QualityAustria

V FORUM DS. ŚRODOWISKA I ENERGII

Baza wiedzy


Nowe kierunki rozwoju omawiane podczas V Forum ds. Środowiska i Energii

Nowe kierunki rozwoju omawiane podczas V Forum ds. Środowiska i Energii

29 listopada 2018 r. odbyło się w Wiedniu kolejne Forum dotyczące środowiska i energii. Tym razem organizator, qualityaustria, zaplanował dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych, powiązaną z wnioskami na planowany na początek grudnia szczyt COP24 oraz prelekcje dotyczące rozwiązań w zakresie środków transportu i pokazanie możliwości rezygnacji z paliw ropopochodnych.

Cele stawiane przed gospodarką światową dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych ( zwłaszcza CO2 ) oraz ograniczenia wykorzystania węgla na poziomie 80% wymagają poszukiwania kompleksowych rozwiązań dla wielu gałęzi gospodarki. Podstawowym wyzwaniem, wpływającym na każdy aspekt działań, jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz transport.


HASŁO PRZEWODNIE FORUM: „DOKONUJMY WŁAŚCIWYCH WYBORÓW”


Jak pokazali kolejni prelegenci, realizacja tego hasła w praktyce może się okazać nie taka prosta.

 

Pierwsza dyskusja, w której wiodącą rolę odegrali CEO Quality Austria - Konrad Scheiber i DI Andreas Tschulik, pokazała jak ważne są zasady i regulacje na poziomie państwowym i międzynarodowym. Podczas dyskusji przedstawiono również stanowisko Austrii dotyczące tematyki omawianej podczas COP24 w Katowicach.

 

 

Od lewej stoją: Konrad Scheiber i DI Andreas Tschulik


Kolejnym tematem, omawianym przez Dr. Elisabeth Rigler, były wyniki dotyczące emisji i ich wpływu na zmiany klimatu na przykładzie danych z Austrii. Prelegentka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zależności pomiędzy różnorodnymi czynnikami zwracając uwagę na rozłożone w czasie zależności pomiędzy emisją zanieczyszczeń, niezauważalnymi na co dzień zmianami klimatu i czasem potrzebnym na ich zatrzymanie oraz skutkami postępujących zmian. Wskazała jednocześnie na konieczność podjęcia działań dotyczących chronienia klimatu i środowiska dla nas i przyszłych pokoleń.

 


Rys. 1. Społeczne postrzeganie kryzysu klimatycznego


Zaprezentowane dane wskazywały na udział poszczególnych gałęzi gospodarki w emisji gazów cieplarnianych i efekty dotychczasowych działań oraz założenia przyjęte do roku 2030. W trakcie dyskusji wskazano na bardzo pozytywne skutki zachęcania do wdrażania systemu zarządzania energią w Niemczech. Ostatnie dane zaprezentowane podczas konferencji pokazały, że systematyczne popularyzowanie wymagań ISO 50001 zaczyna przynosić wymierne efekty. W trakcie dyskusji omówiono możliwości wprowadzenia podobnych rozwiązań w Austrii.
 

W jednym z kolejnych wykładów Ing. Wolfgang Hackenauer przedstawił logikę aktualnie obowiązujących wymagań dla systemów zarządzania - logikę ukierunkowaną na wyniki. Powiązanie wymagań ISO 14001 i ISO 50001 z celami biznesowymi i osiąganiem wyników finansowych pozwalać powinno na systematyczne umacnianie znaczenia zagadnień związanych z oddziaływaniem na środowisko oraz oszczędzaniem zasobów i energii. Wykorzystanie ww. norm jako narzędzia do oceny wszystkich nakładów związanych z prowadzoną działalnością i uwzględniania kosztów środowiskowych w odniesieniu do każdego istotnego elementu prowadzonego biznesu zaprezentowano jako przyszłościowe rozwiązanie dla odpowiedzialnego biznesu.

Od lewej stoją: Wolfgang Hackenauer, Anna Maierhofer, Peter Eitzenberger


Jednym z bardzo ciekawych wykładów był ten zaprezentowany przez Michaela Schwingshackl. Dotyczył e-mobilności. Po krótkim wprowadzeniu pokazującym rozwój środków transportu i sposobów przemieszczania się w ostatnim stuleciu, prelegent przeszedł do zaprezentowania najnowszych rozwiązań dotyczących pojazdów elektrycznych.

 


Rys. 2. Odporność: różnorodność elektromobilności


Coraz nowsze i bardziej mobilne modele i stały rozwój systemów „ładowania” powoli, lecz systematycznie zwiększa atrakcyjność tego rozwiązania. Również ograniczenie dotyczące wjazdu na teren niektórych miast, czy coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące emisji spalin, wymagają poszukiwania rozwiązań pozwalających na zapewnienie wygody użytkowania bez dodatkowych obciążeń środowiska.

Podczas późniejszej dyskusji omówiono również działania ukierunkowane na pozyskiwanie energii z różnych źródeł, nie tylko w sposób dziś rozumiany jako konwencjonalny (nieodnawialne paliwa kopalne).


NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ENERGII


Kolejne wypowiedzi powiązane były z tematem e-mobilności i nowych źródeł energii elektrycznej. Rozwiązania dotyczące elektrycznych samochodów dostawczych według DI (FH) Nikolausa Skarabela wskazują ciekawy kierunek dotyczący organizacji procesów logistycznych i znaczący rozwój rozwiązań dla transportu ładunków.

 


Rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii zaprezentowane przez Dr. Rudolfa Zauner, pokazują możliwości niekonwencjonalnego podejścia do dostępnych zasobów odnawialnych. Wykorzystanie hydrolizy wody jako źródła energii, połączenie różnych źródeł energii odnawialnej w jeden stabilny system i kompleksowe projekty dedykowane dla konkretnych potrzeb odbiorców energii mogą okazać się rozwiązaniem dla przyszłości.

 

Od lewej stoją: Michael Schwingshackl, Nikolaus Skarabela, Rudolf Zauner


ZNACZĄCE OGRANICZENIE EMISJI CO2 DO ROKU 2050


Podsumowaniem konferencji była dyskusja z udziałem Mag. Petera Eitzenberger, Gerda Pollhammer i DI Anny Maierhofer dotycząca możliwości ograniczenia emisji CO2 o 80% do roku 2050. Jest to wyzwanie omawiane na forum światowym, ważne dla zatrzymania zmian klimatycznych, jednak nie jest ono proste w realizacji, a efekty dzisiaj podejmowanych działań będą widoczne dopiero po kilku, a nawet kilkudziesięciu latach.

 

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria