QualityAustria

Zarządzanie ciągłością działania wg ISO 22301


Zarządzanie ciągłością działania wg ISO 22301


Dwudniowe szkolenie (16 h)  stanowi pomoc firmom w zachowaniu ciągłości biznesowej w sytuacjach kryzysowych. Podczas szkolenia nabędziesz praktyczną wiedzę na temat budowania efektywnego i wszechstronnego systemu BCMS (Systemu Zarządzania Ciągłością Działania) opartego na zasadach normy ISO 22301. Dowiesz się, jaką rolę w budowaniu tego systemu odgrywa analiza wpływu na działalność (Business Impact Analysis — BIA). Wiedza tego rodzaju pomoże Ci w identyfikacji istotnych działań, obszarów współzależności oraz zasobów koniecznych do wsparcia produktów czy usług firmy oraz przygotowania jej na najgorszy scenariusz w obliczu sytuacji kryzysowej.

Koncentrujemy się zawsze na tym, abyś na szkoleniu mógł zdobyć jak najbardziej aktualną i praktyczną wiedzę. Wykłady są zatem uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami, analizą przypadków oraz prezentacją możliwych do wykorzystania metod i scenariuszy działania.

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i auditorów, którzy w swojej pracy nie tylko tworzyli, zarządzali czy przeprowadzali ocenę zgodności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301, ale też sami systematycznie poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w wymianie doświadczeń z innymi auditorami i ekspertami Quality Austria.

 

CELE SZKOLENIA:

  • Nabycie wiedzy na temat zasad wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania procesów w oparciu o ryzyko;
  • Poznanie metod i technik minimalizujących czasy odtworzeniowe po katastrofie;
  • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających zapewnić ciągłość działania firmy;
  • Zapoznanie się z modelem normy ciągłości działania;
  • Zapoznanie się z interpretacją wymagań normy.

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

  • Osoby odpowiedzialne za ciągłość działania firmy, które chcą dowiedzieć się więcej na temat tego jak wdrażać, utrzymywać i doskonalić System Zarządzania Ciągłością Działania według ISI 22301;
  • Auditorzy wewnętrzni planujący uaktualnić wiedzę o Systemie Zarządzania Ciągłością Działania i sposobach auditowania go;
  • Kadra zarządzająca, której zależy na tym, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie skutecznego zarządzania firmą  i zapewnienia jej ciągłości działania;
  • Prezesi i Członkowie Zarządów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak chronić i odzyskiwać aktywa firmy z jednoczesnym ograniczeniem kosztów w obliczu nieprzewidzianych incydentów;
  • Pracownicy działów IT odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji w firmie i zaangażowani w zapewnienie jej ciągłości działania;
  • Doradcy biznesowi  chcący poszerzyć wiedzę na temat tego jak można budować odporność firmy i chronić ją przed niepotrzebnymi stratami.

Dlaczego osoby decyzyjne w firmie powinny wziąć udział w tym szkoleniu?

Prezesi i Członkowie Zarządów oraz kadra zarządzająca różnego szczebla decydujący o polityce firmy poprzez uczestnictwo w szkoleniu uświadomią sobie, jak, dzięki wdrożeniu  Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301, będą mogli chronić aktywa firmy i odzyskiwać je po, czy w trakcie sytuacji kryzysowych z zachowaniem zasady minimalizacji kosztów oraz dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać personelem, aby osiągać te cele i jak dokumentować wszystkie te procesy.

Dlaczego osoby odpowiedzialne za ciągłość działania firmy powinny uczestniczyć w tym szkoleniu?

Osoby, do zadań których należy dbałość o ciągłość działania firmy uczestnicząc w tym szkoleniu poszerzą swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie budowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o normę ISO 22301. Nie tylko nabędą konkretną wiedzę z tego zakresu, ale też poznają scenariusze działania i najlepsze praktyki w zakresie utrzymania ciągłości działania zgodnie z ISO 22301, a dzięki analizom przypadków dowiedzą się o potencjalnych zagrożeniach i najczęściej popełnianych błędach.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Moduł I

Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania

  • Katastrofa i co dalej
  • Ciągłość działania – prawda czy mit
  • Zarządzanie ciągłością działania a teoria – standardy i normy (ISO 22301, ISO 24762).

Moduł II

Czy zarządzanie bezpieczeństwem jest trudne?

  • Bezpieczeństwo Twojej firmy
  • Jeśli myślisz, że kryzys Cię ominie – jesteś w błędzie
  • BCM (Business Continuity Management) – co to takiego?
  • Co możesz zyskać dzięki BCM.

Moduł III

Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:

  • definicje w ISO 22301
  • wymagania normy
  • zarządzanie ryzykiem.

Moduł IV

1) Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA (PLANUJ, DZIAŁAJ, WERYFIKUJ, POPRAW).

2) Kontekst organizacji

  • co rozumiemy pod pojęciem kontekstu organizacji
  • o co chodzi Twoim Klientom i partnerom biznesowym
  • jak kontekst ma się do polityki organizacji zgodnie z Systemem Zarządzania Ciągłością Działania
  • deklaracja stosowania.

3) Przywództwo

  • co to znaczy być przywódcą
  • BCM a dobre praktyki osób zarządzających.

4) Planowanie

  • Jak planować
  • Realizacja celów firmy w odniesieniu do BCM.

5) Wsparcie

  • Czym dysponujesz – rodzaje zasobów
  • BCM a kompetencje pracowników
  • Co jest ważne przy określaniu kompetencji.

6)  Funkcjonowanie.

7)  Ocena.

8)  Doskonalenie

  • Doskonalenie w kontekście BCM
  • Dlaczego warto doskonalić System Zarządzania Ciągłością Działania.

9)  Polityka i procedury BCM:

  • zasady opracowania polityki BCM
  • wymagania dotyczące dokumentacji.

Moduł V

Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA)

  • analiza wpływu na biznes – zalecenia
  • zespół odpowiedzialny za BIA
  • jakie są wskaźniki wpływu zdarzenia na biznes
  • techniki zbierania danych
  • case study
  • czym jest ryzyko
  • planowanie zarządzania ryzykiem
  • analiza ryzyka – prawdopodobieństwo, skutki/wpływ, podatności
  • jak możesz zarządzać ryzykiem w Twojej firmie
  • case study.

Moduł VI

Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie:

  • obszary strategiczne dla BCM
  • zagadnienia związane z personelem
  • wybór strategii – kryteria
  • utrzymanie BCM
  • monitorowanie
  • przeglądy BCM
  • case study.

Moduł VII

Budowanie planów ciągłości działania:

  • kategorie działań
  • incydent – oś czasu
  • Plan Zarządzania Incydentami (IMP)
  • Plan Ciągłości Działania (BCP)
  • testy, utrzymywanie i przeglądy
  • korzyści z testowania
  • rodzaje testów
  • ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.

Moduł VIII 

Zarządzanie kryzysowe

  • po co nam plan zarządzania kryzysowego
  • zespół - role i zadania
  • zespół – zadania, uprawnienia i kompetencje
  • case study
  • case study
  • plan, zasoby, procedury i komunikacja
  • o czym należy pamiętać współpracując z innymi zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.

Moduł IX

Odtwarzanie techniki informatycznej po katastrofie

  • Czemu służy norma ISO 24762
  • Wytyczne i elementy składowe normy
  • Warunki odtwarzania
  • Jakimi środkami kontroli dostępu fizycznego dysponujesz?
  • Upewnij się, że pamiętasz o wszystkim.

Moduł X

Budowanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z uwzględnieniem umów outsourcingowych

  • outsourcing w kontekście Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • case study.

Moduł XI

Auditowanie systemu BCM wg normy ISO 22301:

  • korzyści z prowadzenia auditów BCM
  • audit BCM jako narzędzie zarządcze
  • cele auditu BCM
  • planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011
  • działania poauditowe – doskonalenie BCM.

Moduł XII

  • Podsumowanie
  • Egzamin.

 

KORZYŚCI, JAKIE PRZYNIESIE CI UDZIAŁ W SZKOLENIU:

  • Poznasz najważniejsze prawne i regulacyjne warunki ramowe oraz podstawowe metody i narzędzia niezbędne do budowy, monitorowania i doskonalenia Systemu BCMS (Systemu Zarządzania Ciągłością Działania) opartego na zasadach normy ISO 22301;
  • Nabędziesz konkretną wiedzę na temat sposobów ochrony i zapobiegania istotnych aktywów firmy;
  • Nauczysz się jak ograniczyć zużycie zasobów niezbędnych do odzyskania już utraconych aktywów i przywrócenia funkcjonowania firmy;
  • Zapoznasz sie z konkretnymi scenariuszami działań zapewniającymi skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłość działań;
  • Będziesz wiedział jak chronić nie tylko Twoje interesy, ale też interesy Twoich klientów;
  • Nabyta wiedza umożliwi Ci budowanie godnej zaufania marki firmy;
  • Otrzymasz certyfikat „Zarządzanie ciągłością działania wg ISO 22301" potwierdzający Twój udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie egzaminu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
  • Ciepły posiłek w ciągu dnia
  • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
  • Wydanie certyfikatu 
  • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

  • Mikołów: 150 - 190 zł
  • Warszawa: 180 - 220 zł
  • Katowice: 180 - 220 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria