QualityAustria

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001:2018)


Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001:2018)


 

CEL SZKOLENIA

Celem edukacyjnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 50001 i możliwościami praktycznego zastosowania tych wymagań podczas auditów wewnętrznych

Cel biznesowy szkolenia to skuteczne przeprowadzenie auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią i wykorzystanie wniosków z auditów jako podstawy do doskonalenia.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Kandydaci na auditorów
 • Osoby, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osoby mające 2-3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jenergią, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Pełnomocnicy SZE ISO 50001 odpowiedzialni za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie ze znowelizowaną normą, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerowie, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania energią
 • Konsultanci i doradcy chcący poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanej normy ISO 50001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie jej wdrażania w organizacji

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1:

Kontekst organizacji w odniesieniu do zarządzania energią:

 • Wymagania prawne UE i polskie dotyczące zarządzania energią
 • Zainteresowane strony
 • Zakres i granice systemu zarządzania energią

Odniesienie do wymagań ISO 19011 – planowanie auditów wewnętrznych

Warsztat – potwierdzenie spełniania wymagań. Źródła informacji dla auditora, dokumentowanie dowodów z auditu (wymagania ISO 19011)

Ocena użytkowania i zużycia energii – wymagania ISO 50001:

 • Audyt energetyczny
 • Przegląd energetyczny
 • Ocena efektywności energetycznej

Planowanie działań w zakresie zarządzania energią w oparciu o wymagania PN-EN ISO 50001:

 • Działania w odniesieniu do ryzyk i szans
 • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
 • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Cele i zadania związane z zarządzaniem energią.

Planowanie oceny efektów podjętych działań.

Warsztat – potwierdzenie spełniania wymagań. Źródła informacji dla auditora, dokumentowanie dowodów z auditu (wymagania ISO 19011).

Planowanie i realizacja procesów związanych z zarządzaniem energią:

 • Procesy biznesowe
 • Projektowanie i planowanie nowych rozwiązań zakupy

Monitorowanie i pomiary.

Ocena osiąganych wyników

Warsztat – potwierdzenie spełniania wymagań. Źródła informacji dla auditora, dokumentowanie dowodów z auditu (wymagania ISO 19011).

Ocena wyników:

 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
 • audity wewnętrzne
 • przegląd systemu zarządzania

Doskonalenie:

 • stwierdzanie niezgodności
 • analiza przyczyn i planowanie działań korygujących
 • weryfikacja wyników
 • działania związane z doskonaleniem

Integracja z innymi systemami zarządzania i procesami biznesowymi firmy.

Zlecanie nadzoru nad procesami, outsourcing w zarządzaniu energią.

 

Dzień 2:

Działania wspierające zarządzanie energią:

 • Zasoby
 • Kompetencje
 • Świadomość
 • Komunikacja
 • Dokumentowanie informacji

Kompetencje i ocena auditorów wg ISO 19011

Warsztat – potwierdzenie spełniania wymagań. Źródła informacji dla auditora, dokumentowanie dowodów z auditu (wymagania ISO 19011).

Ocena wyników. Doskonalenie. Ćwiczenie praktyczne – dowody z auditu, opracowanie i ocena wyników auditów

Zasady auditowania szj wg ISO 19011. Formułowanie niezgodności.

Zasady auditowania szj wg ISO 19011.

Raport z auditu i działania poauditowe

Egzamin końcowy

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: uzyskanie wiedzy na temat audytowania systemu zarządzania energią w organizacji oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności przydatnych dla auditorów wewnętrznych.

Efekty uczenia się/ kształcenia: zastosowanie wymagań ISO 50001 i ISO 19011 w praktyce. Planowanie i realizacja auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (16 godzin)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikaty "Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018"

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria