QualityAustria

Rewizja normy ISO 22000 już w 2017 roku

Rewizja normy ISO 22000 już w 2017 roku

Rewizja normy ISO 22000 już w 2017 roku

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ciągu całego łańcucha żywnościowego jest głównym problemem we współczesnym społeczeństwie, w którym produkty czasami przekraczają kilka granic zanim ostatecznie dotrą do końcowego konsumenta.

Od czasu pierwszej publikacji normy ISO 22000 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem żywności w 2015 roku, ,,gracze” w łańcuchu żywnościowym, w tym producenci, konsumenci i rządy, stanęli  w obliczu nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności – pobudzających potrzebę zrewidowania standardu. Spotkanie grupy roboczej ISO (ISO/TC 34/S.C. 17/WG 8) zostało zorganizowane przez Irlandzki Komitet Normalizacyjny w dniach 23-25 lutego 2015r. w Dublinie, w celu omówienia niezbędnych poprawek do normy.

Konsultacje prowadzone w ubiegłym roku wśród użytkowników normy wykazały klika luk w obecnej wersji standardu. Niektóre terminy uznane zostały za potencjalnie mylącej tj. są zbędnie powtarzane lub niedostatecznie wyjaśnione. Co więcej małe i średnie przedsiębiorstwa nie są dostatecznie zintegrowane i w dalszym ciągu nie odczuwają potrzeby zrozumienia oceny ryzyka, co należy niezwłocznie poprawić. Te i wiele innych kwestii poruszonych przez użytkowników przyczyniły się do rozpoczęcia procesu aktualizacji standardu.

Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych, grupa nowelizacyjna, będzie pracować nad rozwiązaniem następujących problemów:

  • Wyjaśnienie kluczowych pojęć, zwłaszcza zarządzania wymaganymi krytycznymi punktami kontroli, potrzebnych programów operacyjnych, podejścia do ryzyka, wycofania produktu oraz wycofania i połączenia zewnętrznych środków kontroli.

  • Aktualizacja terminów i definicji.

  • Uczynienie standardu prostszym i bardziej zwięzłym.

  • Wykluczenie treści zbyt nakazowych.

  • Zapewnienie większego zakresu MŚP.

Co więcej, ISO 22000, zostanie dostosowany do innych standardów pod względem identycznej struktury zawierającej wspólne teksty, terminy i definicje. Będzie to stanowiło ułatwienie dla firm, posiadających kilka certyfikowanych standardów, takich jak np. ISO 9001. Skoordynowany format będzie zapewniać spójność pomiędzy normami, uprości ich zintegrowane wykorzystanie oraz ułatwi ich czytanie i zrozumienie przez użytkowników.

Podczas gdy eksperci przemysłu spożywczego będą szczególnie zaangażowani w proces zmian, tak nie wyklucza się, że inni użytkownicy standardu również w razie potrzeby zostaną zaangażowani do prac na nową wersją standardu. Należą do nich m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, producenci pasz, producenci przemysłu mięsnego, a nawet producenci nie związanych bezpośrednio z ,,bezpieczeństwem żywości” ale prowadzących działalność również objętą określonymi wymaganiami, jak np. rozlewnie wód mineralnych.

Wiele firm i organizacji nie stosuje ISO 22000 samodzielnie lecz w połączeniu z zarządzaniem jakością wg ISO 9001, stąd określona została potrzeba dostosowania obu standardów i zapewnienia ich spójności.

Ponadto ISO 22002 wspiera konkretne sektory branżowe umożliwiając im wdrożenie ISO 22000, poprzez dostarczenie narzędzi do opracowania programów wstępnych.

Oczywiście, cały proces zmian nie może być dokonany bez uzgodnienia z różnymi zainteresowaniami stronami w łańcuchu żywnościowym. Grupa rewizyjna po raz kolejny spotka się w połowie października, aby dostarczyć i omówić drugą wersję dokumentu roboczego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oczekuje się, że standard zostanie opublikowany w 2017 roku.

 

Żródło: www.iso.org

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria