QualityAustria

Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z KRI

Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z KRI

Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z KRI

Cel szkolenia

  • Przygotowanie do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. nr 0, poz. 526) oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych.
  • Poznanie najistotniejszych zagrożeń dla systemów IT.
  • Nabycie umiejętności praktycznych z zakresu audytów bezpieczeństwa informacji.
  • Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze związanym z zapewnieniem i oceną bezpieczeństwa informacji.

Odbiorcy szkolenia:

  • Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działów kontroli wewnętrznej.
  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
  • Kadra zarządzająca lub inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa.
  • Informatycy, administratorzy lub inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemach IT.
  • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Więcej informacji na stronie qualityaustria oraz CIS CertificationQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria