QualityAustria

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego

„Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”

 

Florian Plit

PO CO WDRAŻAĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Zazwyczaj organizacje decydują się na certyfikację systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 wówczas, gdy chcą:

 • Potwierdzić spełnianie wymagań międzynarodowego standardu w zakresie zarzadzania środowiskowego,
 • Wykazać włączenie zagadnień środowiskowych w prowadzone procesy biznesowe m.in. poprzez:
  • Deklarację polityki środowiskowej,
  • Planowanie działań z uwzględnieniem wpływu na środowisko i związanym z nimi ryzykiem,
  • Uwzględnianie wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron (np.: Klientów, kontrahentów, dostawców),
 • Potwierdzić wagę prowadzonych działań na rzecz środowiska.
 • Być postrzegane jako organizacje na wysokim poziomie świadomości i kultury zarządzania. Dla której nie tylko istotne jest podejście biznesowe, ale również troska o oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko.

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU - WYMAGANIA

Uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 14001 jest potwierdzeniem spełniania wymagań zawartych w normie. Jednym z istotnych zagadnień poddawanych weryfikacji jest spełnianie wymagań prawnych i innych wymagań zainteresowanych stron z otoczenia biznesowego firmy. Korzyścią wynikającą z tych działań jest systemowe uporządkowanie podejścia do obowiązujących firmę wymagań oraz sprecyzowanie odpowiedzialności za ich spełnianie w ramach bieżącej realizacji procesów biznesowych.

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego potwierdza również, że firma stale planuje i podejmuje działania związane z monitorowaniem wpływu na środowisko, ograniczaniem niekorzystnych oddziaływań i wzmacnianiem pozytywnych relacji ze środowiskiem. Działania te są obiektywnie weryfikowane podczas wizyt auditorów.

 

ETAPY CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

1. Audit wstępny – jest wyborem opcjonalnym. Tego typu audit umożliwia wskazanie niezgodności względem wymagań normy lub niedociągnięcia, które będzie można poprawić jeszcze przed rozpoczęciem właściwego auditu certyfikującego. Ma to istotne znaczenie również ze względu na koszty, gdyż wskazanie niezgodności w wyniku auditu wstępnego nie niesie żadnych konsekwencji. Natomiast gdyby taka sytuacja miała miejsce podczas auditu certyfikacyjnego, niezgodności mogą skutkować warunkowym przyznaniem certyfikatu (trzeba usunąć niezgodności) lub odmową jego wydania, w konsekwencji czego organizacja musi proces certyfikacji powtórzyć.

2. Audit certyfikacyjny  - przeprowadzany na zgodność z ISO 14001 składa się z dwóch etapów:

 • Stage 1 – podczas którego cała dokumentacja organizacji jest poddawana przeglądowi i analizie, a następnie dokonywana jest ocena ich zgodności z wymaganiami normy;
 • Stage 2 – weryfikacja wdrażanego systemu w praktyce poprzez wizytę auditora w organizacji ubiegającej się o certyfikat, podczas której m.in.: odbywają się rozmowy z pracownikami, dokonywana jest obserwacja przebiegu poszczególnych procesów i weryfikowane są udokumentowane informacje.

3. Audity nadzorcze – odbywają się cyklicznie (zazwyczaj 1 raz do roku), jest to okresowe sprawdzanie utrzymania  oraz doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem.

4. Audit ponownej certyfikacji (recertyfikacja) – dokonywany jest w celu przedłużenia ważności certyfikatu, gdyż jest on przyznawany na okres 3 lat.

ORGANIZACJA MAJĄCA CERTYFIKAT W OCZACH OTOCZENIE ZEWNĘTRZNEGO

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego oraz posiadanie przez organizacje certyfikatu z tego zakresu sprawia, że jest ona postrzegana przez otoczenie jako organizacja:

 • Społecznie odpowiedzialna, prowadząca działalność w sposób przyjazny dla środowiska,
 • Realizująca na poziomie strategicznym:
  • Cele związane z ograniczaniem szkodliwego wpływu na środowisko,
  • działania zmierzające do ciągłej poprawy wyników w odniesieniu do ochrony środowiska,
  • podnoszenie świadomości w odniesieniu do zagadnień środowiskowych osób pracujących dla i w imieniu firmy ,
 • świadoma wpływu swoich działań i produktów na środowisko, czynnie współpracująca z zainteresowanymi stronami w zakresie działań proekologicznych.

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria