QualityAustria

IFS Logistic


IFS Logistic


Karta katalogowa IFS Logistic

PODSTAWA CERTYFIKACJI

International Featured Standards: IFS Logistics, wersja 2.2

ZAKRES

Standard ma zastosowanie do podmiotów wykonujących operacje logistyczne takie jak: transport, załadunek i rozładunek, magazynowanie i dystrybucja. Przedmiotem tych operacji mogą być zarówno produkty żywnościowe, jak i inne.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada akredytację BMWA 02/2006 oraz certyfikuje z upoważnienia właściciela standardu, IFS Management GmbH.

KRYTERIA

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

  • udokumentowaną strukturą organizacyjną definiującą odpowiedzialność, uprawnienia i kwalifikacje,
  • udokumentowanymi procedurami działań,
  • procedurą postepowania z niezgodnościami i działań korygujących
  • systemem zapisów dokumentujących działania w obszarze jakości i bezpieczeństwa towaru.

CZAS TRWANIA AUDITU

Nie krótszy niż 8 godzin; uzależniony od wielkości firmy.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę. Ponadto podpisywany jest kontrakt ustalający warunki realizacji procesu certyfikacji i nadzoru.

PRZEBIEG PROCESU

  • Audit początkowy
  • Audit dodatkowy w sytuacji, gdy wyniki auditu (pierwszego lub odnawiającego) były niewystarczające do wydania certyfikatu (nie wcześniej niż 6 tygodni i nie później niż 6 miesięcy od poprzedniego auditu)
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

1 rok

ZASADY NADZORU

Częstotliwość kolejnych auditów wynosi 12 miesięcy licząc od daty pierwszego auditu. W specyficznych sytuacjach, gdy do zakresu certyfikacji mają być włączone nowe procesy, wówczas organizuje się dodatkowy audit rozszerzający, w trakcie okresu ważności certyfikatu.

CERTYFIKAT

W zależności od wyniku auditu, auditor przyznaje jedną z 4 możliwych ocen: A, B, C lub D. Ocena D nie upoważnia do uzyskania certyfikatu. Nie jest on również przyznawany w przypadku stwierdzenia niezgodności "KO" lub "Major". Auditor oblicza także wynik punktowy, który służy do określenia statusu zakładu tj. poziomu podstawowego lub wyższego.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria