QualityAustria

SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników operacyjnych


SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników operacyjnych


CEL SZKOLENIA

Podniesienie świadomości personelu w zakrseie bezpieczeństwa pracy, poinformowanie o wymaganiach, przepisach i praktycznych zastosowaniach w warunkach prac o podwyższonym ryzyku.

ODBIORCY SZKOLENIA

Pracownicy operacyjni, wykonawcy. Pracownicy chcący sie zatrudnić przy pracach budowalnych, montażowych, przy pracach w warunkach szczególnie niebezpiecznych. 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie swoim zakresem obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem personelu, zdrowiem oraz środowiskiem pracy.

1.  Zakres prawny
2.  Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy 
3.  Praca w pomieszczeniach zamkniętych
4.  Maszyny podnoszące i przenoszące
5.  Praca na wysokości
6.  Praca pod napięciem
7.  Narzędzia podręczne i maszyny
8.  Niebezpieczne substancje
9.  Oznakowania
10. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
11. Środki ochrony indywidualnej

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od kompetencji uczestnika i jest regulowany wymaganiami w zakresie udzielania certyfikatów SCC.

Szkolenie w pełnym wymiarze czasowym - 24 godziny

Uczestnikiem szkolenia w pełnym wymiarze czasowym może zostać każda osoba, bez względu na wykształcenie czy też  doświadczenie zawodowe. Egzamin jest przeprowadzany bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Szkolenie uzupełniające wiedzę - 8 godzin

Kurs uzuepełniający wiedzę jest adresowany do osób posiadających podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Udokumentowaniem posiadania wiedzy na poziomie podstawowym jest posiadanie np. dyplomu ukończenia uczelni wyższej, świadectwo ukończenia technikum zawodowego, szkoły zawodowej lub studium zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być przetłumaczone na język niemiecki - istnieje możliwość przetłumaczenia ich przez qualityaustria, lecz nie jest to wliczone w cenę szkoleń.

Egzamin

Przystąpienie do egzaminu jest uwarunkowane przedłożeniem świadectwa posiadania wiedzy na poziomie podstawowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie np. dyplomu ukończenia uczelni wyższej, świadectwo ukończenia technikum zawodowego, szkoły zawodowej lub studium zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być przetłumaczone na język niemiecki - istnieje możliwość przetłumaczeni ich przez qualityaustria, lecz nie jest to wliczone w cenę szkoleń.

lub

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu SCC prowadzonego przez uprawnioną jednostkę szkoleniową - w wymiarze co najmniej 24 godzin.

Forma egzaminu

Egzamin SCC 018  trwa 60 minut i składa się z 40 pytań z możliwością wyboru jednej parwidłowej odpowiedzi spośród 4 podanych. Uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Egzamin SCC 017  trwa 105 minut i składa się z 70 pytań z możliwością wyboru jednej parwidłowej odpowiedzi spośród 4 podanych. Uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu.

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

W wyniku pozytywnego ukończenia egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat SCC.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
  • Posiłek w ciągu dnia
  • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
  • Wydanie certyfikatu SCC ważnego w okresie 10 lat
  • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

  • Mikołów - 160,- zł
  • Warszawa - 160,- zł
  • Ustroń - 130,- zł
  • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria