QualityAustria

SCC


Karta katalogowa SCC

PODSTAWA CERTYFIKACJI

SCC - Międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy dla dostawców usług.

ZAKRES

Standard SCC został opracowany w celu wprowadzenia wymogów nałożonych na wykonawców i podwykonawców, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Standard ma dwa poziomy (SCC * i SCC **), które różnią się kryteriami oceny, zakresem audytu oraz liczbą obowiązkowych pytań. SCC jest standardem ogólnym i może być zastosowane w różnych sektorach i branżach.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Quality Austria jest akredytowana do certyfiakcji zgodnie z SCC od 2009 roku.

KRYTERIA

W standardzie SCC kluczową kwestią systemu jest Checklista.
Obejmuje ona wszystkie wymagania w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Wykaz opiera się na dziesięciu głównych elementach i doskonale nadaje się do zarządzania ochroną środowiska pracy i ochroną zdrowia.

Pytania sformułowane w klauzulach są podzielone na "obowiązkowe pytania" i "dodatkowe pytania".
Wymagania stawiane przez obowiązkowe pytania muszą być całkowicie spełnione bez wyjątku. Co do wymagań stawianych przez dodatkowe pytania, musi zostać spełniona minimalna liczba punktów.

W zależności od wielkości firmy, są przyznawane certyfikaty SCC * i SCC **.
SCC * (ograniczony certyfikat) jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniajacych nie więcej niż 35 pracowników. W zakresie tego certyfikatu jest możliwe dokonanie oceny działalności w zakresie zarządzania ochroną pracy i zdrowia bezpośrednio na miejscu pracy.
SCC ** (certyfikat bez ograniczeń) przeznaczony jest dla firm posiadających więcej niż 35 pracowników. Jeśli zatrudniają podwykonawców dla służb technicznych, SCC ** będą stosowane niezależnie od liczby pracujących. W SCC **, ocena systemu na miejscu pracy uzupełniana jest również o przegląd systemu zarządzania bezpeizceństwem i zdrowiem personelu.

CZAS TRWANIA AUDITU

Kalkulacja czasu pracy na miejscu realizowana jest w oparciu o doumenty komitetu SCC - A-13.
Określono czynniki mające wpływ na ustalany czas auditu:

  • status i dojrzałość systemu,
  • ilosć pracowników w certyfikowanym obszarze.

Ponadto czas auditu na miejscu przewiduje również przeprowadzenie auditów w miejscach realizowania prac (projektów).

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • Audit na miejscu - w organizacji
  • Audit w miejscach realizowanych prac - projektów
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat SCC (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria