QualityAustria

Efektywność energetyczna - wymagania Dyrektywy 2012/27/UE

Baza wiedzy


Efektywność energetyczna - wymagania Dyrektywy 2012/27/UE

Efektywność energetyczna - wymagania Dyrektywy 2012/27/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – omówienie podstawowych wymagań

 

Ograniczanie zużycia energii jest aktualnie jednym z głównych celów unijnej strategii związanej z trwałym wzrostem gospodarczym krajów członkowskich. Kraje europejskie są w coraz większym stopniu uzależnione od importu energii i oszczędnej gospodarki kurczących się dostępnych zasobów surowców energetycznych. Rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną nie są w stanie aktualnie pokryć znaczącej części zapotrzebowania gospodarki na energię. W związku z tą sytuacją kraje członkowskie uznały efektywność energetyczną jako najlepszy sposób sprostania wymaganiom zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej ustanawia cel strategiczny Unii na poziomie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w 2020 roku. Szczegółowe wytyczne związane z tym założeniem znajdują się w dokumencie strategia „Europa 2020”. Ustanowienie tej strategii ma na celu rozdzielenie zużycia energii od wzrostu gospodarczego, zaplanowanie działań prowadzących do oszczędności energii w budownictwie, transporcie, produktach i procesach.

Przywołana powyżej Dyrektywa podkreśla, że za 40% zużycia energii końcowej odpowiadają budynki, w związku z czym istotne jest powiązanie wzrostu gospodarczego z działaniami na rzecz ograniczania energii w tym obszarze, obejmującymi:

  • Działalność zawodową  zakresie architektury, doradztwa i inżynierii,
  • Produkcję materiałów i wyrobów budowlanych,
  • Podkreślenie wiodącej roli przykładu instytucji publicznych w ograniczaniu zużycia energii,
  • Konieczność ustalenia działań na rzecz opłacalnych ekonomicznie renowacji budynków mieszkaniowych i użytkowych prowadzących do znacznej redukcji energii dostarczonej i energii pierwotnej.

Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczania energii w budynkach zawarto w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 10 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Natomiast w zakresie zarządzania energią w instytucjach publicznych Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej wskazuje na konieczność przyjmowania zintegrowanych planów na rzecz efektywności energetycznej oraz wdrażania systemów zarządzania energią umożliwiających instytucjom publicznym lepsze zarządzanie swoim zużyciem energii.

Istotnym wymaganiem, zawartym w art.8 Dyrektywy jest konieczność poddania audytowi energetycznemu wszystkich przedsiębiorstw nie będących MŚP. Państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia takich wymagań, aby począwszy od dnia 5 grudnia 2015 roku co cztery lata przeprowadzane były w dużych przedsiębiorstwach niezależne audyty energetyczne wykonane przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów. Jeśli przedsiębiorstwo wdroży system zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001 i w ramach jednego z tych systemów wykonuje zaplanowane audyty energetyczne zgodnie z załącznikiem VI Dyrektywy, wymóg dotyczący audytów energetycznych jest również spełniony.

Dyrektywa podkreśla również istotny udział małych i średnich przedsiębiorstw w zużyciu energii i konieczność wprowadzenia zachęty dla tych przedsiębiorstw  do poddawania się audytom energetycznym oraz wdrażania zaleceń z tych audytów. Pomocnym narzędziem pozwalającym na efektywna zarządzanie energia i planowanie opłacalnych ekonomicznie przedsięwzięć jest wdrożenie systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego. Podkreślić należy długoterminowe efekty podjęcia tych działań, wypracowanie w ramach systemu zarządzania dobrych praktyk związanych z użytkowaniem energii oraz  konieczność określania i realizacji wymiernych celów związanych z efektywnością energetyczną.

Dla odbiorców energii ważne jest również zagadnienie poruszone w artykule 9 Dyrektywy dotyczące opomiarowania. Systematycznie wprowadzane będą takie systemy pomiarowe, które pozwolą na informowanie odbiorcy końcowego o wartościach pobranej i oddanej do sieci energii w zrozumiały i czytelny sposób.

W dalszej części Dyrektywa reguluje zagadnienia związane z wprowadzaniem programu informowania i wzmacniania pozycji odbiorców, promowaniem efektywnego ogrzewania i chłodzenia, dostępie do informacji i szkoleń. Będą one regulowane wprowadzanymi systematycznie przepisami krajowymi. 20 października 2014 został przyjęty Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, który zawiera opis planowanych zadań i środków w ww. zakresie. Dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf).

Systematycznie opracowywane są ustawy i akty wykonawcze wynikające z wymagań Dyrektywy. Nowelizowane są przepisy z zakresu Prawa Energetycznego, OZE, gazownictwa jak i wprowadzane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przepisy dotyczące techniki budowlanej. W trakcie opracowywania jest Ustawa o efektywności energetycznej. Reguluje ona zagadnienia związane z wykonywaniem audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań. W myśl tej ustawy jednostką nadzorującą i weryfikującą audyty energetyczne przedsiębiorstw będzie Prezes URE.

Zapisany w Dyrektywne oraz w projekcie ww. Ustawy obowiązek przeprowadzenia audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach wymaga zaplanowania związanych z tym działań jeszcze w 2015 roku i zapewnienia niezbędnych zasobów. Warto więc już dziś zapoznać się z opisanymi krótko wymaganiami i przygotować się do realizacji tych wymagań poprzez przygotowanie mechanizmu zlecania audytu energetycznego i wdrażania wynikających z niego zaleceń lub wdrożenie równorzędnego z audytem energetycznym systemu zarządzania zgodnego z europejskimi standardami.

 

Autor: Magdalena Gawarecka

Czym jest efektywność energetyczna?

Czym jest efektywność energetyczna i dlaczego jest tak ważna dla organizacji i naszego środowiska? [Aktualizacja luty 2019r] Na te i wiele innych pytań odpowiedzi podczas spotkań, szkoleń, konferencji. Realizacja wymagań Ustawy… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria