QualityAustria

PEFC CoC


Karta katalogowa PEFC CoC

PODSTAWA CERTYFIKACJI

PEFC CoC - Międzynarodowy standard dla systemu kontroli pochodzenia produktu.

ZAKRES

Standard PEFC CoC został opracowany w celu ustalenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się o certyfikat "Chain of Custody" (CoC), który umożliwia oznaczanie produktów certyfikowanych międzynarodowym znakiem towarowym PEFC jako świadectwa pochodzenia produktu z surowca uzyskanego z lasu posiadającego certyfikat.

AKREDYTACJA

qualityaustria jest jednostką akredytowaną przez Ministerstwa Gospodarki Austrii oraz posiada notyfikację PEFC Austria. W lipcu 2012 została również zawarta umowa notyfikacyjna z PEFC Polska.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat PEFC CoC winna wykazać się spełnieniem minimalnych wymagań dotyczących systemu zarządzania, które są spełnione w organizacjach, mających wdrożone systemy zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego.
Obejmują one podział odpowiedzialności, udokumentowane procedury postępowania oraz system przechowywania danych.

Organizacja musi także wykazać się zdolnością do zarządzania zasobami (ludzkimi, technicznymi), do identyfikacji pochodzenia certyfikowanych surowców oraz spełnienia wymagań dotyczacych łańcucha dostaw.
Organizacja powinna spełnić także wymagania dotyczące kwestii społecznych i BHP w zakresie łańcucha dostaw, co jest wydatnie ułatwione, jeżeli posiada wdrożony system OHSAS. Wymagana jest także procedura rozpatrywania skarg dotyczących łańcucha dostaw oraz procedura zarządzania podwykonawstwem.

W celu uniknięcia zastosowania surowców ze źródeł kontrowersyjnych należy wdrożyć system należytej staranności PEFC, polegający na żądaniu deklaracji od dostawców, ocenie ryzyka oraz zarządzaniu dostawami wysokiego ryzyka.
Przed poddaniem się certyfikacji wszystkie zakłady organizacji muszą zostać objęte programem auditów wewnętrznych. Spośród rodzajów certyfikatów można wyróżnić certyfikaty indywidualne, dla firm brokerskich, dla organizacji wielozakładowych lub grup producenckich oraz certyfikaty oparte na procentowej zasadzie składu surowca.

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas auditu jest uzależniony od złożoności geograficznej dostaw surowca, od stopnia złożoności technologicznej oraz dojrzałości systemu. Audit w 1 zakładzie trwa około 1 dnia roboczego.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

5 lat

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji III audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 36 miesiące od daty certyfikacji IV audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 48 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat PEFC CoC (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem).

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria