QualityAustria

Auditor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie ,,w jakości”
  • Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Wstępny test wiedzy (20 pytań jednokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową)

Na podstawie informacji wynikającej ze wstępnego testu wiedzy, prowadzący ma możliwość przystosować program szkoleniowy tak byś uzyskał maksimum korzyści dla siebie.

Istotnym jest by na początku „skalibrować” podejście do zarządzania jakością. W krótkim czasie podyskutujemy w temacie podstaw i omówimy zasady zarządzania jakością. Dyskusja na temat ewolucji podejścia pozwoli Ci uzmysłowić sobie trendy i idące za tym zobowiązania dla organizacji.

2. Wprowadzenie do zarządzania jakością

a) Zasady zarządzania jakością

b) Ewolucja podejścia

 

3. Podstawowe wymagania ISO 9001:2015

a) Kontekst i podstawy zarządzania ryzykiem

b) Zarządzanie udokumentowanymi informacjami

c) Podejście procesowe

d) Wiedza, kompetencje, świadomość

e) Produkcja i dostarczanie usług w zgodności z wymaganiami

f) Ocena zgodności, skuteczności, monitorowanie i pomiary procesów

 

Część szkolenia poświęconą na omówienie głównych zasad zarządzania jakością i wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 wykorzystamy w dalszej części szkolenia. Dzięki temu łatwiej będzie nam znajdować dowody zgodności i niezgodności względem wymagań standardu odniesienia. Pozwoli Ci to również ukierunkować się na zagadnienia związane ze skutecznością i efektywnością działań.

 

 

Wytyczne zawarte w normie ISO 19011 dają nam podstawę do omówienia postaci auditora wraz z jego cechami, rozwojem kompetencji, oraz oceną. Do tego dokumentu w swojej karierze auditora będziesz nieraz wracał, więc omówimy założenia normy i poddamy dyskusji rozwiązania, które zawiera.       

                                                                           

4. Wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2012

a) Zarządzanie programem auditów

b) Odpowiedzialność auditora

c) Cechy osobiste auditora

d) Kompetencje aduitora

 

5. Przygotowanie i planowanie auditu

a) Wykonalność auditu

b) Dokumenty auditora w audicie (plan, listy kontrolne)

Etap planowania jako jeden z najważniejszych aspektów względem osiągania celu przez auditora, oparty jest o kilka podstawowych zasad. Omówimy istotne elementy, które będą wpływać na Twoje zorganizowanie. Sprawdzone praktyki stosowania list kontrolnych zwiększą natomiast Twoją skuteczność i pozwolą kontrolować proces auditu.

 

W ramach działań audytowych zarzadzanie zespołem to rola auditora wiodącego. Poznasz zasady doboru zespołu audytowego, role w zespole, zagrożenia względem realizacji celu auditu oraz jakie metody pracy z zespołem są praktycznie wykorzystywane. i pozwolą kontrolować proces auditu.

 

6. Zespół auditorów

a) Zasady doboru zespołu audytowego

b) Praca z zespołem auditorów

 

7. Komunikacja i techniki pozyskiwania informacji w trakcie auditu 

 

Dobry warsztat auditora poparty doświadczeniem świadczy o jego fachowości. W szerokiej dyskusji i analizie zastosowań poznasz skuteczne metody pozwalające na pozyskiwanie informacji, odpowiedź na pytanie jak wpływać na rozmówcę oraz jak prowadzić rozmowy by osiągnąć cel auditu. 

 

Czyli: „jak sobie pościelesz tak się wyśpisz”. Skuteczne przeprowadzenie spotkania otwierającego będzie miało diametralny wpływ na pozostałe działania audytowe.

8. Przeprowadzenie spotkania otwierającego

 

9. Dokumentowanie działań audytowych

a) Dowody z auditu i ich ocena

b) Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia

 

 

Rzetelność w ocenie faktów, wyznaczanie punktów odniesienia w normach, formułowanie zgodności i niezgodności  - to umiejętności, które zdobędziesz na podstawie omówienia założeń, przeanalizowania przykładów oraz warsztatów.

Raport z auditu to dokument podsumowujący Twoją pracę jako auditora. Istotnym jest by przede wszystkim odnosił się do celu jaki przed Tobą postawił Klient auditu, zawierał wszystkie ważne spostrzeżenia, opisy zgodności i niezgodności oraz zawierał lub przytaczał dowody z auditu.

 

10. Formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu 

11. Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit 

Podczas spotkania zamykającego, Twoją rolą  - jako lidera zespołu  - jest uzyskanie zrozumienia (ze strony Klienta auditu oraz osób odpowiedzialnych za obszary audytowane) tego co chcesz przekazać.

 

Istotą auditu jest to, aby pełnił on funkcję narzędzia doskonalenia systemu zarządzania. Stawiając ten cel jako nadrzędny, tworzymy min kulturę zarządzania jakością, spełniamy rolę edukacyjną i budujemy własny ekspercki wizerunek. Porozmawiamy jak uzyskać taki efekt.

12. Dobre praktyki auditowe

 

13. Studium przypadku

14. Analiza przykładowej dokumentacji auditowej

15. Ćwiczenia realizowane na poszczególnych etapach szkolenia

W trakcie całego szkolenia będziemy się opierać na studium przypadku. Pozwoli nam to na uczenie się „na błędach” innych. Ta komfortowa sytuacja pozwoli na szybsze przyswojenie dobrych praktyk i skróci czas zdobywania doświadczenia. O skuteczności szkolenia świadczą ćwiczenia wplecione w program szkolenia i stosowanie przykładów zastosowań dokumentacji audytowej. Jak się przekonasz, stawiamy na praktyczność szkoleń prowadząc je w formie warsztatów.

 

Test służy nam by zobaczyć jaką ewaluację przeszedł każdy z uczestników szkolenia, ale przede wszystkim to informacja dla Ciebie. Poznasz mocne strony, które podczas szkolenia ugruntowałeś zdobytą wiedzą z praktycznymi ćwiczeniami i przekonasz się w których obszarach będziesz musiał się doskonalić.

16. Końcowy test wiedzy

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Audytora Systemu Zarządzania Jakością”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

  • Przeprowadzenie szkolenia 
  • Materiały szkoleniowe 
  • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
  • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
  • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

  • Mikołów - 180,- zł
  • Katowice - 200,- zł 
  • Warszawa - 200,- zł
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria