QualityAustria

Uwaga! Certyfikacja obowiązkowa dla producentów konstrukcji stalowych i alumiowych

Baza wiedzy


Uwaga! Certyfikacja obowiązkowa dla producentów konstrukcji stalowych i alumiowych

Uwaga! Certyfikacja obowiązkowa dla producentów konstrukcji stalowych i alumiowych

1 lipca 2014r. nastąpił koniec okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę 89/106/EWG.

 

Warunkiem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczania tych wyrobów znakiem CE jest spełnienie Rozporządzenia 305/2011/WE, co w przypadku konstrukcji stalowych i aluminiowych  oznacza, że należy:

 • spełnić wymagania normy EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych;
  Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • spełnić wymagania dotyczące wyrobu:
 • określone w normie EN 1090-2  i/lub  EN 1090-3,
 • określone w innych zharmonizowanych normach przedmiotowych,
 • wymagania europejskich dokumentów oceny, jeśli dotyczy,
 • wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP),
 • poddać się inspekcjom Jednostki Certyfikującej.

 

 

Norma EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych składa się z 3 części:

 • PN-EN 1090-1:2012 Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • PN-EN 1090-2:2012 Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
 • PN-EN 1090-3:2008 Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.

 

Norma EN 1090 stawia wymagania oraz  podaje metody oceny dla następujących  charakterystyk elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium:

 • Tolerancja wymiarów i kształtu,
 • Spawalność,
 • Odporność na kruche pękanie,
 • Nośność,
 • Wytrzymałość zmęczeniowa,
 • Odporność ogniowa,
 • Reakcja na ogień,
 • Substancje niebezpieczne,
 • Odporność na uderzenia,
 • Trwałość.

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zarówno dla wymagań jak i dla metod oceny, norma odwołuje się do specyficznych norm  przedmiotowych. Najważniejsze z nich, to oczywiście EN 1090-2 oraz EN 1090-3.

 

Ocena zgodności ma na celu potwierdzenie zgodności elementów lub ich zestawów z wymaganiami normy EN 1090-1. Zgodność może być potwierdzona poprzez:

 • wstępne badanie typu oraz
 • zakładową kontrolę produkcji.

 

Wstępne badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych procedur wyznaczających właściwości na próbach reprezentatywnych dla typu wyrobu. W badaniu typu wykorzystuje się obliczenia wyjściowe. Producenta obowiązuje rejestracja wyników wszystkich wyjściowych ocen typu oraz przechowywanie ich przez co najmniej 5 lat. Norma dopuszcza wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia producenta w zakresie podobnych wyrobów tzn. tego samego typu, przy tej samej charakterystyce, metodzie badań itp.

 

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) powinna być wdrożona w celu zapewnienia, że produkty dostarczane na rynek są zgodne z zadeklarowaną charakterystyką. System ZKP powinien zawierać pisemne procedury regularnych kontroli oraz badań. Główne obszary objęte zakładową kontrolą produkcji to:

 

Personel
 • odpowiedzialności i uprawnienia
 • kwalifikacje i szkolenia 
Wyposażenie
 • wyposażenie do produkcji
 • wyposażenie do pomiarów
 • procedury kontrolowania i kalibracji 
   
Wyrób konstrukcyjny
 • proces projektowania konstrukcji
 • nadzór nad specyfikacją wyrobu, w której podane są wszystkie niezbędne informacje umożliwiające wytworzenie elementu i ocenę jego zgodności

Procedury oceny wyrobu

 

Procedury dotyczące wyrobu niezgodnego

 

 

Prawidłowość wdrożenia ZKP oceniana jest przez Jednostkę Certyfikującą, która po przeprowadzeniu tzw. wstępnej inspekcji może wydać stosowny certyfikat zgodności.

 

Organizacja chcąc uzyskać Certyfikat powinna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań dla kontroli produkcji,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami EN 1090.

 

Certyfikat jest ważny tak długo jak:

 • obowiązuje odpowiednia wersja normy EN 1090,
 • nie zmieniły się znacząco warunki produkcji i system ZKP,
 • przeprowadzane są wymagane inspekcje nadzoru.

 

Dla branży konstrukcji stalowych i aluminiowych qualityaustria-Polska oferuje:Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria