zasad wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania procesów w oparciu o ryzyko;
 • Poznanie metod i technik minimalizujących czasy odtworzeniowe po katastrofie;
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających zapewnić ciągłość działania firmy;
 • Zapoznanie się z modelem normy ciągłości działania;
 • Zapoznanie się z interpretacją wymagań normy.

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Osoby odpowiedzialne za ciągłość działania firmy, które chcą dowiedzieć się więcej na temat tego jak wdrażać, utrzymywać i doskonalić System Zarządzania Ciągłością Działania według ISI 22301;
 • Auditorzy wewnętrzni planujący uaktualnić wiedzę o Systemie Zarządzania Ciągłością Działania i sposobach auditowania go;
 • Kadra zarządzająca, której zależy na tym, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie skutecznego zarządzania firmą  i zapewnienia jej ciągłości działania;
 • Prezesi i Członkowie Zarządów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak chronić i odzyskiwać aktywa firmy z jednoczesnym ograniczeniem kosztów w obliczu nieprzewidzianych incydentów;
 • Pracownicy działów IT odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji w firmie i zaangażowani w zapewnienie jej ciągłości działania;
 • Doradcy biznesowi  chcący poszerzyć wiedzę na temat tego jak można budować odporność firmy i chronić ją przed niepotrzebnymi stratami.

Dlaczego osoby decyzyjne w firmie powinny wziąć udział w tym szkoleniu?

Prezesi i Członkowie Zarządów oraz kadra zarządzająca różnego szczebla decydujący o polityce firmy poprzez uczestnictwo w szkoleniu uświadomią sobie, jak, dzięki wdrożeniu  Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301, będą mogli chronić aktywa firmy i odzyskiwać je po, czy w trakcie sytuacji kryzysowych z zachowaniem zasady minimalizacji kosztów oraz dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać personelem, aby osiągać te cele i jak dokumentować wszystkie te procesy.

Dlaczego osoby odpowiedzialne za ciągłość działania firmy powinny uczestniczyć w tym szkoleniu?

Osoby, do zadań których należy dbałość o ciągłość działania firmy uczestnicząc w tym szkoleniu poszerzą swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie budowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o normę ISO 22301. Nie tylko nabędą konkretną wiedzę z tego zakresu, ale też poznają scenariusze działania i najlepsze praktyki w zakresie utrzymania ciągłości działania zgodnie z ISO 22301, a dzięki analizom przypadków dowiedzą się o potencjalnych zagrożeniach i najczęściej popełnianych błędach.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Moduł I

Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania

 • Katastrofa i co dalej
 • Ciągłość działania – prawda czy mit
 • Zarządzanie ciągłością działania a teoria – standardy i normy (ISO 22301, ISO 24762).

Moduł II

Czy zarządzanie bezpieczeństwem jest trudne?

 • Bezpieczeństwo Twojej firmy
 • Jeśli myślisz, że kryzys Cię ominie – jesteś w błędzie
 • BCM (Business Continuity Management) – co to takiego?
 • Co możesz zyskać dzięki BCM.

Moduł III

Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:

 • definicje w ISO 22301
 • wymagania normy
 • zarządzanie ryzykiem.

Moduł IV

1) Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA (PLANUJ, DZIAŁAJ, WERYFIKUJ, POPRAW).

2) Kontekst organizacji

 • co rozumiemy pod pojęciem kontekstu organizacji
 • o co chodzi Twoim Klientom i partnerom biznesowym
 • jak kontekst ma się do polityki organizacji zgodnie z Systemem Zarządzania Ciągłością Działania
 • deklaracja stosowania.

3) Przywództwo

 • co to znaczy być przywódcą
 • BCM a dobre praktyki osób zarządzających.

4) Planowanie

 • Jak planować
 • Realizacja celów firmy w odniesieniu do BCM.

5) Wsparcie

 • Czym dysponujesz – rodzaje zasobów
 • BCM a kompetencje pracowników
 • Co jest ważne przy określaniu kompetencji.

6)  Funkcjonowanie.

7)  Ocena.

8)  Doskonalenie

 • Doskonalenie w kontekście BCM
 • Dlaczego warto doskonalić System Zarządzania Ciągłością Działania.

9)  Polityka i procedury BCM:

 • zasady opracowania polityki BCM
 • wymagania dotyczące dokumentacji.

Moduł V

Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA)

 • analiza wpływu na biznes – zalecenia
 • zespół odpowiedzialny za BIA
 • jakie są wskaźniki wpływu zdarzenia na biznes
 • techniki zbierania danych
 • case study
 • czym jest ryzyko
 • planowanie zarządzania ryzykiem
 • analiza ryzyka – prawdopodobieństwo, skutki/wpływ, podatności
 • jak możesz zarządzać ryzykiem w Twojej firmie
 • case study.

Moduł VI

Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie:

 • obszary strategiczne dla BCM
 • zagadnienia związane z personelem
 • wybór strategii – kryteria
 • utrzymanie BCM
 • monitorowanie
 • przeglądy BCM
 • case study.

Moduł VII

Budowanie planów ciągłości działania:

 • kategorie działań
 • incydent – oś czasu
 • Plan Zarządzania Incydentami (IMP)
 • Plan Ciągłości Działania (BCP)
 • testy, utrzymywanie i przeglądy
 • korzyści z testowania
 • rodzaje testów
 • ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.

Moduł VIII 

Zarządzanie kryzysowe

 • po co nam plan zarządzania kryzysowego
 • zespół - role i zadania
 • zespół – zadania, uprawnienia i kompetencje
 • case study
 • case study
 • plan, zasoby, procedury i komunikacja
 • o czym należy pamiętać współpracując z innymi zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.

Moduł IX

Odtwarzanie techniki informatycznej po katastrofie

 • Czemu służy norma ISO 24762
 • Wytyczne i elementy składowe normy
 • Warunki odtwarzania
 • Jakimi środkami kontroli dostępu fizycznego dysponujesz?
 • Upewnij się, że pamiętasz o wszystkim.

Moduł X

Budowanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z uwzględnieniem umów outsourcingowych

 • outsourcing w kontekście Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • case study.

Moduł XI

Auditowanie systemu BCM wg normy ISO 22301:

 • korzyści z prowadzenia auditów BCM
 • audit BCM jako narzędzie zarządcze
 • cele auditu BCM
 • planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011
 • działania poauditowe – doskonalenie BCM.

Moduł XII

 • Podsumowanie
 • Egzamin.

 

KORZYŚCI, JAKIE PRZYNIESIE CI UDZIAŁ W SZKOLENIU:

 • Poznasz najważniejsze prawne i regulacyjne warunki ramowe oraz podstawowe metody i narzędzia niezbędne do budowy, monitorowania i doskonalenia Systemu BCMS (Systemu Zarządzania Ciągłością Działania) opartego na zasadach normy ISO 22301;
 • Nabędziesz konkretną wiedzę na temat sposobów ochrony i zapobiegania istotnych aktywów firmy;
 • Nauczysz się jak ograniczyć zużycie zasobów niezbędnych do odzyskania już utraconych aktywów i przywrócenia funkcjonowania firmy;
 • Zapoznasz sie z konkretnymi scenariuszami działań zapewniającymi skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłość działań;
 • Będziesz wiedział jak chronić nie tylko Twoje interesy, ale też interesy Twoich klientów;
 • Nabyta wiedza umożliwi Ci budowanie godnej zaufania marki firmy;
 • Otrzymasz certyfikat „Manager ciągłości działania wg ISO 22301" potwierdzający Twój udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat "Manager ciągłości działania wg ISO 22301" potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Ciepły posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu 
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA!

1) Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  
    w wysokości 23%.

2) Faktura wystawiana jest przez CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
    - głównego organizatora szkolenia.

NOCLEGI: opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

 • Mikołów: 150 - 190 zł
 • Warszawa: 180 - 220 zł
 • Katowice: 180 - 220 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria