QualityAustria

Publikacja projektu DIS ISO 9001:2014

Publikacja projektu DIS ISO 9001:2014

Publikacja projektu DIS ISO 9001:2014

Już po raz czwarty przeprowadzana jest rewizja normy ISO 9001, na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 1,1 mln organizacji na całym świecie. Celem wprowadzenia zmian jest stworzenie standardu przyjaznego dla użytkowników i dostosowanego do wymagań współczesnego światowego biznesu.

Z jednej strony pierwszy projekt nowego wydania normy oferuje organizacjom większą elastyczność w projektowaniu zarządzania, z drugiej zaś strony wymaga dynamicznego dostosowania się do zmian w organizacji i jej otoczenia.
qualityaustria-Polska oferuje wsparcie w formie spotkań informacyjnych oraz stage review, czyli oceny stanu obecnego systemu w odniesieniu do nowych wymagań.

Rozwój ISO 9001

Aktualna wersja ISO 9001 ma zostać ukończona w drugiej połowie 2014r. Jej celem jest dostosowanie wymagań standardu do zmieniających się warunków w coraz bardziej dynamicznym świecie biznesu, a jednocześnie wykreowanie standardu przyjaznego dla użytkowników. W związku z tym, stosowanie zintegrowanych systemów zarządzania powinno być łatwiejsze dla organizacji. Konstrukcja standardu została zmieniona tak, aby była w pełni dopasowana do zharmonizowanej struktury stosowanej we wszystkich normach dotyczących systemów zarządzania. Projekt wspiera również system zarządzania w dostosowaniu się do aktualnych wyzwań stawianych organizacjom przez współczesne otoczenie biznesu.

Seminarium infrmacyjne ISO 9001:2015 - Rewizja normy     Stage Review ocena stanu obecnego systemu w odnisieniu do nowych wymagań (ISO 9001, ISO 14001)


Niektóre istotne zmiany wprowadzone w stosunku do normy ISO 9001:2008 zostały wymienione poniżej. Ta krótka lista tematów przeznaczona jest do pierwszego zapoznania się z nową wersją normy ISO 9001. W żadnym wypadku nie może zastąpić szczegółowej analizy normy w odniesieniu do potrzeb organizacji.

Poniższa tabela przedstawia porównanie DIS ISO 9001:2014 (aktualnej wersji projektu) z nadal obowiązującą normą ISO 9001:2008.

Obecny projekt   Uwagi
0 Wprowadzenie   Wprowadzenie omawia niektóre główne aspekty standardu związane z podejściem procesowym, kontekstem organizacyjnym i zarządzaniem ryzykiem. Zawiera nowe modele graficzne i pokazuje możliwości połączenia systemu zarządzania jakością z innymi systemami zarządzania.
1 Zakres   Wymagania dotyczące zakresu nie uległy zmianie. Obecnie zastosowania mają uregulowania zamieszczone w osobnym punkcie 4.3
2 Powołania normatywne   bez zmian
3 Pojęcia i definicje   Obecny projekt zawiera definicje dotyczące zarówno koncepcji zintegrowanych systemów, jak i systemu zarządzania jakością względem wymagań bieżącego projektu ISO 9001:2015
4 Kontekst organizacyjny  

Zrozumienie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji jest kluczowym elementem w tworzeniu elastycznych, spersonalizowanych systemów zarządzania. Określenie problemów z tym związanych jest nowym wymogiem zawartym w normie ISO 9001. Ponadto wymagane jest również określenie wymagań  zainteresowanych stron. Wyłączenie wymagań określonych w punkcie ,,realizacja produktu" będzie niemożliwe. Jednym z niewielu nowych wymagań dotyczących dokumentacji jest zapis, iż zakres powinien być określony i udostępniony jako udokumentowane informacje.

Podejście procesowe, które zostało już umieszczone w normie ISO 9001:2000, w nowej wersji standardu zostało jeszcze dokładniej określone z uwzględnieniem niektórych dodatkowych wymagań tj. obowiązki, wejście/wyjście, ocena itp.

5 Przywództwo  

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia systemu zaradzania jakością. Zostało to również uwzględnione w obecnym projekcie.

Wymagania wobec kierownictwa dotyczące przywództwa, komunikacji i zapewnienia systemu zarządzania jakością, zostaną zwiększone w stosunku do ISO 9001:2008.

Obowiązki, które zostały zawarte w normie ISO 9001:2008 w punkcie ,,Przedstawiciel kierownictwa" zostały zmienione (pojawiają się takie słowa kluczowe jak: orientacja na klienta, wyniki procesu, zarządzanie zmianami)

6 Planowanie systemu zarządzania jakością  

Istotnym nowym elementem w zakresie planowania jest określanie szans i zagrożeń.

Punkt 6.1. zawiera rdzeń myślenia opartego na ocenie ryzyka w ramach systemu zarządzania jakością. Zagrożenia i szanse powinny być określane. Wymagania dla celów jakościowych zostały wzmocnione (pkt. 5.4.1. ISO 9001:2008). Muszą teraz zostać stworzone konkretne plany działania, a wszelkie zmiany powinny być systematycznie planowane i realizowane.

7 Wsparcie  

Punkty dotyczące ,,zasobów" określone w ISO 9001:2008 zostały rozszerzone w rozdziale ,,Wsparcie". Na znaczeniu zyskała integracja różnych pozycji określających kompetencje, świadomość i komunikację.

Zasoby, z wyjątkiem infrastruktury i środowiska, w procesach operacyjnych, monitorowaniu i pomiarach zawierają zasoby w zakresie wiedzy organizacyjnej i ludzi. Wymagania dotyczące monitorowania i pomiarów zasobów zostały zmienione. Środki pomiarowe, które mogą być stosowane przez użytkowników lub metody badań empirycznych w sektorze usług, powinny zapewniać prawidłowe i wiarygodne wyniki. Wiedza organizacyjna pojawia się jako nowy wymóg. Identyfikacja, konserwacja, dystrybucja i zdobywanie wiedzy są specjalnie wyznaczone.

 

Wymagania dotyczące dokumentacji również znalazły się w rubryce ,,zasoby" (pkt. 4.2. ISO 9001:2008). Termin ,,udokumentowane informacje" podsumowuje wcześniejsze określenie pojęcia ,,dokument", ,,zapisy", ,,udokumentowaną procedurę", itp. oraz koncentruje się na adekwatności.

8 Działania  

W punkcie ,,działania" wszystkie wymagania dotyczące konkretnych procesów wytwarzania produktów względem świadczenia usług zawierają: planowanie, określenie wymagań produktu, projektowanie i rozwój, zapewnienia zewnętrzne, produkcję, akceptację produktów i niezgodności procesów wyjściowych, produktów i usług.

Wymagania dotyczące planowania zostały doprecyzowane, zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów określonych w tych procesach, a także ich kontroli.

Nastąpiły również zmiany w strukturze i zapisach w zakresie projektowania i rozwoju. Niektóre szczegółowe wymogi dotyczące przeglądów, weryfikacji i walidacji rozwoju oraz kontroli zmian w rozwoju zostały zaniechane. W procesie rozwoju, należy ustalić, które dane nie zostały ustalone przez odbiorców lub zainteresowane strony.

,,Zakupy" i ,,outsourcing" są zestawione pod pojęciem ,,przepisy zewnętrzne".

Rodzaj i zakres kontroli zależy od potencjalnego wpływu zewnętrznych procesów, produktów i usług na zdolność organizacji do spełnienia wymagań i konsekwentnego przestrzegania skuteczności kontroli stosowanych przez zewnętrznego usługodawcę.

9 Ocena wyników  

Określone zostały silniejsze wymogi względem monitorowania i pomiaru: powinno zostać określone to co ma być mierzone, kiedy i przy użyciu jakich metod. Ponadto, powinien zostać określony sposób analizowania i oceny wyników.

Udokumentowane informacje mają być zachowane jako dowody przeprowadzonych działań.

Odrębne punkty dotyczące monitorowanie i pomiaru produktów oraz procesów nie zostały zawarte w normie.

10 Doskonalenie  

Działania zapobiegawcze nie stanowią części standardu. Sam system oparty na podejściu bazującym na zarządzaniu ryzykiem ma charakter prewencyjny.

Poprawa nie jest ograniczona jedynie do ciągłego doskonalenia osiągniętego poprzez odpowiednio ustalone procesy. Organizacja musi reagować na zmiany, w tym, jeśli to konieczne, na zmiany jednorazowe.

 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria