QualityAustria

Systemy Zarządzania w Jednostkach Służby Zdrowia

Baza wiedzy


Systemy Zarządzania w Jednostkach Służby Zdrowia

Systemy Zarządzania w Jednostkach Służby Zdrowia

W dniu 23 styczna 2014r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Pakulski, podpisał Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 3/2014/DS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.01.2014r.


Posiadasz certyfikat - otrzymujesz dodatkowe punkty!

W celu zwiększenia roli jakości w ocenie ofert, w zarządzeniu wprowadzono część rekomendacji Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert.  Uwzględnione zostały rekomendacje dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów certyfikatów ISO. NFZ w ten sposób zapowiada przywiązywanie większej wagi do oceny jakościowej składanych ofert.


Zgodnie z §1 pkt. 2 Zarządzenia, kryterium certyfikatu systemu zarządzania, o którym mowa w ust. 1 pkt.1 jest spełnione jeżeli certyfikat systemu zarządzania:

  • ma zastosowanie w przedmiotowym zakresie, na który złożono ofertę;
  • obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie;
  • jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;
  • jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA lub kategorią G Katering - zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez równorzędny podmiot zagraniczny i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej.


Placówki medyczne, w zależności od zakresu i rodzaju świadczonych usług mogą otrzymać dodatkowe punkty za posiadanie akredytowanego certyfikatu jednego z poniższych systemów zarządzania lub zintegrowanego systemu zarządzania:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 więcej....
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001 więcej....
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z OHSAS 18001 lub PN-N 18001 więcej....
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z ISO 22000 więcej....
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 więcej....

 

Certyfikacja

qualityaustria posiada akredytację austriackiej jednostki akredytującej BMWFJ w zakresie certyfikacji ww. systemów zarządzania w sektorze usług medycznych zgodnie z kodem 38 EA.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z pakietu usług certyfikacyjnych i szkoleniowych wspomagających proces certyfikacji systemów zarządzania.Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria