QualityAustria

Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności - 1 dzień / 8 godzin


Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności - 1 dzień / 8 godzin


CEL SZKOLENIA

 • Przygotowanie do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. nr 0, poz. 526) oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Poznanie najistotniejszych zagrożeń dla systemów IT.
 • Nabycie umiejętności praktycznych z zakresu audytów bezpieczeństwa informacji.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze związanym z zapewnieniem i oceną bezpieczeństwa informacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działów kontroli wewnętrznej.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
 • Kadra zarządzająca lub inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa.
 • Informatycy, administratorzy lub inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemach IT.
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych  w zakresie bezpieczeństwa informacji - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
 • i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r.
 •  Praktyczne podejście do kontroli systemów informacyjnych. Analiza zagrożeń i ich konsekwencji.
 • Wsparcie dla audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i normy - najlepsze praktyki z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Normy i standardy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w podejściu do audytu bezpieczeństwa IT. Metody porównywania wyników analizy i przetwarzania informacji.
 • ​Weryfikacja celów zabezpieczeń i zabezpieczeń względem poszczególnych obszarów normy.
 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych w zakresie minimalnych wymagań dotyczących systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 • Wprowadzenie do kontroli systemów informacyjnych oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza potencjalnych zagrożeń i ich skutków w obszarze IT.
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji:
  • §  organizacja bezpieczeństwa
  • §  Outsourcing
  • §  zarządzanie aktywami i aspekty legalności.
 • Umiejętność wyboru skutecznych zabezpieczeń (w tym formułowania adekwatnych zaleceń w ramach prowadzonych audytów) dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa w obszarach takich jak:
  • §  organizacja bezpieczeństwa
  • §  identyfikacja i klasyfikacja aktywów
  • §  bezpieczeństwo osobowe
  • §  bezpieczeństwo fizyczne
  • i środowiskowe
  • §  zarządzanie systemami i sieciami
  • §  zarządzanie kontrolą dostępu
  • §  pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • §  zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • §  zarządzanie ciągłością działań.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień/ 8 h.  

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Kolację pomiędzy dniami szkoleniowymi
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria