QualityAustria

ISO 14001:2015 - Zmiany. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie


ISO 14001:2015 - Zmiany. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie


 

To  jednodniowe (trwające 8 godzin) szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015. Szkolenie umożliwia zdobycie informacji na temat koniecznych do podjęcia zmian w funkcjonującym  systemie zarządzania środowiskowego, by przystosować organizację do nowych wymagań standardu ISO 14001:2015.  Jest to również doskonała okazja do nabycia umiejętności związanych z odpowiednim interpretowaniem punktów nowej normy. Dzięki licznym warsztatom ćwiczeniowym uczestnicy mają okazję utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną oraz nabyć nowe umiejętności praktyczne.

Szkolenie to, przede wszystkim jest dedykowane osobom, które na co dzień mają styczność z systemem zarządzania środowiskowego lub posiadają podstawową wiedzę w zakresie wymagań normy ISO 14001 i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o nowe wymagania ISO 14001:2015.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Wskazanym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 14001.

Szkolenie jest skierowane do osób, które są:

 • zaangażowane i odpowiedzialne za  budowanie, wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • Pełnomocnikami  Systemu Zarządzania Środowiskowego lub Systemów Zintegrowanych,
 • Specjalistami ds. związanych z tematami środowiskowymi,
 • audytorami wewnętrznymi,
 • osobami należącymi do kadry kierowniczej,
 • pracownikami (niezależnie od szczebla) lub osobami prywatnymi chcącymi poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowelizacji nowej normy ISO 14001.

 

Jakie płyną korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?

Szkolenie pozwoli zrozumieć uczestnikom wymagania oraz zasady według jakich funkcjonuje standard Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001). Dodatkowo uzupełni wiedzę związaną z działaniami przygotowawczymi do auditu.

Inne korzyści:

 • Zapoznanie się z nowymi wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz związanymi z nimi korzyściami przy dostosowywaniu systemów zarządzania
 • Zapoznanie się ze strukturą nowej normy
 • Poznanie korzyści i założeń wynikających z wdrożenia w organizacji nowych wymagań normy ISO 14001:2015
 • Zdobycie umiejętności odpowiedniego interpretowania poszczególnych punktów normy ISO 14001:2015 pod kątem własnej organizacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego opracowywania planu działania oraz efektywnego wdrożania Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Zdobycie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

 

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie z zakresem zmian w normie ISO 14001:2015 

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy  
 • Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Jakością Środowiskiem
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem 
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem Systemu Zarządzania Środowiskiem 
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 •     Wpływ kontekstu i stron zainteresowanych:             
  • ustalenie kontekstu       
  • ustalenie stron zainteresowanych      
  • wymagania dla obiektów i procesów  
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzglednieniem wpływu na środowisko:          
  • odpowiedzialność podmiotu - wymagania prawne, ogólne i temtyczne dla branz        
  • określenie zakresu
  • powiązanie działalności biznesowej z wpływem na środowisko        
  • uwzglednienie cyklu życia produktów i usług       
  • ryzyka i szanse związane z wpływem na srodowisko        
  • zobowiązanie do zgodności z wymaganiami        
  • identyfikacja procesów - aspekty srodowiskowe w procesach biznesowych
 • Rola przywództwa w systemach zarządzania środowiskowego:          
  • planowanie i weryfikacja działań       
  • zarządzanie celami        
  • polityka środowiskowa        
  • role, odpowiedzialności i uprawnienia    
 • Wewnętrzny potencjał organizacji:                 
  • wskaźniki i mierniki w zarządzaniu procesowym w odniesieniu do wpływu na środowisko       
  • wsparcie-zasoby       
  • wsparcie-kompetencje       
  • wsparcie-świadomość        
  • wsparcie-komunikacja    
 • Zastosowanie udokumentowanej informacji w SZŚ:                  
  • przetwarzanie informacji        
  • zastosowanie środów przekazu        
  • bezpieczeństwo informacji        
 • Działanie:                  
  • planowanie operacyjne z uwzględnieniem wpływu na środowisko        
  • kontrolowanie planowanych zmian i konsekwencje nieprzewidzienych zmian        
  • uwzględnienie cyklu życia w odniesieniu do wymagań dla obiektu i procesów        
  • gotowość i reagowanie na wypadek awarii        
  • nadzór nad procesami zlecanymi   
 • Ocena wyników:                  
  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena        
  • audit wewnętrzny        
  • przegląd zarządzania        
 • Doskonalenie:                  
  • niezgodności i działania korygujące        
  • działania korygujące    

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł    
 • Warszawa - 160,- zł    
 • Ustroń - 130,- zł    
 • Katowice - 180,- zł

 

 

Warto przeczytać:

Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria