QualityAustria

Formularz - Szkolenia

Formularz Szkolenia


Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
Rozpoczęcie szkolenia: 2019-05-23 23 - 24 maja 2019 r. (16 godzin/2 dni) Katowice/Mikołów 1200.00,-,-
1. Dane zgłaszającego ( dane do faktury)
2. Dane uczestników
Imię i nazwiskoStanowisko w organizacjiAdres emailTelefon kontaktowy

Przesyłając niniejszy formularz zgadzam się na wykorzystanie przez Quality Austria – Polska Sp. z o. o. moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych z organizacją spotkania, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i na przekazywanie danych uczestnika firmom biorącym udział w opracowaniu programu szkoleniowego. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

5.1 Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty za szkolenie na konto 38 1050 1399 1000 0090 3008 1898
5.2 Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie. Brak wpłaty w wymagalnym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.
5.3 Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniu poprzez złożenie w Quality Austria – Polska Sp. z o. o. pisemnej rezygnacji najpóźniej 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia.
5.4 Rezygnującemu przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie. 5.5 Złożenie rezygnacji w terminie późniejszym niż ww. lub nie stawienie się uczestnika na szkolenie nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
5.6 Quality Austria – Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu – o czym osoba zgłoszona zostanie poinformowana najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
5.7 W przypadku odwołania szkolenia przez Quality Austria – Polska Sp. z o. o. decyzją zgłoszonego zostanie zwrócona cala wpłacona kwota lub zaliczona jako wpłata na szkolenie w innym uzgodnionym obopólnie terminie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Austria – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-100). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest realizacja szkolenia na które się zapisujesz.Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za realizowane usługi,w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów,obsługi zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych z wykorzystaniem formularzy w witrynie qualityaustria.com.pl, przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych. Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Quality Austria-Polska Sp. z o.o. może być jednostka certyfikacyjna Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH z Siedzibą w Wiedniu w Austrii,trenerzy i auditorzy związani z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria,podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz się zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),żądania ograniczenia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@qualityaustria.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 226 60 07.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria