QualityAustria

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością

Informacje ogólne o certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) jest potwierdzeniem, że dana organizacja spełnia wymagania oraz stosuje zasady zawarte w normie. Firma poświadcza tym samym, iż jest ukierunkowana na zarządzanie jakością  niezależnie od tego czy działa w otoczeniu lokalnym czy międzynarodowym. Obecnie coraz częściej posiadanie akredytowanego certyfikatu stanowi ważne kryterium  w procesach przetargowych oraz jest istotnym narzędziem wykorzystywanym w celach marketingowych. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością to jednak przede wszystkim dbałość o jakość produktów i usług, co w długofalowej konsekwencji przekłada się na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych.

„Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.”

Lao Tsu - „Złota Księga”

Proces certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Przygotowania związane z procesem certyfikacji systemu zarządzania jakością (wg normy ISO 9001) czasami mogą trwać bardzo długo (nawet do kilku lat). Ważne jest tutaj, aby przyjąć odpowiedni model doskonalenia zarządzania. Całkowity przebieg dokumentowania oraz wdrażania systemu składa się z czterech głównych etapów:

     1. identyfikacja i analiza stanu obecnego,

     2. zaplanowanie (prawidłowo przeprowadzony etap może przesądzić o tym, czy wprowadzenie systemu zarządzania jakością
          odniesie sukces),

     3. wdrożenie systemu,

     4. utrzymanie i doskonalenie.

Bardzo ważne jest, aby został stworzony szczegółowy harmonogram wdrażania systemu  zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, gdyż odgrywa on kluczową rolę w sprawnym przebiegu całego procesu.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w 8 krokach:

Krok 1:

Podjęcie decyzji w kwestii poddania się procesowi certyfikacji.

Większość firm na pewnym etapie rozwoju potrzebuje spójnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem opartego o efektywne zasady. Takim rozwiązaniem, może być System Zarządzania Jakością.

Krok 2:

Przygotowania związane z wdrożeniem wymagań  systemu zarządzania
(tj. systemu zarządzania jakością,  bezpieczeństwem, środowiskiem itp.)
 

Etap ten można podzielić na dwie części:

     1.analiza obecnego systemy zarządzania,

     2.porównanie tego systemu z wymaganiami jakie są określone w normie ISO.

Po etapie analizy i porównania obecnego stanu i wymagań normy ISO, firma powinna zaplanować i wprowadzić niezbędne zmiany w procesach.

Krok 3:

Wybór właściwej jednostki certyfikującej ISO 9001

Wbrew pozorom jest, to jeden z krytycznych aspektów, które decydują o dalszym rozwoju firmy i jakości doskonalenia systemu zarządzania jakością. Jednostka Certyfikacyjna powinna być partnerem, który wspiera organizację w rozwoju i doskonaleniu Systemu. Ważnym zagadnieniem na tym etapie jest również wybór jednostki akredytowanej. To znaczy posiadającej uprawnienia do oceny zgodności systemów zarządzania. Certyfikaty wydawane przez podmioty nie posiadające akredytacji niejednokrotnie nie są uznawanymi dokumentami.

Krok 4:

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego

Może być realizowany przez odpowiednio przeszkolone i kompetentne osoby, lub przez zewnętrzną firmę konsultingową.  

Krok 5:

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Dokonanie wszelkich formalności (podpisanie umowy) między organizacją poddającą się certyfikacji, a firmą certyfikującą. Ustalenie terminarza zadań.

Krok 6:

Przeprowadzenie auditu wstępnego

Przed auditem certyfikującym organizacja może (ale nie musi) zdecydować się na audit wstępny. Warto skorzystać z tej możliwości, ponieważ pomaga ona wykryć wcześniej niezidentyfikowane braki, niedociągnięcia, które będzie można poprawić jeszcze przed rozpoczęciem właściwego auditu certyfikującego – co najzwyczajniej jest bardziej ekonomiczne.

Krok 7:

Przeprowadzenie auditu certyfikującego.

W wyniku którego jest potwierdzana zgodność postępowania względem wymagań, aczkolwiek w trakcie auditu mogą zostać zidentyfikowane również niezgodności. W takim przypadku organizacja jest zobowiązana do usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości w ustalonym czasie.

Krok 8:

Organizacja otrzymuje certyfikat na zgodność z odpowiednią normą ISO.

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Austria – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-100).
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest realizacja szkolenia na które się zapisujesz.Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za realizowane usługi,w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów,obsługi zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych z wykorzystaniem formularzy w witrynie qualityaustria.com.pl, przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Quality Austria-Polska Sp. z o.o. może być jednostka certyfikacyjna Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH z Siedzibą w Wiedniu w Austrii,trenerzy i auditorzy związani z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria,podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz się zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),żądania ograniczenia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@qualityaustria.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 226 60 07.
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria