QualityAustria

Lean Management – system doskonalenia jakości i procesów


Lean Management – system doskonalenia jakości i procesów


Jednodniowe szkolenie (8 h), które w  przystępny sposób wyjaśnia jak efektywnie zarządzać procesami w firmie wykorzystując metodologię Lean. Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób elastycznie dostosowywać funkcjonowanie firmy do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych poprzez wprowadzanie zmian w zakresie struktury firmy, zachodzących w niej procesów oraz pełnionych ról.

Szkolenie pozwoli Ci na zrozumienie zależności między trzema filarami systemu Lean:

·         Planowaniem strategicznym,

·         Strukturą organizacyjną

·         Zasobami ludzkimi

Podczas naszych szkoleń zawsze koncentrujemy się na tym, aby wiedzę przełożyć na praktykę, dlatego większość czasu poświęcamy na naukę technik, poznawanie i wykorzystywanie konkretnych narzędzi.

Wiedza i duże doświadczenie trenerów w zakresie koncepcji Lean i jej praktycznych implikacji zapewnią Ci możliwość poznania konkretnych i sprawdzonych rozwiązań, które będziesz mógł zastosować z korzyścią dla swojej firmy.

 

Czego się nauczysz podczas szkolenia

Poznasz najważniejsze aspekty Lean Management w swojej firmie i dowiesz się dlaczego warto wdrożyć tą metodologię i połączyć ją z obecnie funkcjonującym np. System Zarządzania Jakością. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, jak optymalizować proces w organizacji i poznasz sposoby jak unikać marnotrawienia zasobów, podnosić wydajność, wpływać na zaangażowanie i integrację pracowników.

Pomogą Ci w tym następujące metody i narzędzia, z którymi zapoznasz się podczas szkolenia:

a)      Visual Management (wizualne zarządzanie procesem)

b)      TPM (Optymalne Utrzymanie Ruchu)

c)      5S (ergonomia miejsca pracy)

d)      CT (skracanie czasów cyklu)

e)      LEAD TIME (skracanie czasu dostarczenia usługi/produktu)

f)       KANBAN – (ograniczenie nadprodukcji)

g)      Poka – Yoke (ograniczenie możliwości popełniania błędów)

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób, którym zależy na:

·         usprawnieniu organizacji i unowocześnieniu zarządzania firmą

·         zwiększeniu jej produktywności

·         wysokiej jakości usług/produktów z ograniczeniem liczby pracowników zajmujących się jej kontrolą

·         skróceniu cykli realizacji usług/produkcji

·         poprawie wyników ekonomicznych.

 

CEL SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest:

 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania jakością i doskonalenia
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami zarządzania opartego na koncepcji Lean Management
 • Aktywne przećwiczenie wybranych narzędzi
 • Wymiana doświadczeń
 • Poznanie zasad skutecznego wprowadzania zmian i angażowania pracowników.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Przydatność szkolenia – potencjalni  odbiorcy:

 • Osoby odpowiedzialne za realizację polityki jakości firmy, które chciałyby zdobyć wiedzę na temat diagnozowania problemów z jakością oraz rozwinąć umiejętności identyfikacji marnotrawstw procesowych i przeciwdziałania im (Kierownicy Jakości, Pełnomocnicy ds. Jakości)
 • Osoby odpowiedzialne za przebieg kluczowych procesów w firmie, którym zależy na tym, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania, skutecznej realizacji strategii firmy i osiągania wyznaczonych celów m.in. poprzez skuteczne angażowanie pracowników w optymalną realizację powierzonych im zadań, a tym samym zwiększenie ich efektywności (Kierownicy i Koordynatorzy)
 • Prezesi i Członkowie Zarządów dbający o ciągłe doskonalenie funkcjonowania firmy, których celem jest nabycie umiejętności minimalizowania strat i maksymalizacji zysków oraz wzrost satysfakcji swoich klientów, pracowników, a także ich samych
 • Pracownicy, którzy chcieliby pracować efektywniej, rozwijać się, lepiej komunikować potrzeby wprowadzenia zmian w firmie oraz czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy
 • Doradcy biznesowi chcący poszerzyć wiedzę na temat koncepcji zarządzania Lean Management i łączenia jej z Systemem Zarządzania

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

I. Wprowadzenie do Lean Management:

1. Istota i cele

2. Jakość a Lean Management

3. Popularność koncepcji.

 

II. Lean Management w praktyce - metody i narzędzia ciągłego doskonalenia:

1. Niezbędnik pracownika, czyli metoda 5S (Sortowanie, Systematyzacja, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina).

   Proste przykłady pokażą uczestnikom szkolenia, do jakich niekorzystnych zjawisk może prowadzić nieprzestrzeganie i/lub nieprawidłowa realizacja tych 5 pięciu zasad. Dowiedzą się również jak wdrażać metodę 5S w ich firmie.

2. Zapoznanie uczestników z Visual Management, czyli techniką wizualnego zarządzania procesem, wykorzystywaną m.in. do prawidłowej realizacji metody 5S.

3. Poka-Yoke uświadomi, jak należy budować systemy wytwórcze, procesy i modele decyzyjne, aby minimalizować prawdopodobieństwo popełniania błędów.

4. Dzięki metodzie TPM uczestnicy dowiedzą się, jak dążyć w firmie do osiągnięcia poziomu trzech zer:  zero braków, zero awarii i zero wypadków przy pracy.

5. Metoda KANBAN pokaże jak minimalizować straty i zwiększać zyski firmy poprzez ograniczenie nadprodukcji.

6. Zapoznanie z systemem SMED umożliwi zrozumienie, w jaki sposób redukować czas przezbrojenia maszyny lub linii produkcyjnej, a tym samym doprowadzić do zwiększenia czasu produkcyjnego i zmniejszenia wielkości partii produkcyjnych.

 

III. Standaryzacja pracy i rozwiązywanie problemów

1. W tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie jest właściwe podejście do standaryzacji z uwzględnieniem metody Kaizen. Uświadomią sobie, na czym polegają i jak wprowadzać zmiany „Kai” „zen”, czyli zmiany na lepsze w nieustającym procesie doskonalenia w ich firmie:

 • Kaizen – definicja i zasady postępowania
 • Znaczenie niewielkich usprawnień
 • Korzyści wynikające z przyjęcia filozofii Kaizen.

2. Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat najbardziej skutecznych technik rozwiązywania problemów:

a) Cykl PDCA  – stosowany razem z raportem A3 zawierającym informacje na temat postępu pracy poszczególnych pracowników

b) Narzędzia służące analizie problemów:

 • arkusze kontrolne – służą zbieraniu  informacji o czynnikach będących źródłem problemów
 • diagram Ishikawy – wizualnie wskazuje na możliwe przyczyny występowania błędów
 • metoda Pareto – umożliwia określenie najbardziej istotnych problemów
 • histogram – pokazuje rozkład istotnych czynników
 • karty kontrolne – ukazują przekroczenie przyjętych standardów
 • wykresy obrazujące kształtujące się w firmie tendencje
 •  diagram korelacji – wskazuje zależności między czynnikami odpowiedzialnymi za pojawianie się problemów w określonym kontekście pracy.

c) Technika 5 WHY – stosowana w celu zdiagnozowania przyczyn problemów bezpośrednio w miejscu pracy poprzez zadawanie minimum 5 pytań „dlaczego”.

 

IV. Zaangażowanie i motywacja pracowników

1. Czynnik ludzki jako czynnik krytyczny dla wdrożenia w firmie koncepcji Lean

2. Motywacja pracowników - wyniki badań i trendy

3. Najlepsze metody angażowania, rozwoju i zarządzania personelem.

 

V. Omówienie praktyk wdrożeniowych w Polsce na przykładzie case studies – na zakończenie szkolenia jego uczestnicy dowiedzą się, kto najlepiej zastosował koncepcję Lean Management w swojej firmie, a komu i dlaczego się nie powiodło.

 

 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu

1. Otrzymasz zaświadczenie wydane przez Quality Austria-Polska potwierdzające Twój udział w szkoleniu

2. Praktyczne warsztaty nie tylko pozwolą Ci zrozumieć filozofię Lean, ale również jej wpływ na politykę jakości w firmie

3. Poznasz najlepsze przykłady metod i technik rozwiązywania problemów

4. Dostaniesz do ręki wiele praktycznych narzędzi usprawniających funkcjonowanie Twojej firmy

 

Dlaczego kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla powinna wziąć udziałw szkoleniu?

Zgodnie z Lean Management restrukturyzacja firmy oznacza przede wszystkim zmiany w sposobie myślenia kadry zarządzającej. Zmiany w myśleniu powinny przełożyć się na istotne przekształcenia w obrębie prowadzonej działalności, organizacji, majątku oraz zarządzania personelem i kształtowania jego postaw oraz świadomości. Bardzo istotnym czynnikiem w zakresie rozwoju i realizacji strategii firmy jest jednomyślność najwyższego kierownictwa. Wewnętrzna rywalizacja może bowiem prowadzić do marnotrawienia energii, niepotrzebnych strat i zagrozić osiąganiu przez firmę jej celów.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria