QualityAustria

ISO 45001 po polsku

Baza wiedzy


ISO 45001 po polsku

ISO 45001 po polsku

Norma ISO 45001 – komu i po co potrzebne są zmiany w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy?

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem, czy pracownikiem na pewno zależy Ci na dobrych i bezpiecznych warunkach pracy.

Międzynarodowa norma ISO 45001 została opracowana po to, by - poprzez określone wymagania - pomóc organizacjom zbudować taki system zarządzania, który pozwoliłby tworzyć miejsca pracy zapewniające ochronę zdrowia pracowników i ograniczające ryzyko związane z obrażeniami w wyniku wypadków w pracy na całym świecie. Dzięki łatwej w użyciu strukturze może być ona stosowana w różnych firmach, czy organizacjach niezależnie od ich wielkości, lokalizacji, czy branży.

Przygotowaliśmy dla Ciebie e-book na temat normy ISO 45001 po polsku! Zapisz się i pobierz e-booka za darmo.

 

 

 

 

 

 


Wprowadzenie w firmie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest o tyle istotne, że mimo stale podejmowanych działań w tym kierunku, liczba wypadków w miejscach pracy jest nadal znacząca.

Jak podaje organizacja ISO, powołując się na badania przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2017 r., na całym świecie w miejscu pracy dochodzi do 2,78 mln wypadków śmiertelnych rocznie. Wynika z tego, że średnio każdego dnia umiera z tego powodu 7 700 osób. Dochodzą do tego nieszczęśliwe wypadki w miejscu pracy. Z obliczeń MOP wynika, że rokrocznie ma miejsce około 374 milionów nieszczęśliwych wypadków i chorób związanych z pracą.
 

iso 45001 a BHP


 


Czym jest norma ISO 45001

Norma ISO 45001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania  i wytyczne stosowania) w swoich podstawach wykorzystuje sprawdzone rozwiązania z dotychczas stosowanych standardów, czyli BS OHSAS 18001 i stosowanej w Polsce PN-N-18001:2004.

Nie jest to rewizja czy aktualizacja, lecz odrębny standard. Oznacza to konieczność nowego spojrzenia przez firmy na stosowane dotychczas rozwiązania i praktyki pracy, po to by utrzymać zgodność organizacyjną oraz dostosować się do nowych wymagań.

Celem i spodziewanymi rezultatami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wdrożonego w firmie w oparciu o nową normę jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, kierowników, wykonawców lub gości;
 • zapobieganie urazom związanym z pracą i chorobom pracowników;
 • stworzenie lepszych, bezpieczniejszych warunków pracy;
 • ochrona zdrowia i zapewnienie dobrego samopoczucia w pracy,
 • umożliwienie firmie proaktywnego poprawiania skuteczności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oczekuje się, że norma ISO 45001 - uznawana przez niektórych za „krok milowy”-  radykalnie poprawi parametry w tym zakresie.

W przyszłości zakres bezpieczeństwa i higieny pracy ma być również poszerzony o zdrowie psychiczne. Planuje się, iż norma ISO 45003: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo w miejscu pracy – Wytyczne zostanie opublikowana w  2021 roku.

 

ISO 45001 a BHP
 

Migracja na nową normę ISO 45001 – obowiązujące terminy

Norma ISO 45001 została opublikowana 12 marca 2018 r. Firmy certyfikowane na zgodność z normą OHSAS 18001 obowiązuje 3 letni okres przejściowy, co oznacza, że ostateczny termin przejścia na nową normę mija dla nich 11 marca 2021 roku.

W związku z powyższym warto zadać sobie pytanie o najważniejsze różnice między ISO 45001 a obecnie obowiązującą normą.

Czym różni się OHSAS 18001 od ISO 45001?

Poniżej znajduje się krótkie zestawienie podstawowych różnic między tymi normami.
 

ISO 45001 a ISO 18001 -porównanie


Z tego bardzo krótkiego przeglądu wynika jasno, że znacząco zmieniła się perspektywa w sposobie podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to już nie jakiś osobny obszar funkcjonowania organizacji, ale integralny element większej całości, ściśle z nią współgrający na różnych poziomach w perspektywie prowadzenia zdrowej i zrównoważonej organizacji.

Niezależnie od istniejących różnic OHSAS 18001 stanowi solidną bazę do przejścia na ISO 45001.

8 kroków dobrego przygotowania do przejścia na ISO 45001

Firmy, których system zarządzania BHP opierał się do tej pory o wymagania normy OHSAS 18001 mogą płynniej i skuteczniej przejść na ISO 45001, wprowadzając pożądane zmiany w firmie planowo i krok po kroku.

Jak się dobrze przygotować?

Oto 8 kroków, które należy podjąć, aby przejść na ISO 45001:

1. Analiza otoczenia biznesowego (kontekstu) mającego wpływ na spełnianie wymagań z zakresu BHP oraz wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron, czyli wszystkich osób i/lub organizacji, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy.

2. Analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy.

3. Określenie zagrożeń i szans w oparciu o ustalenia wynikające z podjęcia kroku pierwszego i drugiego.

4. Ustalenie sposobów przeciwdziałania i kontroli zdiagnozowanych zagrożeń w ramach określonego systemu zarządzania.

5. Ustalenie zakresu systemu w zależności od tego, jakie procesy, na które firma ma wpływ, będą objęte systemem.

6. Ustalenie procesów, oceny / oceny ryzyka.

7. Określenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla procesów.

8. Poprzez dostosowanie narzędzi stosowanych w ramach OHSAS 18001, ponowne wykorzystanie sprawdzonych i poprawnie funkcjonujących rozwiązań w nowym systemie zarządzania.


Reasumując: Przejście na nową normę nie musi oznaczać zaangażowania ogromnych zasobów organizacyjnych, czasowych i finansowych, gdyż mimo tego, że zmieniło się podejście, to podstawowe narzędzia pozostały bez zmian.

Co w sytuacji, gdy firma nie ma wdrożonej normy OHSAS 18001, a chciałaby wdrożyć ISO 45001?

Działania organizacji zawsze niosą z sobą ryzyko wypadków i obrażeń pracowników i/lub gości oraz w efekcie mogą prowadzić do pogorszenia i/lub poważnego upośledzenia zdrowia, a nawet śmierci. Aby ograniczyć to ryzyko firmy są zobowiązane do wprowadzenia i przestrzegania określonych zasad BHP. Budowanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP w firmie może być dokonywane „na własną rękę” i/lub za pomocą zasobów zewnętrznych wobec firmy, tj. osób niezwiązanych z daną firmą, lecz posiadających w danym obszarze wiedzę i doświadczenie oraz narzędzi takich jak np. normy ISO.  

Fakt, że firma nie miała do tej pory do czynienia z budowaniem systemów zarządzania w oparciu o normy ISO, np. budowania i utrzymania systemu zarządzania BHP na podstawie normy OHSAS 18001, nie stanowi przeszkody we wdrożeniu normy ISO 45001. Może być natomiast szansą na doskonalenie zachodzących w firmie procesów w oparciu o sprawdzony i spójny system wymagań. Trenerzy Quality Austria-Polska posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w oparciu o normy ISO, dzięki czemu mogą w tym zakresie stanowić mocne wsparcie dla każdej firmy.

Jeżeli firma zdecyduje się na wdrożenie normy ISO 45001, czyli budowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP w oparciu o ciągły, spójny i systematyczny zestaw procesów, uzupełniony wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i metod, może w proaktywny, skuteczny i zdecydowany sposób zwiększyć efektywność własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

ISO 45001 bezpieczeństwo pracy

 

Należy przy tym pamiętać, że system zarządzania BHP w danej firmie powinien być zawsze dostosowany do jej własnych potrzeb w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom, czy też w sensie ogólnym do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Oznacza to np., że niewielka firma o niskim ryzyku może wdrożyć u siebie stosunkowo prosty system, podczas gdy duża firma o wysokim poziomie ryzyka będzie potrzebować bardziej zaawansowanego systemu.

Ważne jest, aby budowany w firmie system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy był nie tylko zgodny z wymaganiami normy, ale przede wszystkim, żeby był odpowiedni dla danej firmy i skuteczny.

Korzyści wynikające z wdrożenia w firmie normy ISO 45001

Budowanie i rozwój w firmie systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o normę ISO 45001 może przynieść ze sobą konkretne i wielorakie korzyści. Należą do nich: 

 • zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników i odwiedzających;
 • doprowadzenie do poważnych zmian w praktykach w miejscu pracy;
 • zmniejszenie liczby wypadków;
 • zwiększenie produktywności poprzez poprawę warunków pracy oraz  zagwarantowanie przejrzystości i budowanie zaufania;
 • wzmocnienie zaangażowania kierownictwa w zwiększanie wydajności systemu zarządzania BHP;
 • zwiększenie wydajności poprzez zmniejszenie absencji i rotacji pracowników,
 • zapewnienie skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez zwiększenie udziału pracowników w tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania BHP;
 • stała poprawa efektywności w zakresie BHP;
 • oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów ubezpieczenia i  poprawy morale pracowników;
 • zwiększenie bezpieczeństwa związanego z prawidłowym spełnianiem wymagań prawnych i innych z zakresu BHP, uporządkowanie odpowiedzialności i dokumentowania działań w tym zakresie;
 • budowanie marki firmy jako „bezpiecznego miejsca pracy”;
 • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji strategicznych celów firmy.


Reasumując: Wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należy do strategicznych decyzji firmy, która może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, poprzez zapewnienie ludziom bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy przy jednoczesnym zwiększeniu własnych zysków.

Integracja systemu zarządzania BHP w firmach z innymi systemami zarządzania np. ISO 9001, ISO 14001

Jeżeli firma nie miała do tej pory wdrożonej normy OHSAS 18001, znajomość innych systemów zarządzania może ułatwić jej wdrożenie ISO 45001. Wynika to z faktu, że ISO 45001 posiada analogiczną strukturę, identyczny tekst podstawowy i terminy oraz definicje z normą ISO 9001: 2015 (zarządzanie jakością) i ISO 14001: 2015 (zarządzanie środowiskiem).  W sytuacji, gdy firma zbudowała system zarządzania w oparciu o którąkolwiek z tych norm, większość ISO 45001 będzie prosta do przyswojenia, a wdrożenie jej wymagań będzie się sprowadzało jedynie do wprowadzenia określonych zmian w już funkcjonującym systemie zarządzania.

Korzyści płynące z efektu synergii

Integracja systemu zarządzania w firmie w oparciu o normy: ISO 9001:2015ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 niesie z sobą różne korzyści. Należą do nich m.in.:

1. Ujednolicenie systemu zarządzania.

2. Kompletność, synchroniczność i dopasowanie wprowadzanych rozwiązań.

3. Spójność rozwoju firmy.

4. Uproszczenie dokumentacji.

5. Oszczędność czasu i środków potrzebnych na realizację wymagań zawartych w 2 i/lub 3 osobnych normach.

6. Zmniejszenie kosztów procesu certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania.

 

ISO 45001, ISO 9001 i ISO 14001 - efekt synergii


Co możemy dla Ciebie zrobić w związku z przejściem na nową normę ISO 45001?

 

Każda zmiana niesie ze sobą niepewność. Konieczność dostosowania się do zmian w normach ISO wymaga najpierw zapoznania się z nimi, a następnie wypracowania i wyboru najlepszych rozwiązań, które można zastosować u siebie w firmie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, które są zainteresowane przejściem na nową normę ISO 45001 lub chciałyby ją wdrożyć w firmie, przygotowaliśmy całościowe opracowanie normy ISO 45001 w języku polskim! 

Szkolenia ISO 45001

Służymy również wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń otwartych takich, jak:

1. Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia.

2. Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018).

Pierwsze ze szkoleń jest adresowane do osób, które chciałyby się zapoznać z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018 oraz zdobyć umiejętności związane z zastosowaniem wymagań ISO 45001:2018 w swojej organizacji. Szkolenie to może pomóc w zrozumieniu powiązań pomiędzy konkretnymi zapisami normy i odkryciu całego jej potencjału.

Drugie szkolenie przygotowaliśmy specjalnie z myślą o:

 • tych, którzy posiadają 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania
 • osobach, które ukończyły szkolenie z zasad systemu zarządzania BHP
 • pełnomocnikach  BHP odpowiedzialnych za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą ISO 45001
 • menedżerach, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie BHP.

  Wszystkim zainteresowanym szkolenie to umożliwi zapoznanie z metodyką pracy i technikami audytów w oparciu o normę ISO 45001.

Jak zawsze proponujemy maksymalne nastawienie na praktykę oraz zapoznanie z konkretnymi narzędziami i różnymi scenariuszami rozwiązań, które bezpośrednio można będzie zastosować u siebie w firmie.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z normą ISO 45001:2018

Firma zainteresowana przeprowadzeniem procesu certyfikacji na zgodność z normą ISO 45001:2018 powinna podczas auditu wykazać się brakiem niezgodności z jej wymaganiami.  W sytuacji pojawienia się takich niezgodności - jest zobowiązana do ich usunięcia w określonym czasie.

Proces certyfikacji ISO 45001 składa się z dwóch etapów:

1. Faza 1 certyfikacji ISO 45001 - polega na przeglądzie systemu ukierunkowanego na konkretne rozwiązania przyjęte przez firmę z zakresu wymagań stawianych przez normę, przeglądzie dokumentacji, wypełnieniu listy kontrolnej. Wszystkie tego typu działania podejmowane są po to, aby przeprowadzić właściwy audyt certyfikacyjny (faza 2).

2. Faza 2 certyfikacji ISO 45001 – podczas tej fazy podejmowane są działania sprawdzające spełnienie wymagań zawartych w normie. Spełnienie tych wymagań potwierdzane jest wydaniem firmie akredytowanego certyfikatu przez Quality Austria.

W zależności od potrzeb firmy w grę wchodzi również przegląd przedwstępny (Stage Review). Nie jest on obowiązkowy, natomiast pozwala bardzo dokładnie ocenić, na ile dana firma jest przygotowana do procesu certyfikacji.

Quality Austria od 1993 roku posiada akredytację w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. W zakresie ISO 45001 posiadamy akredytację już od kwietnia 2018 r.

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji firma otrzymuje nie tylko akredytowany certyfikat Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg standardu ISO 45001 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji, ale także potwierdzający wydanie takiego certyfikatu przez Quality Austria - prestiżowy certyfikat międzynarodowej sieci IQNet.
 

 


 

 

Interesują Cię szkolenia z zakresu ISO 45001 lub certyfikacja na zgodność z tą normą? Chcesz wiedzieć więcej? 
Odpowiem na Twoje pytania, doradzę oraz zaproponuję rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Napisz lub zadzwoń: 

Jakub Habraszka
Specjalista ds. certyfikacji oraz szkoleń
mail: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
tel.: 505 424 202

 

ISO 19011:2018 – najważniejsze zmiany

  Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – nowa edycja normy ISO 19011   Wydanie trzeciej edycji normy ISO 19011 poprzedzone było zmianą podstawowych norm systemów zarządzania m.in. ISO 9001, ISO… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria