QualityAustria

Zarządzanie energią - -zobowiązania dla organizacji.

Baza wiedzy


Zarządzanie energią - -zobowiązania dla organizacji.

Zarządzanie energią - -zobowiązania dla organizacji.

Konsekwencją podjętych zobowiązań na poziomie prawodawstwa unii europejskiej  w dniu 15 kwietnia 2011 r. wprowadzona została  Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551 z późniejszymi zmianami) która zobowiązuje firmy oraz obiekty użyteczności publicznej (głównie, ale nie tylko) obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 9% do roku 2016. Dla gospodarki austrii np.wymagania w tym obszarze są stawiane na poziomie 20%. Związane są tym podmioty gospodarcze duże zatrudniające ponad 250 osób lub mające obrót  w wysokości ponad 50 mln EUR oraz sumę bilansową w wysokości ponad 43 mln €.

Spośród instrumentów przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej jednym z nich jest norma EN ISO 50001 dostępna również jako PN-EN ISO 50001 opublikowana w roku 2012. Więcej informacji na temat tej normy można znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opis certfikacji dostępny jest na naszej stronie w certyfikacjach w "zarządzaniu energią". Zachęcamy również do zapoznania się z szkoleniami w tym temacie.

Tak więc organizacje zobowiązane do podjęcia działań w oparciu o ww normę mogą wdrożyć system zarządzania energią, który umożliwia działania zmierzające do poprawy wyniku energetycznego. Dlatego „zmierzające” ponieważ system zakłada nieustanność działań w zarządzaniu energią w kierunkach nakreślonych polityką wraz z celami, planami i zadaniami. Przy czym istotnym elementem jest zastosowanie konkretnych metod monitorowania i oceny oszczędności energii. Pomocą w tym zakresie może być stosowanie norm np. PN-EN 16212 „ Obliczanie efektywności energetycznej i oszczędności energii …”

Jednym z pierwszych działań podejmowanych są audyty energetyczne – to analiza sytuacji energetycznej, która jest podstawą do dalszych działań (i tutaj też z pomocą przychodzą nam normy: PN-EN 16247-1 „Audity energetyczne – Część 1: Wymagania ogólne"). W dziedzinie normalizacji nadal trwają prace w obszarach dokumentów dla efektywności energetycznej. A biorąc pod uwagę powstające wymagania prawne na poziomie Unii Europejskiej jak i Polski możemy się spodziewać w najbliższym czasie publikacji nowych norm.

Jak określił Konrad Scheiber (Prezes Zarządu Quality Austria) „duże organizacje mają obowiązek zająć się analizą i zastosowaniem wymagań prawnych w określonym terminie. Quality Austria zaleca kształcenie wewnętrznej kadry w organizacjach dla osób zajmujących się tym tematem jak i pełnomocników. Szkolenie własnej kadry w odniesieniu do korzystania z usług konsultantów to w wielu przypadkach tańsza opcja. A tworzenie warunków dla „organizacji uczącej się” to najkorzystniejszy kierunek rozwoju.

 

 

 

 

Quality Austria w zakresie efektywności energetycznej oferuje prowadzenie audytów certyfikacyjnych na podstawie udzielonej akredytacji.

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria