QualityAustria

Standard ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego


Standard ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego


Karta katalogowa ISO 14001

PODSTAWA CERTYFIKACJI

ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania.

ZAKRES

System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

Quality Austria GmbH posiada akredytację dla certyfikacji organizacji wg normy ISO 14001, udzieloną na podstawie Rozporządzenia nr 182 Ministerstwa Gospodarki Austrii, co zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 4 maja 2006. Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021.

Certyfikacja ISO 9001:2015

 KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 14001,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ISO 14001 określa 5 elementów dla certyfikacji, z których każdy przedstawia kolejne konkretne wymagania:

1. Polityka środowiskowa

 • zobowiązanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne na najwyższych szczeblach organizacji
 • ustalenie ogólnych celów środowiskowych i konkretnych działań
 • zobowiązanie się do ciągłego doskonalenia, zapobiegania zanieczyszczeniom i działania w zgodności z przepisami i regulacjami prawnymi
 • zdefiniowanie misji

2. Planowanie

 • przeprowadzenie analizy funkcjonowania organizacji
 • definiowanie celów środowiskowych i programów
 • rozpoznawanie krytycznych procesów biznesowych i określenia środków poprawy ISO 14001

3. Wdrażanie i funkcjonowanie

 • określenie odpowiednich struktur i organizacji pracy
 • przydzielenie i udokumentowanie odpowiedzialności i uprawnień
 • wymagania dotyczące szkoleń
 • dokumentowanie
 • plan działania na wypadek sytuacji awaryjnych
 • komunikacja wewnętrzna w kwestiach ochrony środowiska

4. Kontrola

 • systematyczne monitorowanie i mierzenie środowiskowych wyników działań i procesów
 • dokumentowanie niezgodności
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • zapisy z działań środowiskowych
 • przeprowadzanie okresowych audytów systemu zarządzania środowiskowego przez niezależną jednostkę

5. Przegląd zarządzania

 • ocena i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
 • zobowiązanie się do stałej poprawy systemu zarządzania środowiskowego

MOTYWACJA I KORZYŚCI

Podstawowym celem zarządzania środowiskowego według ISO 14001 jest wytworzenie mechanizmów ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania jego degradacji zgodnie z wymogami prawnymi i społeczno-ekonomicznymi. Zarządzanie środowiskowe oferuje kompleksowe korzyści polegające na:

 • minimalizacji zagrożeń dla środowiska poprzez ocenę ryzyka wynikającego z procesów i ich wpływu na środowisko
 • bezpieczeństwie prawnym możliwym dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami
 • poprawie gotowości i sposobów reagowania w przypadku wystąpienia awarii
 • minimalizowaniu i zapobieganiu emisji do atmosfery i wytwarzania odpadów
 • identyfikacji problemów ochrony środowiska u źródła ich powstawania
 • zwiększeniu zaufania i akceptacji wśród pracowników, klientów oraz organów administracji
 • motywacji ludzi
 • redukcji kosztów przez możliwość oszczędzania zasobów i energii
 • zmniejszeniu ryzyka odpowiedzialności cywilnej najwyższego kierownictwa i osób zarządzających
 • stworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji

ISO 14001, podobnie jak ISO 9001 zakłada , że procesy mogą być sterowane poprzez funkcjonujący system zarządzania. Oba standardy bazują na już funkcjonujących systemach zarządzania i jedynie określają dodatkowe specyficzne wymagania. Tak więc istniejący system zarządzania może służyć jako podstawa systemu zarządzania środowiskowego.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • złożoność środowiskowa (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.

Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje,

 • certyfikat systemu zarządzania środowiskowego wg standardu ISO 14001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
 • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 

ISO 14001
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria