QualityAustria

11 kroków do sukcesu w zakresie zarządzania energią

Baza wiedzy


11 kroków do sukcesu w zakresie zarządzania energią

11 kroków do sukcesu w zakresie zarządzania energią

Coraz większa świadomość związana z bezpieczeństwem energetycznym firmy oraz wymagania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu zmieniają w ostatnich latach spojrzenie na gospodarkę energetyczną firm. Równocześnie wymagania przepisów prawnych wprowadzanych przez UE (Dyrektywa 27/2012/UE w sprawie efektywności energetycznej) wskazują kierunki działania pozwalające na efektywne zarządzanie energią w każdym sektorze gospodarki. Jednym z rozwiązań wskazywanych przez przywołaną Dyrektywę jest system zarządzania energią oraz audyt energetyczny.

 

 Od 5.12.2015r. są to rozwiązania obowiązkowe dla wszystkich dużych przedsiębiorstw i wskazane dla pozostałych. Pytanie zadawane przez wiele firm, czy jest to tylko nowy kosztowny obowiązek, czy można z tych rozwiązań czerpać korzyści? Z doświadczeń firm z Austrii wynika, że spójne działania oparte na systemach zarządzania i regularnych audytach energetycznych pozwalają na:

  • redukcję zużycia energii i kosztów ponoszonych na energię, zużycia zasobów kopalnych i emisji CO2,
  • podnoszenie świadomości z zakresu energii i zasobów naturalnych,
  • długoterminowe gospodarczo (finansowo, ekonomicznie) i ekologicznie satysfakcjonujące doskonalenie wszystkich branż zależnych od energii,
  • globalne podejście do tematu energii.

Na podstawie opracowania firmy Sattler Energie Cosulting z Austrii można przedstawić cykl 11 kroków do sukcesu w zakresie zarządzania energią.

Krok 0

Działania krótkoterminowe:

Zrealizować audit energetyczny, który stworzy solidne podstawy do dalszych działań. W pełni merytoryczne przedstawienie auditu energetycznego zawarte jest
w normie EN 16247 (także z ISO 14001 i ISO 50001)

Krok 1

Ocena dotychczasowych działań i sprzedaży w odniesieniu do dostawców w ramach działań handlowych. Można powiedzieć, że pieniądze leżą na ulicy – podnieście je. Oceńcie swoje działania z lat 2014, 2015 oraz odpowiednio wyznaczone reguły związane z efektywnością energetyczną w kontekście planowania zużycia energii i zamawiania mediów energetycznych. Oszczędności związane z tymi działaniami pozwolą na uzyskanie dodatkowych środków na aktualne i dalsze inwestycje.

Krok 2

Działania średnioterminowe:

Wykształcenie i dokształcanie pracowników wszystkich szczebli w zakresie energii. Stworzenie specyficznego know-how jako bazy dla przyszłości energetycznej firmy, wprowadzenie zarządzania wiedzą w zakresie energii.

Krok 3

Działania średnioterminowe

Szczegółowe opracowanie i wdrożenie (z wykorzystaniem wiedzy auditorów energetycznych i doradców) programów realizacji dla zaplanowanych działań prowadzących do konsekwentnego obniżania kosztów związanych z energią. Wykorzystanie zaleceń z audytu energetycznego i wdrażanie wskazanych tam rozwiązań. Zastosowanie systemowych rozwiązań pozwalających na stosowanie powiązanych metod w obrębie różnych systemów w przedsiębiorstwie, koordynację działań z zakresu efektywności energetycznej z pozostałymi działaniami biznesowymi. Pozwoli to na średnioterminową redukcję kosztów energii.

Przykładem efektów na tym etapie wdrażania działań może być zakład DURMONT z Austrii produkujący wykładziny do samochodów. Wprowadzenie całościowej koncepcji związanej z zarządzaniem energią pozwoliło na redukcję kosztów energii o 600.000 euro na rok (50%) mimo równoczesnego wzrostu produkcji.

 

 

Krok 4

Działania średnioterminowe:

Analiza dotychczasowych rozwiązań i zarządzanie transportem lub alternatywnie podejmowanie działań handlowych w tym zakresie. Budowanie zgodnych
i długoterminowych relacji z dostawcami i spedytorami opartych na analizie wzajemnych korzyści w zakresie zużycia paliw i energii. Pozyskiwanie wsparcia finansowego dla wprowadzenia efektywnego i rentownego wykorzystania dostępnych środków  transportu.

Krok 5

Działania średnioterminowe:

Po wprowadzeniu podstawowych zaleceń konieczna jest aktualizacja auditu energetycznego, odniesienie kolejnego auditu do wprowadzonych zmian. Pozwoli to na ocenę wprowadzonych zmian i poszukiwanie nowych możliwości optymalizacji.

 

 

Czy wiesz że?

Jesteśmy autorami obszernej publikacji na temat zmian w ISO 14001:2015 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć”. Na ponad 40 stronach omawiamy najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do recertyfikacji ISO 14001 lub certyfikacji ISO 14001:2015.

Publikację możesz przeczytać bezpośrednio z naszej strony lub pobrać w wersji PDF na swój komputer.  Życzymy przyjemnej lektury

 

Krok 6

Działania średnioterminowe:

Opracowanie MASTERPLAN-u  dla energii – wprowadzenie strategicznego systemu zarządzania energia (ISO 50001) jako bazy do auditów energetycznych. Pozwoli to na rozwinięcie stopniowo długofalowego systemu zarządzania energią. Powinien on być nastawiony na wyniki z auditów energetycznych i wdrażanie zawartych
w nich zaleceń z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonowania firmy. Rozwiązania organizacyjne pozwolą na rzetelne zbieranie danych pozwalających na ocenę efektów i eliminację niepowodzeń.

Krok 7

Działania średnioterminowe:

Integracja wyników z auditu energetycznego z ISO 14001 oraz certyfikacja zgodnie z wersją 2015. Nowelizacja norm ISO 9001 i ISO 14001 zwraca szczególną uwagę na „zainteresowane strony” oraz „szacowanie ryzyka”. Zagadnienia związane z efektywnością energetyczną bardzo wyraźnie wpisują się w te punkty. Planowanie działań biznesowych, analiza ryzyka związanego z produktem powinna obejmować również bezpieczeństwo energetyczne firmy, źródła energii i ich dywersyfikację oraz koszty dostarczania energii na wszystkich etapach związanych z dostarczeniem wyrobu do Klienta. Systemowe włączenie zagadnień związanych z efektywnością energetyczną pozwoli na ograniczanie kosztów związanych z energią we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Krok 8

Działania średnioterminowe:

Włączenie współpracowników w tematykę związaną z energią. Zaplanowanie i realizacja szkoleń z tematyki specyficznej dla firmy. Wykorzystanie dotychczasowych wyników i analiz w celu wskazania wpływu działań poszczególnych pracowników na wyniki energetyczne firmy. Ustalenie i wprowadzenie świadomych, popartych wiedzą zachowań dotyczących korzystania z energii.

Krok 9

Działania średnioterminowe:

Zaplanowanie i wprowadzenie strategicznych zakupów energii z uwzględnieniem, oprócz ceny,  różnych kryteriów wyboru, takich jak: dostępność, pewność dostaw, emisja do środowiska, sprawność wykorzystania, koszty dodatkowe związane z użytkowaniem, bezpieczeństwo użytkowania). Budowanie długotrwałych relacji zapewniających gwarancję dostaw i kosztów.

Krok 10

Działania średnioterminowe

Wprowadzenie monitoringu/kontroli użytkowania i zużycia energii. Wprowadzenie systemu zbierania danych i przetwarzania danych, regularne ustalanie wskaźników. Wprowadzenie kontroli przepływu i kosztów energii we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Krok 11

Cele długoterminowe po wdrożeniu powyższych kroków:

Ponowny audit energetyczny realizowany samodzielnie wewnętrznie jako część ISO 14001 lub ISO 50001. Wyniki omawiane są z kierownictwem firmy podczas wymaganego przez ww. normy przeglądu systemu zarządzania, natomiast bieżące działania i wyniki mogą być sprawdzane podczas auditów wewnętrznych.

 

Jedenastopunktowy program dla waszej przyszłości energetycznej – podsumowanie

0.       Stwórzcie solidne podstawy dla dalszych działań – audit energetyczny.

1.       Pieniądze leżą na ulicy – podnieście je – środki (działania) handlowe.

2.       Obniżajcie konsekwentnie koszty energii – szczegółowe rozwiązania.

3.       Know-how jako baza dla przyszłości energetycznej – kształcenie i dokształcanie.

4.       Pozyskujcie dodatkowe środki finansowe – zarządzanie transportem.

5.       Uaktualniajcie dane – audit ponowny (uaktualniający).

6.       Rozwijajcie stopniowo wasz długofalowy system zarządzania energią.

7.       Wykorzystujcie wyniki z auditu energetycznego – integracja z ISO 14001.

8.       Porzućcie wydeptane ścieżki – idźcie nowymi – włączenie  współpracowników.

9.       Wybierajcie kompleksowe rozwiązania – strategiczne zakupy energii.

10.   Zyskaj poglądy – monitoring i kontroling energii.

11.   Ustawcie wasz system zarządzania energią na solidnych podstawach – ponowny audit energetyczny.

 

Autor: Magdalena Gawarecka

Zapoznaj się tez z naszym artykułem podsumowującym zmiany w ISO 14001:2015

 

ISO 14001 nowelizacja do ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

Już po raz drugi przeprowadzana jest rewizja normy ISO 14001 (ISO 14001:2015) na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 285 tys. organizacji na całym świecie. W Polsce w posiadaniu certyfikatu… więcej


Norma ante portas czyli…… nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi

Norma ante portas czyli……. nowelizacja normy ISO 14001 puka do naszych drzwi Część 1   Dobiegają końca prace Komitetu Technicznego ISO rozpoczęte  w marcu 2013 roku nad projektem nowej normy… więcej


ISO 14001:2015 - co warto wiedzieć?

Dzięki publikacji o ISO 14001 pt. „ISO 14001:2015. Zmiany – wszystko co warto wiedzieć” poznasz najważniejsze aspekty, w których warto dokonać zmian przed przystąpieniem do recertyfikacji lub certyfikacji Systemu Zarządzania… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria