QualityAustria

BRC IoP


Karta katalogowa BRC IoP

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Globalna Norma dotycząca Opakowań i Materiałów Opakowaniowych BRC, wersja 5.

ZAKRES

Dotyczy producentów materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do pakowania produktów żywnościowych i konsumenckich.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada akredytację BMWA od lutego 2006 oraz certyfikuje z upoważnienia właściciela standardu, British Retail Consortium.

KRYTERIA

Audit musi zostać przeprowadzony w czasie, gdy odbywa się produkcja. Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się spełnieniem wszystkich wymagań standardu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności organizacja jest zobowiązana do ich usunięcia, znalezienia ich źródłowych przyczyn i przedstawienia dowodów na usunięcie niezgodności w ciągu 28 dni po audicie.

CZAS TRWANIA AUDITU

Uzależniony jest od liczby pracowników, powierzchni części produkcyjnej zakładu oraz liczby planów HACCP. Audit trwa nie krócej jak 1,5 dnia.

ROZPOCZĘCIE PROCESU CERTYFIKACJI

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na certyfikację na podstawie zapytania o ofertę. Ponadto podpisywany jest kontrakt ustalający warunki realizacji procesu certyfikacji i nadzoru.

PRZEBIEG PROCESU

Data pierwszego auditu wyznacza ramy czasowe całego procesu: w ciągu 28 dni organizacja przedstawia obiektywne dowody usunięcia niezgodności, lub odbywa się ponowna wizytacja. W przypadku uznania dowodów za wystarczające (lub pomyślnego wyniku wizytacji) przyznawany jest certyfikat w ciągu 42 dni.

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

1 rok

ZASADY NADZORU

Określone w Globalnej Normie dotyczacej Opakowań i Materiałów Opakowaniowych. Następny audit musi się odbyć w trakcie 28-dniowego okna czasowego kończącego się w rocznicę daty pierwszego auditu.

CERTYFIKAT

Certyfikat i raport są przekazywane klientowi,oraz organizacji BRC, która umieszcza dane klienta w swojej bazie.

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria