QualityAustria

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania


"Nie ryzykuj! Zabezpiecz swój biznes"

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu Zarządzania Ryzykiem oraz Zarządzania Ciągłością Działania.

Poniżej staraliśmy się w zwięzłej formie przybliżyć oba systemy oparte na normach ISO 31000 oraz ISO 22301. Jednakże jest to jedynie ogólna charakterystyka każdego z nich. Więcej informacji na temat niniejszych systemów można znaleźć klikając w poszczególne zakładki po prawej stronie.

Zachęcamy również do zaznajomienia się z pozostałymi systemami (z tematyki ryzyka i ciągłości działania), w zakresie których certyfikujemy.

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 

Najważniejszym z  wyzwań każdej organizacji jest wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem oraz skuteczne zapobieganie zagrożeniom.

 

Ryzyko jest to prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia mogącego mieć negatywny wpływ na realizację ustalonych przez organizację celów.  Wobec tego tak ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało na uwadze podejmowanie wszelkich kroków związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem wystąpienia ryzyka. Jednak żeby podjąć się tego zadania, organizacja powinna posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną w kwestii tego, jak zarządzać ryzykiem. A mianowicie:

  • jak zidentyfikować i przewidzieć wszelkie zdarzenia, które potencjalnie  mogą być niebezpieczne dla przedsiębiorstwa,
  • jakie podjąć działania z już zidentyfikowanym ryzykiem,
  • w jaki sposób realizować własne cele przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu ryzyka.

 

 Niewątpliwie potrzebna okaże się norma ISO 31000:2009 (polski odpowiednik to PN-ISO 31000:2012), która została stworzona po to, aby:

  • móc wpływać na ograniczenia skutków związanych z możliwością wystąpienia zagrożeń lub ryzyka,
  • usprawnić procesy dotyczące zarządzania ryzykiem.

 

Zarządzanie ryzykiem nie odnosi się jedynie do konkretnej grupy odbiorców, ale do wszystkich organizacji niezależnie od tego czy są duże czy mała, prywatna czy państwowa, czy może należą do instytucji o charakterze społecznym.

Zakres zarządzania ryzykiem obejmuje zarówno całą organizację jak i jej konkretne działania oraz projekty, które związane są z różnymi obszarami i poziomami w firmie.

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

 

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) oparte jest na międzynarodowej normie ISO 22301. Norma ta, znalazła zastosowanie w organizacjach w dziedzinie zarządzania ciągłością działania w odniesieniu do wewnętrznych oraz zewnętrznych zagrożeń.

Każda firma powinna zadbać o odpowiednie zbudowanie, a następnie utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Przyjęta przez organizację polityka ciągłości działania jest zależna od: efektywnego wdrożenia , utrzymania, przeglądania , aż w końcu uaktualniania niniejszego systemu. Ważne jest też, aby funkcjonująca polityka ciągłości działania była dostępna dla wszystkich upoważnionych do tego osób. W związku z tym należy ją udokumentować, a następnie zatwierdzić przez zarząd i opublikować.

Obowiązkiem organizacji jest również utrzymanie jakości wdrożonego systemu. Dlatego musi ona systematycznie sprawdzać i doskonalić system zarządzania ciągłością działania. W tym celu należy:

  • regularnie sprawdzać oraz kontrolować plan ciągłości działania,
  • reagować na zmiany zachodzące w firmie i poza nią,
  • uwzględniać zachodzące zmiany podczas dokonywania bieżących aktualizacji systemu.

 

W powyższych działaniach pomocne mogą okazać się audity oraz szkolenia z zakresu zarządzania ciągłością działania i nie tylko.

 

Więcej na temat zarządzania ryzykiem (ISO 31000) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) dowiesz się wchodząc w zakładki poszczególnych systemów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez Nas usługami w zakresie auditów m.in. na zgodność z normami: ISO 31001 oraz ISO 22301.

 

 

 Zapraszamy do współpracy!

Katalog Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłością Działania
 

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Austria – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-100).
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest realizacja szkolenia na które się zapisujesz.Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za realizowane usługi,w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów,obsługi zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych z wykorzystaniem formularzy w witrynie qualityaustria.com.pl, przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Quality Austria-Polska Sp. z o.o. może być jednostka certyfikacyjna Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH z Siedzibą w Wiedniu w Austrii,trenerzy i auditorzy związani z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria,podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz się zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),żądania ograniczenia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@qualityaustria.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 226 60 07.
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria