QualityAustria

Nowe akty wykonawcze do ustawy o odpadach

Baza wiedzy


Nowe akty wykonawcze do ustawy o odpadach

Nowe akty wykonawcze do ustawy o odpadach

Nowe akty wykonawcze do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. poz 21 z 2013)

Marek Cybulski 

W dniach 29 i 30.12.2014 nastąpiła publikacja nowych, ważnych rozporządzeń wynikających z ustawy o odpadach z 14.12.2014. Obowiązują one od 01.01.2015. Poniżej przedstawiono najistotniejsze informacje o zmianach.

 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923 z dnia 29 grudnia 2014 r.)

Autor podczas pierwszej lektury nowego Rozporządzenia zauważył następujące zmiany:
 

Nowe rodzaje odpadów niebezpiecznych:

 • 16 03 07* Rtęć metaliczna;
 • 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć;
 • 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07;

Nowe akty wykonawcze do ustawy o odpadach

Zmiana nazw:

 • grup odpadów

Było

Jest

02 - odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

18 - odpady medyczne i weterynaryjne

18 - odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

 

 • podgrup odpadów

Było

Jest

02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 Materiały budowlane zawierające gips

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

 

 • rodzajów odpadów:

​01 03 09          06 08 02*        10 04 02*        10 05 10*        10 05 11          10 06 02          10 07 02

10 08 10*        10 08 11          15 01 10*        17 03 01*        17 03 02          17 06 05*        17 08 01*

17 08 02          18 01 04          19 03 04*        20 01 41

W związku z powyższym dla prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów konieczne jest więc zweryfikowanie kodów i nazw obecnie wytwarzanych w Państwa firmach odpadów oraz posługiwanie się wyłącznie nowymi nazwami i kodami.

Dodatkowo dla przypomnienia:

Znaczenie kodów

Dwie pierwsze cyfry kodu oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów.

Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów.

kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.

Ustawa o odpadach


Zasady klasyfikacji

Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupach od 13 do 15.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16 odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności:

 • odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych;
 • w grupie 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych;
 •  w grupie 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.
 • Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w podgrupie 20 01.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973 z 31.12.2014 ) dotyczące:

 • kart przekazania odpadów,
 • kart ewidencji odpadów,
 • kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • kart ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji

W powyższym rozporządzeniu przedstawiono całkowicie nowy wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – który zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy o odpadach będzie miał zastosowanie do sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, nie będący posiadaczami odpadów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, na które należy zwrócić uwagę w najczęściej stosowanych Kartach Ewidencji Odpadu i Kartach Przekazania Odpadu.

W nowej wersji Karty Przekazania Odpadu:

 • Zmieniono nazwę rubryki z „Transportujący odpad” na  „Posiadacz odpadów transportujący odpad” z uwagą, że pozycja ta ma być wypełniana każdorazowo przez posiadacza odpadów transportującego odpad, niezależnie od tego, czy jest to podmiot który przekazuje lub przejmuje odpady czy przedsiębiorca, który wykonuje jedynie transport odpadów na zlecenie innego ich posiadacza
 • Dodano rubrykę „NIP” oraz „Nr rejestrowy”. Numer rejestrowy wynika z art. 54. Ust.1. ustawy o odpadach z 14.12.2012.
 • Usunięto rubrykę wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling
 • Dodano rubrykę wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych. Z objaśnienia wynika, że dotyczy to wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych, który przekazuje swoje odpady do unieszkodliwienia w spalarni odpadów.

W nowej wersji Karty Ewidencji Odpadu:

 • Dodano rubryki NIP, REGON oraz numer rejestrowy.
 • W kolumnach opisanych jako „nr karty przekazania odpadu” należy wpisywać literę „Z” w przypadku przyjmowania lub przekazywania odpadów podmiotom, które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów.
 • W pozycji dotyczącej gospodarowania odpadami we własnym zakresie
  • połączono dotychczasowe kolumny „R” i „D” oraz
  • wyodrębniono nową kolumnę „Recykling”. 
  • Dodano kolumnę „WTN/PPU”. WTN to skrót od wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (jeden z  rodzajów odzysku odpadów) PPU to skrót od przygotowanie do ponownego użycia, nowego pojęcia wprowadzonego ustawą o odpadach (art. 1. ust. 3. pkt. 22). 

ISO 14001 nowelizacja do ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

Już po raz drugi przeprowadzana jest rewizja normy ISO 14001 (ISO 14001:2015) na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 285 tys. organizacji na całym świecie. W Polsce w posiadaniu certyfikatu… więcej


11 kroków do sukcesu w zakresie zarządzania energią

Coraz większa świadomość związana z bezpieczeństwem energetycznym firmy oraz wymagania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu zmieniają w ostatnich latach spojrzenie na gospodarkę energetyczną firm. Równocześnie wymagania przepisów prawnych wprowadzanych przez… więcej


ISO 14001:2015 - co warto wiedzieć?

Dzięki publikacji o ISO 14001 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć” poznasz najważniejsze aspekty, w których warto dokonać zmian przed przystąpieniem do recertyfikacji lub certyfikacji Systemu Zarządzania… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria