QualityAustria

Auditor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015


Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015


CEL SZKOLENIA

Podczas nastawionego na praktykę, dwudniowego szkolenia (16 godzin) nabędziesz konkretną wiedzę na temat metodyki pracy auditora, a także zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie. Nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację oraz poznasz zasady efektywnej  komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów. Dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015 i ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.

KOMU UDZIAŁ W SZKOLENIU MOŻE SIĘ PRZYDAĆ:

 • Osobom, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osobom mającym 2-3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Tym, którzy posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001 i chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod jej wdrażania w organizacji
 • Pełnomocnikom SZJ ISO 9001 odpowiedzialnym za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie ze znowelizowaną normą, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością
 • Konsultantom i doradcom chcącym poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanej normy ISO 9001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie jej wdrażania w organizacji

 

Dlaczego osoby, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 powinny wziąć udział w tym szkoleniu?

Dzięki zapoznaniu się z metodologią oraz konkretnymi narzędziami niezbędnymi w pracy auditora będą potrafiły samodzielnie i skutecznie przeprowadzać audity wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w ich organizacji. Będą mogły pogłębić wiedzę na temat normy ISO 9001:2015 oraz zweryfikować poprawność swojej interpretacji wymagań w niej zawartych. Zapoznają się również ze sprawdzonymi w praktyce sposobami przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania raportów będących ich efektem. Dodatkowo poszerzą swoje umiejętności i kompetencje w sferze komunikacji z klientami oraz auditorami w zespole, a także dowiedzą się, jak należy inicjować/oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Wstępny test wiedzy jako punkt wyjścia do dyskusji (20 pytań jednokrotnego wyboru)

Na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem testu prowadzący ma możliwość adaptacji programu szkoleniowego w taki sposób, aby uczestnik szkolenia uzyskał maksimum korzyści dla siebie.

Istotnym jest, aby na początku „skalibrować” podejście do zarządzania jakością. W krótkim czasie podyskutujemy o podstawach i zasadach zarządzania jakością. Dyskusja na temat ewolucji podejścia pozwoli Ci uzmysłowić sobie trendy w zarządzaniu jakością oraz idące za tym zobowiązania i odpowiedzialność dla organizacji.

2. Wprowadzenie do zarządzania jakością

a) Zasady zarządzania jakością

b) Ewolucja podejścia

 

3. Podstawowe wymagania ISO 9001:2015

a) Kontekst i podstawy zarządzania ryzykiem

b) Zarządzanie udokumentowanymi informacjami

c) Podejście procesowe

d) Wiedza, kompetencje, świadomość personelu

e) Produkcja i dostarczanie usług w zgodności z wymaganiami

f) Ocena zgodności, skuteczności, monitorowanie i pomiary procesów

Część szkolenia poświęcona omówieniu głównych zasad zarządzania jakością i wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015, która zostanie wykorzystana w jego dalszej części. Dzięki temu łatwiej Ci będzie znajdować dowody zgodności i niezgodności względem wymagań standardu odniesienia. Pozwoli Ci to również ukierunkować się na zagadnienia związane ze skutecznością i efektywnością działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne zawarte w normie ISO 19011 dają nam podstawę do omówienia roli auditora wraz z jego cechami, rozwojem kompetencji oraz oceną. Jako auditor nieraz będziesz wracał do tego dokumentu, więc omówimy  jego założenia i poddamy dyskusji rozwiązania, które proponuje.    

                                                                           

4. Wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2012 poszerzone o  zmiany wynikające z nowej edycji normy ISO 19011:2018

a) Zarządzanie programem auditów

b) Odpowiedzialność auditora

c) Cechy osobiste auditora

d) Kompetencje aduitora

e) Oparte na ryzyku podejście do zasad auditu

f) Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem auditów

g) Rozszerzenia wytycznych w zakresie planowania auditu

h) Rozszerzenia ogólnych wymagań kompetencyjnych dla auditorów

i) Ukierunkowanie na proces

j) Rozszerzenie załącznika do normy o wtyczne dotyczące zagadnień kontekstu organizacji i przywództwa.

5. Przygotowanie i planowanie auditu

a) Wykonalność auditu

b) Dokumenty niezbędne auditorowi do tego, aby przeprowadzić audit w sposób właściwy (plan, listy kontrolne)

Etap planowania jest jednym z najważniejszych na drodze do osiągnięcia przez auditora postawionych celów auditu.  Opiera się na kilku podstawowych zasadach. Omówimy ich istotne elementy, które mogą w przyszłości wpływać na Twoje zorganizowanie jako auditora. Poznasz również sprawdzone praktyki stosowania list kontrolnych, które wpłyną na wzrost skuteczności i pozwolą kontrolować cały proces auditu.

Zarządzanie zespołem auditorów należy do zadań auditora wiodącego. Podczas szkolenia poznasz zasady doboru zespołu auditowego, role w zespole, czynniki, które mogą zagrozić realizacji celu auditu oraz dowiesz się, jakie metody pracy z zespołem najlepiej wykorzystywać w praktyce.

6. Zespół auditorów

a) Zasady doboru zespołu auditowego

b) Praca z zespołem auditorów

7. Komunikacja i techniki pozyskiwania informacji w trakcie auditu 

Dobry warsztat i duże doświadczenie auditora w zakresie przeprowadzania auditów są wyznacznikami jego fachowości. Dzięki dyskusji i analizie przypadku poznasz skuteczne metody pozwalające na pozyskiwanie informacji, otrzymasz odpowiedź na pytanie, jak wpływać na rozmówcę i jak prowadzić rozmowy, by osiągnąć cel auditu.

Czyli: „Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz”. Skuteczne przeprowadzenie spotkania otwierającego ma diametralny wpływ na pozostałe działania auditowe.

8. Przeprowadzenie spotkania otwierającego

9. Dokumentowanie działań auditowych

a) Dowody z auditu i ich ocena

b) Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia

Rzetelność w ocenie faktów, wyznaczanie punktów odniesienia w normach, formułowanie zgodności i niezgodności to umiejętności, które zdobędziesz dzięki szczegółowemu omówieniu założeń i przeanalizowaniu różnych przykładów, a także dzięki proponowanym przez nas warsztatom.

Raport z auditu to dokument podsumowujący Twoją pracę jako auditora. Istotnym jest, aby odnosił się on przede wszystkim do celu, jaki postawił przed Tobą Klient oraz by uwzględniał wszystkie ważne spostrzeżenia, opisy zgodności/ niezgodności i zawierał dowody z auditu.

10. Formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu 

11. Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit 

Podczas spotkania zamykającego audit  Twoją rolą jako lidera zespołu jest uzyskanie pełnego zrozumienia ze strony Klienta oraz poszczególnych osób odpowiedzialnych za obszary auditowane.

Bardzo istotną funkcją auditu jest wpływ na doskonalenie systemu zarządzania. Realizując ją, kształtujemy m.in. kulturę zarządzania jakością, spełniamy rolę edukacyjną i budujemy własny ekspercki wizerunek. Podczas szkolenia porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy te cele osiągnąć.

12. Dobre praktyki auditowe

 

13. Studium przypadku

14. Analiza przykładowej dokumentacji auditowej

15. Ćwiczenia realizowane na poszczególnych etapach szkolenia

W trakcie całego szkolenia będziemy się opierać na studium przypadku. Umożliwi Ci to uczenie się „na błędach” innych. Ta komfortowa sytuacja zapewni Ci szybsze przyswojenie dobrych praktyk i skróci czas zdobywania doświadczenia. Ćwiczenia wplecione w program szkolenia i przytaczane przykłady zastosowań dokumentacji auditowej również wpłyną na efektywność szkolenia i Twoją z niego satysfakcję. Jak się przekonasz, stawiamy na praktyczność szkoleń,  dlatego w przeważającej ich części  prowadzimy je w formie warsztatów

Wyniki testu to przede wszystkim informacja dla Ciebie. Dowiesz się, jakie są Twoje mocne strony i w jaki sposób, dzięki przekazanej wiedzy i ćwiczeniom, mogłeś je rozwinąć. Uświadomisz sobie również, jakie obszary wymagają jeszcze udoskonalenia. Dla nas wyniki testu są informacją, w jakim stopniu każdy z uczestników szkolenia przyswoił określoną wiedzę i poszerzył umiejętności.

16. Końcowy test wiedzy

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Audytora Systemu Zarządzania Jakością”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

Warto przeczytać:
Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria