QualityAustria

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością


ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością


PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja od roku 1993.

Certyfikacja ISO 9001:2015

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 9001:2015

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 winna wykazać się

spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 9001,
brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu ISO 9001:2015 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

odpowiedzialność za produkt,
projektowanie,
„dojrzałość” systemu,
stan zatrudnienia,
systemy pracy zmianowej,
ilość lokalizacji poddanych auditowi,
charakterystyka procesów biznesowych.


Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI CERTYFIKACJI ISO 9001:2015

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.


ISO 9001:2015. Rewizja w prostych słowach. Ebok

 

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 9001:2015

1 faza auditu
2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

certyfikat systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem), certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 

ISO 9001:2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKŚCIĄ

 

Norma EN ISO 9001 (w Polsce PN-EN 9001) jest  międzynarodowym standardem należącym do rodziny serii norm ISO 9000, określającym wymagania dla Systemów Zarządzania jakością. Standard ten, znajduje zastosowanie w  każdej firmie (niezależnie od jej typu czy wielkości) chcącej dowieść, iż jest zdolna do:

 • Stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania:
  • klienta
  • mających zastosowanie wymagań prawnych
  • mających zastosowanie wymagań regulacyjnych
 • dążenia do zwiększenia stopnia zadowolenia klienta poprzez:
  •  zastosowanie systemu,
  • zastosowanie procesów doskonalenia systemu
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi

Standard ISO 9001 jest najpopularniejszym spośród wszystkich systemów. Na jego podstawie powstawały kolejne regulacje w postaci takich norm jak np. ISO 22000, ISO 31000, czy też specyfikacji technicznych jak ISO/TS 16949. Zgodność postępowania organizacji
z wymaganiami standardu i jego zastosowanie potwierdzane jest wydawanymi certyfikatami. O popularności opisywanego systemu świadczy ilość wydanych na całym świecie certyfikatów, która zdecydowanie przewyższa ilości  certyfikatów z innych rodzajów systemów zarządzania.

 

 POPULARNOŚĆ NORMY ISO 9001 I SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Istnieje wiele czynników, które wpływają na popularność normy ISO 9001 i systemu zarządzania. Jednym z nich jest ogólny charakter normy ISO 9001, który pozwala na wdrożenie wymagań zarówno w firmach produkcyjnych jak i innych wszelkiego rodzaju firmach usługowych (łącznie z publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, jednostkami samorządowymi itp.). Niezależnie od branży, każda z tych organizacji może wdrożyć „u siebie” wymagania zgodne z normą ISO 9001 i uzyskać certyfikat, który będzie stanowił dowód na zgodność z omawianym standardem. Ponadto system może zostać wdrożony w każdej firmie niezależnie od jej wielkości, kultury organizacyjnej, ilości oddziałów, złożoności czy sposobu zarządzania.

Innym czynnikiem jest ukierunkowanie organizacji na Klienta oraz uzyskanie jego satysfakcji i zadowolenia poprzez spełnienie jego wymagań. Firma z wdrożonymi wymaganiami normy ISO 9001 może poprzez certyfikat przedstawić fakt, iż ukierunkowanie na Klienta zostało zweryfikowane oraz ocenione przez niezależną osobę/jednostkę z wynikiem pozytywnym, co  potwierdza ten certyfikat.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA ISO 9001:2015

Poprzez wdrożenie systemu ISO 9001 organizacja może osiągnąć wiele korzyści, m.in.:

 • przystosowanie organizacji do zmian warunków rynkowych, usprawnienie działań oraz nieustanne doskonalenie firmy.
 • minimalizacja reklamacji oraz kosztów związanych z brakami występującymi wewnątrz organizacji;
 • poprawa jakości oferowanych usług i produkowanych wyrobów;
 • ustalenie uprawnień, odpowiedzialności oraz zadań;
 • usprawnienie przepływu informacji w firmie;
 • wzrost zaufania zarówno obecnych jak i przyszłych klientów oraz partnerów biznesowych firmy;
 • wzrost konkurencyjności firmy i składanych przez nią ofert – częstym wymogiem (chociażby w przetargach) jest posiadanie przez organizację certyfikatu ISO 9001;
 • poprawa wizerunku firmy na rynku – widzianej w otoczeniu zewnętrznym jako kwalifikowanego partnera handlowego, który funkcjonuje zgodnie z wytycznymi międzynarodowych standardów;
 • rozpoznanie i usprawnienie procesów zachodzących w firmie;
 • szansa na zdobycie środków z funduszy Unii Europejskiej.

Lista korzyści może być znacznie dłuższa. Wszystko zależy od organizacji i określonych przez nią celów jakie chce osiągnąć poprzez wdrożenie systemu ISO 9001. System Zarządzania Jakością jest bardzo elastyczny, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb i celów.

W Quality Austria-Polska staramy się, aby każdy nasz Klient, dla którego przeprowadzamy certyfikację Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001 osiągał z niego jak najwięcej korzyści. 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria