QualityAustria

ISO 31000 - System zarządzania ryzykiem


Karta katalogowa ISO 31000

PODSTAWA CERTYFIKACJI

ISO 31000:2009 - Zarządzanie ryzykiem; zasady i wytyczne.

ZAKRES

Standard ISO 31000 podaje wytyczne opracowania systemu zarządzania ryzykiem dla organizacji o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

qualityaustria prowadzi proces certyfikacji zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w normie ISO 17021. Standard ISO 31000 nie znajduje się na liście standardów objętych procedurami akredytacyjnymi, ponieważ nie zawiera wymagań w sensie takim, jak np. norma ISO 9001.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna zademonstrować wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, opartym o wytyczne zawarte w ISO 31000. Ponadto auditor będzie szukał dowodów wystarczającego stopnia świadomości pracowników w obszarze zarządzania ryzykiem.
 

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas auditu jest uzależniony od liczby pracowników oraz stopnia złożoności w aspekcie ryzyka, które to kryterium rozpatrywane jest identycznie jak w przypadku systemu OHSAS 18001. W przypadku certyfikacji zintegrowanej, czas ten ulega redukcji od 10 do 30%.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

PRZEBIEG PROCESU

  • Przeprowadzenie auditu u klienta
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

CERTYFIKAT

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje certyfikat spełnienia wytycznych normy ISO 31000.

 

SZKOLENIA

Zaproszamy również na nasze szkolenie z ISO 31000

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria