QualityAustria

EN 1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych


EN 1090 certyfikacja systemu dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych


Karta katalogowa EN 1090

PODSTAWA CERTYFIKACJI EN 1090

EN 1090-1 jako norma zharmonizowana  określa wymagania dotyczące udokumentowania zgodności dla elementów nośnych  ze stali, aluminium i elementów zespolonych ze stali i betonu, wytwarzanych zarówno w produkcji seryjnej i nieseryjnej jak i również jako zestawy. Norma ta zobowiązuje producentów tych elementów do stosowania deklaracji zgodności oraz oznakowania CE dla produktów. 1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

ZAKRES

Obowiązek certyfikacji dotyczy wszystkich producentów, którzy wytwarzają elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium. W tym zakresie norma nakazuje obowiązkową certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli elementów systemu zarządzania jakością w firmie.

Wszystkie firmy zajmujące się produkcją konstrukcji stalowych i/lub aluminiowych podlegają wymaganiom określonym przez EN 1090. Konstrukcje te mogą być kompletnymi budynkami i budowlami lub pojedynczymi elementami zintegrowanymi w konstrukcje nośne wyższej rangi. Przepisy obejmują wszystkie obszary branży budowlanej, np.:

·         inżynierię lądową i wodną,

·         budownictwo przemysłowe,

·         budowę elektrowni,

·         budowę mostów,

·         budowę fasad,

·         budowę balustrad,

·         budowę rusztowań i platform.

AKREDYTACJA EN 1090

W zakresie EN 1090 qualityaustria prowadzi działania na podstawie akredytacji udzielonej przez BMWfj wprowadzonej jako notyfikowana jednostka na liście NANDO, zgodnie z zasadami europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych.

KRYTERIA EN 1090

Podstawą certyfikacji jest norma EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych konstrukcji, składająca się z następujących części:

·         Część 1: Wymagania dotyczące oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,

·         Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,

·         Część 3: Wymagania techniczne dla konstrukcji aluminiowych.

 

Każdy element konstrukcyjny powinien mieć przypisana klasę wykonania według EN 1090-2 lub EN 1090-3 (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4). Wybór klasy wykonania ma znaczący wpływ na przebieg procesu certyfikacji. W celu określenia klasy wykonania dla konstrukcji stalowych (zgodnie z EN 1090-2), należy określić następujące kategorie:

·         klasę konsekwencji,

·         kategorię użytkowania,

·         kategorię produkcji.

 

Organizacja chcąc uzyskać Certyfikat powinna wykazać się:

·         spełnieniem zasadniczych wymagań dla kontroli produkcji,

·         brakiem niezgodności z wymaganiami EN 1090. 

 

CZAS TRWANIA AUDITU EN 1090

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

·         odpowiedzialność za produkt, 

·         klasa wykonania,

·         projektowanie,

·         „dojrzałość” systemu,

·         stan zatrudnienia,

·         systemy pracy zmianowej,

·         ilość lokalizacji poddanych auditowi,

·         charakterystyka procesów biznesowych.

 

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI EN 1090

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę.

 

PRZEBIEG PROCESU

  1. Identyfikacja aktualnego stanu organizacji

Podczas wstępnego przeglądu poprzez audit określa się poziom spełnienia wymagań odnosząc się do wymagań umieszczonych w EN 1090. W trakcie przeglądu organizacji, otrzymuje ona wskazówki w zakresie dostosowań do wymagań normy.

  1. Inspekcja wstępna

Inspekcja wstępna ma na celu określenie na ile produkty i procesy są zgodne z wymaganiami normy EN 1090.  Polega na przeglądzie szczegółowym na miejscu i obejmuje w szczególności:

·         przegląd procesu wewnętrznej kontroli produkcji,

·         określenie skuteczności całego systemu w celu przygotowania pracowników we wszystkich obszarach i miejscach do auditu certyfikacyjnego,

·         selektywną ocenę na miejscu poszczególnych aspektów systemu i wdrożenia,

·         identyfikowanie niezgodności,

·         planowanie procesu auditu certyfikacyjnego.

Po pomyślnym zakończeniu inspekcji wstępnej, organizacja zostanie zakwalifikowana do inspekcji certyfikacyjnej.

  1. Inspekcja certyfikacyjna

Inspekcja certyfikacyjna będzie prowadzona w miejscu działalności organizacji (w tym u poddostawców) według planu auditu sporządzonego wspólnie z Jednostką Certyfikującą. Obejmuje wszystkie obszary działania organizacji, takie jak:

·         produkcję,

·         podwykonawstwo i instrukcje montażu,

·         ewentualnie projektowanie i wymiarowanie.

Obszary te będą sprawdzane ze szczególnym naciskiem na wewnętrzną kontrolę produkcji i utrzymanie ustalonych klas wykonania.

W przypadku zidentyfikowania niezgodności, organizacja będzie zobowiązana do zastosowania działań korygujących, których realizacja będzie monitorowana przez QAP. Możliwe jest także przeprowadzenie dodatkowych inspekcji na miejscu.

Po przeprowadzeniu auditu i potwierdzeniu zgodności z wymaganiami normy EN 1090, producent lub jego agent ustanowiony w Europejskim Obszarze Gospodarczym opracowuje i przechowuje deklarację zgodności uprawniającą go do stosowania oznakowania CE. 

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU EN 1090

Certyfikat jest ważny tak długo jak:

obowiązuje odpowiednia wersja normy EN 1090,
nie zmieniły się znacząco warunki produkcji i system ZKP,
przeprowadzane są wymagane inspekcje nadzoru.

 

ZASADY NADZORU EN 1090

Po przyznaniu Certyfikatu, Jednostka Certyfikująca ma obowiązek przeprowadzania auditów nadzorczych w odstępach czasu uzależnionych od wybranej klasy wykonania:

 

Klasy wykonania      Interwały między kontrolami ZKP po wstępnej  inspekcji (w latach)

EXC1 i EXC2            1 – 2 – 3 – 3

EXC3 i EXC4            1 – 1 – 2 – 3 – 3

 

 

 

CERTYFIKAT

Certyfikat wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą zawiera następujące informacje zgodne z Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta:

rodzaj materiału konstrukcyjnego (stal / aluminium),
klasę wykonania,
metodę deklaracji.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria