QualityAustria

Konstrukcje stalowe i aluminiowe

Konstrukcje stalowe i aluminiowe

Certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę 89/106/EWG. Warunkiem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczania tych wyrobów znakiem CE jest spełnienie Rozporządzenia 305/2011/WE, co w przypadku konstrukcji stalowych i aluminiowych  oznacza, że należy:

  • spełnić wymagania normy EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
  • spełnić wymagania dotyczące wyrobu:
    • określone w normie EN 1090-2  i / lub  EN 1090-3,
    • określone w innych zharmonizowanych normach przedmiotowych,
    • wymagania europejskich dokumentów oceny, jeśli dotyczy,
  • wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP),
  • poddać się inspekcjom Jednostki Certyfikującej.

1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

Zapraszamy do współpracy!

 

Informacje ogólne

Norma EN 1090 jest zharmonizowana z Rozporządzeniem 305/2011/WE (oraz z poprzednią Dyrektywą budowlaną), co oznacza, że spełnienie jej wymagań jest równoznaczne ze spełnieniem odpowiednich wymagań Rozporządzenia dotyczących konstrukcji. Norma EN 1090 uszczegóławia i precyzuje wymagania Rozporządzenia w odniesieniu do konstrukcji a także odwołuje się do innych norm technicznych, w tym zharmonizowanych, wskazując w ten sposób zbiór wymagań, jakie należy spełnić. Producent ma możliwość zwrócenia się do Jednostki Certyfikującej, która po przeprowadzeniu  inspekcji może wydać odpowiedni certyfikat na zgodność z normą EN 1090. 

Certyfikacja z qualityaustria
– TO PROSTE!

zadzwonimy do Ciebie

- ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA
- POWIEMY CI JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
- DOBIERZEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE- BEZ SPAMU
- BEZ REKLAM
- BEZ MAILINGU
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria