QualityAustria

Nowe Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych

Baza wiedzy


Nowe Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych - EN 1090 zastosowanie

Nowe Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych - EN 1090 zastosowanie

1 lipca 2014 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie to uchyla dotychczasową Dyrektywę Rady 89/106/EWG o wyrobach budowlanych i zostało wprowadzone do prawa polskiego poprzez  Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Polecamy artykuł autorstwa naszych ekspertów,  umieszczony na portaluQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria