QualityAustria

ISO 9001 - nowa wersja, zaktualizowana edycja w wyniku rewizji standardu

ISO 9001 - projekt nowej normy

ISO 9001 - projekt nowej normy

Aktualności.

01 stycznia 2014

Zbliżajacy się termin wydania nowe edycji normy ISO 9001, pojawienie się oficjalnego draftu - wzbudza coraz większe dyskusje. II połowa roku 2014 będzie nosiła już znamiona etapu przygotowań do wdrożeń i szkoleń w zakresie zmian. Nadal czekamy no oficjalną wersję końcowego draftu. A tymczasem informacje ze strony organizacji ISO wieszczą iż nie przewiduje się okresu przejściowego dla normy ISO 9001, czy tak będzie? Poczekamy na oficjalne informacje komitetu i będziemy Państwa o tym informować.

01 stycznia 2014

Podobnie jak w roku 2000 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna pracuje nad dużym przeglądem wiodącego standardu jakim jest ISO 9001. Oczekiwana publikacja nowej edycji jest przewidziana na rok 2015. Pierwsza publiczna wersja jest dostępna jako  ISO / CD 9001: 2013 (Committee Draft).
Podczas jednotygodniowego spotkania w Porto trwały prace rozwojowe nad standardem. W tym celu komentarze z całego świata odnośnie nowej wersji normy w ilości 3000 zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę. Kolejne miesiące mają przynieść ostateczny "szlif standardu". 
Podczas dodatkowego spotkania grupy roboczej zaplanowanego na początek marca 2014r. zostanie podjęta decyzja, czy projekt jest już na tyle "dojrzały" by móc go opublikować jako "DIS" (Draft international Standard). W takim wypadku publikacji możemy się spodziewać nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu 2014r .

Jeśli chodzi o prace nad samym standardem to zakres zmian ukierunkowany jest również na spełnienie wytycznych aneksu SL dyrektyw ISO. Aneks ten ustanawia strukturę i niektóre ogólne wytyczne dla wszystkich przyszłych norm systemów zarządzania. 

ISO 9001 zostanie dopasowany do tej struktury z użyciem  nowej terminologii. Wyraźny nacisk również będzie położony  na spełnienie wymagań Klientów oraz ich zadowolenie. 

 


Po 2000 roku, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) działała  ponownie w sprawie znaczącej rewizji norm dotyczących  systemów zarządzania, np. ISO 9001. Publikacja kolejnej edycji spodziewana jest w 2015 roku.

Pierwsza publiczna wersja jest dostępna od początku czerwca, jako ISO / CD 9001:2013. Na obecnym etapie rozwoju projektu jest jeszcze znaczna część do opracowania, a społeczność międzynarodowa po raz pierwszy dopiero teraz ma możliwość wypowiedzenia się na temat prowadzonych prac. Zawartość standardu może się jeszcze zmienić w sposób znaczący zanim zostanie osiągnięte porozumienie co do jego wersji finalnej.

 

 

ISO 9001:2015 Zmiany

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. ISO / TC 176/SC 2/WG 24, nowelizacja ISO 9001, odbyło się w Bilbao w Hiszpanii w czerwcu 2012 roku. Lato później i tylko dwa kolejne spotkania grupy  i już postanowiono zwolnić pierwszy projekt komisji. Jest to tylko projekt ale z niego już wynika m.in. iż wydajność, efektywność oraz TQM pozostaje poza zakresem normy. Niemniej jednak zapowiada się dość istotny zakres zmian standardu, którego jednym z głównych źródeł jest stosowanie ISO dyrektywy Załącznik SL. Dokument ten określa wspólną definicję i wspólną strukturę dla wszystkich nowych standardów zarządzania ISO systemu i zmian istniejących standardów.

Te wspólne ramy określa dziesięć obszarów:

1 Obszar zastosowania

2 Odniesienia normatywne

3 Pojęcia i definicje, w odniesieniu do ogólnych zasad opisanych w systemie SL oraz wszelkich szczególnych warunków normy.

4 Kontekst organizacji: zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych procesów, wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron, systemu zarządzania i jego zakresu.

5 Przywództwo: odpowiedzialność i zaangażowanie najwyższego kierownictwa, polityki, funkcji organizacyjnych, obowiązków i uprawnień.

6 Planowanie działań w celu identyfikacji zagrożeń i możliwości, odpowiednich celów standardu i plany ich realizacji.

7 Wsparcie: zasoby, które są niezbędne do odpowiedniego poziomu kompetencji, świadomości, komunikacji i informacji udokumentowane.

8 Działanie: Planowanie operacyjne i zarządzanie.

9 Ocena działania: monitoring, pomiar, analiza i ocena, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania.

10-Doskonalenie: niezgodności, działania korygujące i ciągłe doskonalenie.

Obecny projekt ISO / CD 9001:2013 został stworzony według tej nowej struktury. Niektóre z tych nowych koncepcji  wymagają bardziej szczegółowego omówienia:

  • Podejście procesowe: podejście zorientowane na proces jest w projekcie podkreślane jako jedna z głównych przesłanek.
  • Zarządzanie ryzykiem:  nowa koncepcja w opublikowanym projekcie, podejście oparte na ryzyku. Uwzględnienie ryzyka jest zintegrowane na wielu poziomach podejścia zorientowanego na proces i wymaga istotnego uwzględnienia na etapie planowania. W rzeczywistości, zasady systemu dla ryzyk związanych z przestrzeganiem wymagań i uwzględniania zadowolenia Klienta musi być oparte na rozsądnym poziomie i tak umieszczone w organizacji by była ona w stanie wykorzystać posiadane zasoby.
  • Udokumentowane informacje: Ideą nowego podejścia jest danie użytkownikom większej elastyczności, być może wymagają doprecyzowania definicje niektórych terminów (np. "rekordy" lub "dokumenty"), ogólny termin "udokumentowana informacja" jest używany, choć jest to mniej dokładne stwierdzenie.
  • Towary i usługi: projekt powinien być bardziej korzystne dla branży usługowej. Sygnałem w tym kierunku jest wybór słów zamiast terminu „produkt”, termin "towary i usługi" został przedstawiony do dyskusji.
  • Opracowanie: W obszarze rozwoju zostały zasygnalizowane istotne zmiany, tak aby rozważyć uproszczone podejście do innowacji, projektowania i rozwoju.

 

Kolejne etapy projektu zakładają  dalszą konsolidację projektu, tak, że pierwszy oficjalny projekt międzynarodowego standardu (DIS) w pierwszej połowie 2014 roku może nie być jeszcze dostępny. Ostateczny projekt powinien zostać przedstawiony w trakcie  2014 roku. Planuje się że w niezmienionej już formie pojawi się norma ISO 9001:2015.

 

Kontakt:

Michał Kubista - redaktor naczelny ebooka ISO 9001:2015. Rewizja w prostych słowach

 

​Michał Kubista
Dyrektor Marketingu i Działu szkoleń
​qualityaustria-Polska


Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria