QualityAustria

Rewizja ISO 9001 prostymi słowami – Świadomość

Baza wiedzy


Rewizja ISO 9001 prostymi słowami – Świadomość

Rewizja ISO 9001 prostymi słowami – Świadomość

Quality Austria oferuje cykl informacyjnych artykułów eksperckich dotyczących rewizji ISO 9001:2015. W tym miesiącu inż. Friedrich Smida wyjaśnia wymagania dotyczące „świadomości i sposobu jej przekładu”.

Niniejszy aspekt nie jest jako wymóg nowością. Przestawienie go jako osobny punkt sprawiło, iż stał się szerzej rozumiany i dodało mu to na wartości. Celem każdego przedsiębiorstwa musi być zbudowanie świadomości wśród pracowników, iż są oni w stanie mieć wpływ na skuteczność systemu zarządzania jakością. Osoby te powinny być świadome następstw w skutek nieprawidłowości bądź nieprzestrzegania wytycznych.

 

Wymagania dotyczące „świadomości i sposobu jej przekładu” - inż. Friedrich Smida

Pojęcie „świadomość” posiada różne znaczenia, pokrywające się częściowo z znaczeniem słów tj. psychika, dusza czy umysł. Dlatego też istnieje wiele definicji świadomości, w zależności od punktu widzenia. Jedna z definicji, odpowiadająca sensowi wymagań normy, brzmi następująco:

 

„Świadomość to stan w którym się jest świadomym pewnych rzeczy i w odpowiedni sposób się działa."

 

Bycie świadomym i działanie w odpowiedni sposób dotyczy przede wszystkim tych osób, które wykonują pewne działania w przedsiębiorstwie. Zadaniem przedsiębiorstwa jest skłonienie tych osób do myślenia, w celu przedstawienia im możliwego wpływu na skuteczność i wydajność systemu zarządzania jakością (pracownicy muszą być uświadomieni o możliwych skutkach wystąpienia chociażby najmniejszego błędu).

Odpowiednie działanie dotyczy przede wszystkim zachowania i działań pracowników. Ich zachowanie musi być z jednej strony kontrolowane z drugiej strony zaś kształcone w przypadku gdy stwierdzone zostaną odstępstwa.

Wprowadzenie stabilnych zmian w zachowaniu pracowników danego przedsiębiorstwa nie zawsze należy do łatwych zadań. Te ewentualnie konieczne działania zmiany zachowania często jest bardziej skomplikowane i przeprowadzenie szkolenia nie przyniesie oczekiwanych efektów. Rzadko kiedy wyłącznie przez samo słuchanie możliwa jest zmiana zachowania u danej osoby. Dlatego dla przedsiębiorstwa ważne jest kierowanie procesem jako stabilnym procesem wprowadzania zmian w zachowaniu, myśleniu czy wrażeniu. Nastawienie jest trudno zmienić w ciągu jednego seminarium są one często zakotwiczone we własnych doświadczeniach oraz często oznaczają osobiste wyobrażenie sukcesu (należy działać szybko – precyzja może ucierpieć). Należy również zwrócić uwagę na otoczenie. Pracownicy potrzebują wsparcia ze strony przełożonych gdyż nawroty starych zachowań są bardzo częste.

 

W celu podwyższenia prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu należy uwzględnić następujące pryncypia Davea Maiera lub pryncypia konstruktywnej dydaktyki, znajdujące zastosowanie od wielu lat:

  • Nauka obejmuje całe ciało i umysł

Nauka jest nie tylko kwestią rozumu/rozsądku lecz obejmuje wszystkie zmysły.

  • Nauka jest twórczym działaniem, nie konsumpcją.

Nauka nie jest tylko „pochłonięciem czegoś”, lecz aktywnym wbudowaniem czegoś nowego we własną strukturę. Powstają w ten sposób nowe związki/wzajemne relacje.

  • Człowiek uczy się przez własne działania w realistycznym kontekście lub poprzez Feedback.

Człowiek uczy się pływać gdy pływa. Naukę bez kontekstu zapomina się szybko.

  • Półkula mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie obrazu przyswaja informacje szybko i automatycznie.

Obrazowe przedstawienie jest o wiele szybciej rejestrowane i dużo łatwiej zapamiętywane aniżeli przedstawienie kwestii w sposób mówiony.

  • Nauka powinna być zorientowana na problem

W przypadku konkretnego, realistycznego zadania pojawia się tzw. „proces konstrukcyjny”. Poprzez Feedback na temat następstw działań zdobywa doświadczenie (kompetencje).

 

W przypadku gdy zwróci się uwagę na przykładowo przytoczone pryncypia nowoczesnego nauczania, istnieje możliwość ustalenia odpowiednich działań kształcących świadomość, dotyczących podniesienia skuteczności jakości lub niedotrzymania/nieprzestrzegania wymagań i ich konsekwencji.

Wiele narzędzi i metod, mogących znaleźć zastosowanie w przypadku budowania świadomości, znalazły już zastosowanie w danych przedsiębiorstwach. Często należy „tylko” włączyć w działania odpowiednie osoby.

 

Przeprowadzenie FMEA (Analizy wystąpienia błędów i ich następstw) w zastosowaniu analizy ryzyka

Wspólnie w grupie pracuje się nad konkretnym procesem lub produktem oraz ustala się przyczyny możliwego błędu oraz jego następstwa (co się może wydarzyć?).  Podczas tych ustaleń zastosowanie znajdują wszystkie powyżej przedstawione pryncypia.

Działania budujące świadomość powinny być zaplanowane i zawarte w ewentualnym programie szkoleń, ze względu na problemy, nowe procesy lub zdarzenia.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria