QualityAustria

Konstrukcje stalowe i aluminiowe

Konstrukcje stalowe i aluminiowe

Certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych


 

Konstrukcje stalowe i aluminiowe a rozporządzenia 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę 89/106/EWG. Warunkiem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczania tych wyrobów znakiem CE jest spełnienie Rozporządzenia 305/2011/WE.

Z niniejszym Rozporządzeniem powiązana jest norma EN 1090 – oznacza to, że spełnienie jej wymagań jest równoznaczne ze spełnieniem odpowiednich wymagań Rozporządzeń dotyczących konstrukcji.

 

 

Konstrukcje stalowe i aluminiowe a norma EN 1090

Norma EN 1090 – „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” stanowi zbiór pięciu norm określających wymagania skierowane do wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych. W skład wchodzą następujące normy:

  • EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”,
  • EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”,
  • EN 1090-3: „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”,
  • EN 1090-4: „Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian
  • EN 1090-5: „Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian”.

 

Do najważniejszych zadań EN 1090 należy nakładanie producentom obowiązku znakowania swoich wyrobów znakiem zgodności CE. Jest to obowiązek dotyczący wszystkich producentów wytwarzających metalowe elementy konstrukcyjne, które:

  • wykorzystywane są w konstrukcjach stalowych, aluminiowych, zespolonych stalowo-betonowych oraz
  • wprowadzane są na rynek Unii Europejskiej.

 

Warunkami do uzyskania znaku CE są wymagania jakie musi spełnić producent. Należą do nich:

  • przeprowadzenie obowiązkowej kontroli, czy dany produkt spełnia wymagania normy EN 1090-1 (tzw. ocena zgodności),
  • posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Producent ma możliwość zwrócenia się do Jednostki Certyfikującej, która po przeprowadzeniu  inspekcji może wydać odpowiedni certyfikat na zgodność z normą EN 1090. 

 

 

Napisz lub zadzwoń: 

Dyrektor ds.Rozwoju i Certyfikacji
Michał Kubista
t
el. +48 516 687 768
Email: michal.kubista@qualityaustria.com.pl

 

Zapraszamy do współpracy!

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Austria – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-100).
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest realizacja szkolenia na które się zapisujesz.Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za realizowane usługi,w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów,obsługi zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych z wykorzystaniem formularzy w witrynie qualityaustria.com.pl, przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Quality Austria-Polska Sp. z o.o. może być jednostka certyfikacyjna Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH z Siedzibą w Wiedniu w Austrii,trenerzy i auditorzy związani z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria,podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz się zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),żądania ograniczenia przetwarzania danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@qualityaustria.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 226 60 07.
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria