QualityAustria

ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Certyfikacja


ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

ISO 45001: 2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

SystemY Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, które chcą wdrożyć i utrzymywać system zarządzania w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacji zagrożeń i minimalizacji ryzyk.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja od roku 1993.

W zakresie ISO 45001 posiadamy akredytację od kwietnia 2018.

Certyfikacja ISO 9001:2015

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat ISO 45001:2018 winna wykazać się spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 45001, brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

Organizacja powinna zastosować poniższe wymagania:

 • określenie  kontekstu organizacji w związku z BHP i ochroną zdrowia
 • przeprowadzenie analizy ryzyk i szans
 • ustanowienie planu i ustalenie celów w celu poprawy wyników BHP i ochrony zdrowia w organizacji
 • integracja wymagań w procesach biznesowych
 • audyt wewnętrzny i okresowy przegląd zarządzania systemem

CZAS TRWANIA AUDITU CERTYFIKACYJNEGO ISO 45001:2018

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu ISO 45001:2018 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • aspekt złożoności działań organizacji oparty na kodach PKD / EA w odniesieniu do zagrożeń w BHP i ochrony zdrowia w organizacji
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia i jego struktura w odniesieniu do zagrożeń w BHP
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.


Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

1 faza auditu
2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ISO 45001

3 lata

ZASADY NADZORU ISO 45001

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikującą.
I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

certyfikat Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg standardu ISO 45001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem), certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45001:2018 - CERTYFIKACJA

 

Norma ISO 45001:2018 (w Polsce PN-ISO 45001:2018-06) jest  międzynarodowym standardem należącym do rodziny serii norm ISO 9000, określającym wymagania dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. System taki jest wdrażany w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i zdrowia zawodowego, rozpoznania ryzyka związanego z tym obszarem, eliminowania zagrożeń i wykorzystywania szans pojawiających się w tym obszarze oraz rozwiązywania niezgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zdrowiem zawodowym.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45001:2018

Organizacja wdrażająca system zgodny z ISO 45001:2018 może osiągnąć następujące korzyści:

 • Ciągłe doskonalenie wyników związanych z  bezpieczeństwem pracy i zdrowiem zawodowym poprzez stawianie sobie określonych celów i konsekwentnym ich osiąganiem
 • Spełnienie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i zdrowia zawodowego, a także spełnienie innych zobowiązań związanych z tym obszarem, zaciągniętych wobec np. pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, klientów, organizacji społecznych, związków zawodowych

 

ZASADY TRANSFORMACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY OPARTEGO NA OHSAS 18001:2007 I DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ ISO 45001:2018

Wprowadzono okres przejściowy (dostosowawczy), który jest czasem „koegzystencji” obu standardów, po upływie którego norma OHSAS 18001:2007 ostatecznie traci ważność. Okres ten trwać będzie do 11 marca 2021 roku. Po tej dacie wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z OHSAS 18001:2007 utracą ważność, nawet te wydane w okresie przejściowym.

W okresie pół roku przed upływem okresu przejściowego nie będą już prowadzone auditu nadzorcze na zgodność z OHSAS 18001:2007.

Zmiana podstawy certyfikacji z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 odbywa się na podstawie auditu recertyfikacji. Ponieważ musi to nastąpić przed upływem okresu przejściowego, w niektórych przypadkach będzie to „przyspieszona” recertyfikacja.

 

Artykuły na temat ISO 45001:

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria